-5%

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Original price was: 78.00 лв..Current price is: 74.00 лв..

Автор : Колектив

Издателство : ИК“Труд и Право“

ISBN : 978-954-608-308-1

Година : 2023

Корица : твърда

Страници : 896

Език : български

 

Код: 978-954-608-308-1 Категории: , ,

Описание

Съдържание:

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство. В подробни коментари и разяснения се разглеждат предпоставките за започване на изпълнителното производство, последователно се анализират характеристиките на заповедното производство и развитието на изпълнителния процес. Втората част на книгата е посветена на изпълнението на паричните притезания: обезпечаване, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи в съпружеска общност и върху вземания на длъжника; присъединяването на кредитори, изпълнение по ЗОЗ, осребряване и разпределение на имуществото в производството по несъстоятелност и прочее. В третата част са разгледани проблемите на изпълнението на непарични притезания. В четвъртата част се коментира защитата при процесуално и материално незаконосъобразно изпълнение, защитата при заповедното производство, както и отговорността за нанесените вреди. Професионалният прочит и анализ на материята е обогатен с актуална и важна съдебна практика.

Целевата аудитория:
Уникална книга – за всеки практикуващ юрист, както и за студентите и преподавателите по право.
Книга – богатство за всяка юридическа библиотека.

Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Глава първа
ПРЕДПОСТАВКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
§ 1. Понятие и същност на изпълнителния процес
1. Правна уредба
2. Понятие и белези на изпълнителния процес
3. Обсег на изпълнителния процес
4. Система на изпълнителния процес
§ 2. Отграничения от други производства за принудително изпълнение
1. Принудително изпълнение на публични вземания
2. Принудително изпълнение по АПК
3. Изпълнение по ЗОЗ
4. Производство по несъстоятелност
§ 3. Изпълнителни основания
1. Понятие
2. Доказателствена сила
3. Изпълнителни основания по чл. 404 ГПК
4. Преки изпълнителни основания
§ 4. Изпълнителен лист
1. Понятие
2. Белези на изпълнителния лист
3. Функция и значение на изпълнителния лист за принудителното изпълнение
§ 5. Производство по издаване на изпълнителен лист
1. Предмет и обща характеристика на производството по издаване на изпълнителен лист
2. Компетентен съд
3. Развитие на производството по издаване на изпълнителен лист
4. Особености при издаване на изпълнителен лист въз основа на чуждестранни изпълнителни основания, които подлежат на пряко изпълнение на територията на Република България (чл. 404, т. 2 ГПК)
§ 6. Обезсилване на изпълнителния лист
1. Същност
2. Общи случаи на обезсилване
3. Особени правила за обезсилване в заповедното производство
§ 7. Обратен изпълнителен лист
1. Същност и характеристика
2. Уредени в ГПК случаи на издаване на обратен изпълнителен лист
3. Прилагане по аналогия на разпоредбите за обратен изпълнителен лист за неуредени случаи
4. Предпоставки за издаване на обратен изпълнителен лист
5. Обхват на суми, за които се издава обратен изпълнителен лист
6. Производство по издаване на обратен изпълнителен лист
§ 8. Издаване на дубликат от изпълнителен лист
1. Същност
2. Предпоставки за издаване на дубликат от изпълнителен лист
3. Производство за издаване на дубликат от изпълнителен лист
§ 9. Цесията при издаване на оригинал и дубликат от изпълнителен лист
1. Общи положения
2. Цесията в производството за издаване на изпълнителен лист
3. Цесията в производството за издаване на дубликат от изпълнителен лист

Глава втора
ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
§ 1. Обща характеристика и видове
§ 2. Предпоставки за заповедното производство
1. Страни
2. Подсъдност
3. Предметен обхват
§ 3. Издаване на обща заповед за изпълнение
§ 4. Издаване на заповед за незабавно изпълнение
1. Заповед за изпълнение въз основа на документ
2. Незабавно изпълнение
§ 5. Развитие на заповедното производство след връчване на заповедта за изпълнение
1. Действия при неподадено или оттеглено възражение срещу заповедта за изпълнение
2. Действия при подадено в срок възражение срещу заповедта за изпълнение
3. Иск по чл. 422 ГПК

Глава трета
РАЗВИТИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
§ 1. Органи на изпълнителния процес
1. Общи положения
2. Изпълнителни органи
3. Съдебен контрол в принудителното изпълнение
§ 2. Страни в изпълнителния процес. Цесията в изпълнителния процес
1. Общи положения
2. Надлежна страна в изпълнителния процес
3. Разпростиране на субективните предели на изпълнителния лист при взискателя
4. Разпростиране на субективните предели на изпълнителния лист при длъжника
5. Цесията в изпълнителния процес
§ 3. Започване на изпълнителния процес
1. Международна компетентност на българските изпълнителни органи
2. Местна компетентност
3. Молба за образуване на изпълнително производство
4. Покана за доброволно изпълнение
5. Правно значение на молбата за образуване на изпълнителния процес
6. Особен представител на длъжника
7. Актове на съдебния изпълнител. Удостоверяване на изпълнителни действия
§ 4. Спиране на изпълнителния процес
1. Понятие и разграничения
2. Основания за спиране на изпълнителния процес
3. Правни последици
§ 5. Прекратяване на изпълнителния процес
1. Понятие и разграничения
2. Основания за прекратяване на изпълнителния процес
3. Правни последици от прекратяването
§ 6. Приключване на изпълнителния процес
1. Понятие
2. Предпоставки
3. Произнасяне

