Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции

20.00 лв.

Автор : Сборник

Издателство : Мултипринт

ISBN : 978-954-362-231-3

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 722

Език : български

 

Описание

Румяна Дамянова, Елена Томова, Вихра Баева, Катя Станева (състав.). Академик Петър Динеков и хуманитарната наука — идеи, позиции, концепции. Сборник с материали от Колегиума, посветен на 100 години от рождението му

 

Съдържание

От редколегията

I. Академик Петър Динеков и хуманитарната наука

А. Милтенова. Старобългаристиката в научните изследвания на академик Петър Динеков

Р. Дамянова. Професор Петър Динеков и литературата и културат ана Българското възраждане

Й. Холевич. Професор Петър Динеков и фолклорът или какво не каза професорът?

Т. Янакиева. „Търсете книгите, защото в тях има живот вечен“ — конотации върху слово-текст-издание на текст — библиотека в книжовното дело на Петър Динеков

К. Михайлова. Професор Петър Динеков и полската литература, култура и наука

К. Станева. Как се създава школа?

К. Топалов. Академикът в Университета

II. Ранният Петър Динеков

К. Протохристова. Шрихи към литературоведския профил на Петър Динеков

Ю. Николова. Раждането на хуманитаристиката и смъртта на „стария учител“

К. Бахнева. „Само това да ни беше оставил…“. Петър Динеков за Боян Пенев и полската литература

А. Хинкова. Публикации на младия Петър Динеков (до 1945 г.) за някои типове самоопределеност в периодичния печат през Възраждането

III. „Похвала на старата българска литература“

С. Смядовски. Неизвестен ръкопис от XIII век

И. Христова. Службите за св. Теодор Тиров в славянската традиция

Е. Бакалова. Жанр и визия в средновековната православна култура

А. Джурова. За украсата на изписания на кръст кодекс от Държавния архив в Тирана — Четвероевангелието от Корча 93

Г. Минчев. Литературните паралели на един стенопис от риломанастирския католикон

В. Велинова. Още веднът за „Книга за вярата“

Б. Мирчева. Св. Еразъм Формийски — св. Еразъм Лихнидски (св. Размо)

П. Пенкова. Дискурсът на старобългарската лична молитва към светците

Е. Мирчева. Отново за текстовете и текстологията

Р. Станкова. Култовете към западнобългарските анахорети — общ модел, функции и разпространение

Е. Томова. Блъгаре же и сръбле. Из литературната история на житията на св. Иван Рилски в Сърбия през XIV—XVII в.

Р. Койчева. Звук и смисъл в химнографския текст

К. Михайлов. Константин Философ и Методий Моравски: образът на духовния водач в рускоезична среда

О. Пърличева. Кирило-Методиевските традиции и Българското предвъзраждане в сборниковия тип изследвания на професор Петър Динеков (културологичен аспект)

IV. „Човекът на Възраждането“

Н. Драгова. Какво не е литература?

Л. Илиева, М. Димитрова. „История Славянобългарска“ и Сремски Карловци

С. Петкова. Моделът на Динеков в културно-антропологичния подход към писмените извори (църковно-училищни кондики от XIX век)

С. Сивриев. Петър Динеков за края на Българското възраждане

П. Стойчева. Проекции на личността в извънтекстовите бележки от периода XVII—XIX в.

П. Костадинова. „…на границата между стария и новия светоглед“

Е. Гетова. „Литературни образи“ на Петър Динеков: критически контексти

М. Терзийска. От повестта към драмата. Възрожденски драматургични версии

А. Алексиева. Еволюционисти и революционери – поетически легитимации и йерархични пренареждания

V. „Между фолклора и литературата“

М. Сантова. Петър Динеков и идеята за интердисциплинарността в интерпретациите на фолклора и неговото изучаване

П. Карагьозов. Начално формиране на славянския християнски пантеон. Заличаване и приспособяване на езическите божества към християнството

М. Кирова. За митологизиращите процеси на колективната памет: Крали Марко и цар Давид

В. Баева. Култът към Богородичния пояс в Мелник и Сидирокастро: дискурсивни стратегии на легитимиране

В. Добрева. От фолклор към литература: битовата приказка и комедия

Н. Пътова. Стоян войвода — между историята, фолклора и литературата

С. Керамидчиева. Фолклорен език и диалектен език

Н. Папукчиев. Дисциплиниращите модели на фолклорната класификация

Д. Димитрова. Апокрифната теогония в славянските кирилски ръкописи: фолклорни и литературни паралели

VI. „Между свои и чужди“. Из архивите на Петър Динеков

Л. Парпуова. Мемоаристът Петър Динеков и неговото „непрекъснато присъствие“

Д. Петканова. За говоренето, мълчанието и мярата

П. Матеич. До София и назад

В. Попова. „Човекът на дълга“

М. Младенова. Ние, някогашните студенти

Е. Сюпюр. Срещите с професор Петър Динеков винаги бяха събитие

М. Китанова. Особености на сказовото повествование в разказите на Йордан Радичков

Е. Белчева. Самотен в своето време. Още към мартирологията на български дух

VII. Приложения

Н. Драгова. Споделено за писмата от Петър Динеков

Писма на Петър Динеков до Надежда Драгова

Общи снимки

Илюстрации къъм статии

Справка за авторите

Именен показалец