Аз говоря български: Български език за чужденци+ достъп до сайт

35.00 лв.

Автор : Живка Колева – Златева , Боряна Емилиянова

Издателство : Фабер

ISBN : 9547753339

Година : 2004

Корица : мека

Страници : 156

Език : български

Описание

Езиковата ситуация, породена от глобализацията, показва, че място за песимизъм относно съдбата на по-малко разпространените езици няма. Обединяването на Европа създава все повече предпоставки за мобилност. Затова и интересът към българския език в частност от страна на хора от цял свят не е намалял. Дори напротив – все повече са тези, които искат да постигнат определена езикова компетентност, не задължително свързана с правенето на научна кариера в областта на българистиката. Усвояването на езика им дава възможност да се докоснат до българската душевност и култура. То е гаранция за постигане на по-добро взаимно разбиране, за демонстриране на толерантност.
За да се откликне на този интерес към българския език е необходимо разработването на разнообразни учебни пособия, съобразени с постиженията на методиката на чуж-доезиковото обучение. Това е причината за създаването на този учебник по български език за начинаещи.
Той е съобразен с разработената от Съвета на Европа Обща европейска езикова рамка, която описва езиковите и не езиковите знания, които трябва да придобият усвояващите даден език, за да могат ефективно да действат в среда, където той се използва, предоставя ясни критерии относно методиката на обучение, регламентира необходимата компетентност за различните равнища – общо шест на брой.
В съответствие с тази Рамка в учебника е застъпен дейностният подход, според който обучаемият трябва да се научи да използва езика в реални ситуации. Тези ситуации са от различни области: лична (аз и моето семейство, първостепенни нужди, развлечения, интереси), обществена (на улицата, в магазина, банката, болницата), професионална (работно място и професионални интереси), учебна (учебно заведение). Характеризират се с място, участващи институции, лица, обекти, действия, текстове. В тях индивидът изпълнява различни езикови дейности: продуциране и разбиране на устна и писмена монологична реч, диалогично общуване (също устно и писмено). В различните ситуации той извършва два типа общуване: транзакции (с регламентирано езиково и не езиково поведение) и интеракции (с нерегламентирано поведение).

Представените в учебника 14 теми съответстват на посочените области на човешка дейност. Включените в тях упражнения и текстове дават възможност за изграждане на езиковата компетентност на обучаемия, която му е необходима да действа в българска среда.

За да общува успешно, индивидът трябва да притежава не само съответните езикови, но и не езикови знания, такива, които изграждат неговата социокултурна компетентност. Затова учебникът съдържа информация относно бита и културата на българина: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения, точност, подаръци, дължина на престой на гости и др.
Представените в учебника уроци предвиждат обучение на комуникативен принцип: усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, тренира-не на изразяването на определени комуникативни намерения (молба, съгласие, несъгласие с чуждо мнение, извинение и др.) и общи представи (екзистенция, количество, време, място,..) с различни езикови средства.

Предвидени са и игрови упражнения. Изхожда се от разбирането, че положителните емоции подпомагат усвояването на езика.
Представеният учебен материал е предвиден за 120 учебни часа.