-20%

Административен процес – 8-мо издание

28.00 лв.

Автор : проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542840497

Година : 2022

Корица : твърда

Страници : 832

Език : български

 

Описание

С измененията в АПК от 2021 г. и тълк. р-я от 2021 и 2022 г., както и съществените промени в ЗАНН от 2021 и 2022 г.

Всеки учебник съдържа уникален код за достъп до електронен вариант на пълния текст.
Електронният вариант дава възможност при кликване върху съответните нормативни актове и съдебни решения да се отваря пълното им съдържание.
В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт.

В учебника са детайлно анализирани важните промени в АПК, направени през 2021 г. и съдебната практика през 2021 и 2022 г. Отразени са влезлите в сила кардинални промени в ЗАНН през 2021 г. и промените през 2022 г., а също и най-новите промени в редица други закони като ЗУТ, електронните съобщения, ЗДП.

Учебникът отразява действащото законодателство към края на септември 2022 г. Обхванати са многобройните про­мени в АПК през 2018 г. и тези от 2019, 2020 и 2021 г., както и цялостната реформа в Закона за административните нарушения и наказания през 2021 и 2022 г. Съобразена е редакцията към настоящия момент на редица закони, вкл. в Закона за нормативните актове, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за движение по пътищата, Зако­на за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и мн. др.

Наред с важни теоретични въпроси са разгледани и мно­жество интересни за практиката проблеми. Една от основните идеи на учебника е да подготви бъдещите юристи за тяхната успешна практическа дейност в областта на правото. Използ­ван е по-едър и различен шрифт, предназначен само за студен­ти, което позволява при подготовката си те да не се обременя­ват с подробности.

Използвана е и е разгледана критично актуална съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от периода 2018–2022 г. Включени са нови решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Разгледани са и въпросите за административните актове, изда­вани при условията на извънредно положение и при епидемии. В учебника е отделено специално внимание на взаимодействи­ето между националния административен процес и европей­ския административен процес. Разгледано е и съотношението с административноправните норми на международното право.

Подробностите в дадена материя са дадени в по-малък шрифт, за удобство на студентите, които така ще могат евентуално да ги пропуснат и да се съсредоточат върху по-ос­новните понятия и проблеми. Докато за професионалистите, проблемите, дадени в дребен шрифт, определено може да са полезни в практиката.

Съществено преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в елек­тронен вариант. Това дава възможност за удобно търсене и бърза работа. Съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива пълното им съдържание. А това е от изключително значение за бързо бо­равене с материята, за пълнота на заключенията и илюстри­ране на теоретичните постановки с практически решения. По­нятията и тезите се възприемат най-пълно и лесно, когато са онагледени с примери от практиката.

Всяка година Европейската комисия дава добри оценки единствено за административното ни правораздаване. Една от основните причини за това е, че АПК е успешен кодекс. След създаването му, България се нареди трайно сред първите в Ев­ропа по бързина на административното правораздаване в ЕС. След мащабните промени в АПК през 2018 г. ЕК констатира, че България има най-бързото административно правораздава­не в ЕС за 2021 г. Проф. Кино Лазаров бе председател на ко­мисията по създаването на АПК, а проф. Иван Тодоров – един от четиримата говорители на комисията. Проф. Иван Тодоров бе и инициатор на мащабните промени в АПК през 2018 г.

Нашето убеждение е, че учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.

Също може да ви хареса…