-10%

Административно право и процес

13.50 лв.

Автор : проф. д-р Димитър Костов

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-28​​2-276-9

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 752

Език : български

 

Изчерпан

Описание

Под съставителството на проф. д-р Димитър Костов

Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

 

Проф. Д. Костов

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

I. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Конституция на Република България (Извлечение)

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за висшето образование

Закон за развитие на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

II. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Конституция на Република България (Извлечение)

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

 

III. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Конституция на Република България (Извлечение)

Закон за съдебната власт (Извлечение)

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно продобито имущество

Закон за омбудсмана

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

Конституция на Република България (Извлечение)

Административнопроцесуален кодекс

Закон за административните нарушения и наказания