Част втора
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ

Глава четвърта
ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
§ 1. Секвестируеми имуществени права
1. Обща характеристика на секвестируемите права
2. Ограничения на секвестируемостта
§ 2. Несеквестируеми имуществени права
1. Несеквестируеми вещи. Несеквестируемо жилище на длъжника
2. Разпоредителни действия на длъжника с несеквестируемо имущество
3. Зачитане на несеквестируемостта. Защита на длъжника
4. Отпадане на несеквестируемостта на вещите
5. Несеквестируем доход. Отговорности на третото задължено лице
§ 3. Съразмерност
1. Обща характеристика
2. Защита на длъжника при допусната несъразмерност на принудителното изпълнение
3. Непротивопоставимост на невписани актове
4. Задължение за деклариране на имуществото и доходите

Глава пета
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
§ 1. Запор върху движими вещи на длъжника
1. Индивидуализация на вещта
2. Особени случаи при налагането на запор върху движими вещи
§ 2. Възбрана върху недвижими вещи на длъжника
1. Възбраната като изпълнително действие в обезпечителната фаза на изпълнението
2. Заличаване на възбраната
§ 3. Запор на вземания на длъжника
1. Запор на парични вземания
2. Запор на вземания, постъпващи по банков път
§ 4. Запор на трудово възнаграждение
1. Обхват на запорното съобщение
2. Определяне на секвестируемата част от трудовото възнаграждение
§ 5. Запор върху банкова сметка
§ 6. налагане на Запор върху ценни книжа
1. Общи положения
2. Налагане на запор върху налични ценни книжа
3. Налагане на запор върху безналични ценни книги
§ 7. Запор върху дял на длъжника от търговско дружество
§ 8. Изпълнение върху права върху обекти на индустриална собственост на длъжника
§ 9. Особености при налагане на обезпечителни мерки по ЗПКОНПИ

Глава шеста
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
§ 1. Опис, оценка и предаване за пазене на вещта
1. Налагане на запор и опис на движими вещи
2. Изготвяне на оценка, определяне на началната цена и предаване за пазене на вещта
§ 2. Публична продан на движими вещи
1. Продажба на движими вещи чрез магазин
2. Продан на вещи чрез борса
3. Продан на вещи, които подлежат на бърза развала – чл. 475 ГПК
4. Продан чрез явен търг с устно наддаване

Глава седма
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
§ 1. Опис и оценка на недвижим имот – чл. 483-485 ГПК
1. Налагане на възбрана и опис на недвижим имот
2. Определяне на началната цена за публична продан
§ 2. Публична продан на недвижим имот
1. Обявяване на публичната продан
2. Наддаване и наддавателни предложения
3. Нестанала публична продан. Обявяване на нова публична продан. Постановление за възлагане
§ 3. Особени случаи на изпълнение върху недвижим имот
1. Публична продан на неподеляем имот
2. Публична продан на ипотекиран имот

Глава осма
ЕЛЕКТРОНИ ЗАПОРИ И ЕЛЕКТОРНИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
§ 1. Електронни запори
§ 2. Електронни търгове

Глава девета
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЕЩИ В СЪПРУЖЕСКА ОБЩНОСТ
§ 1. Насочване на изпълнението върху обща вещ – чл. 502-506 и чл. 518 ГПК
§ 2. Изпълнение върху недвижими имоти в режим на СИО

Глава десета
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА
§ 1. Обща характеристика
1. Вземанията – терминологични бележки
2. Вземанията като обект на принудително изпълнение
3. Начин на изпълнение върху вземания на длъжника
4. Запор на вземането
§ 2. Предаване на вземането за събиране или вместо плащане
1. Предаване на вземането за събиране
2. Възлагането на вземането вместо плащане
§ 3. Изпълнение върху ценни книжа
1. Изпълнение върху налични ценни книги
2. Изпълнение върху безналични ценни книжа
§ 4. Изпълнение върху дял от търговско дружество
1. Общи положения
2. Налагане на запор върху дела от търговско дружество
3. Изпълнение върху дял на неограничено отговорен съдружник
4. Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник
5. Иск за прекратяване на дружеството

Глава единадесета
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ
§ 1. Присъединяване на кредитори
1. Обща характеристика на института на присъединяване
2. Присъединяване по воля на кредитора – чл. 456 ГПК
3. Присъединяване по право, ex lege – чл. 458-459 ГПК
4. Присъединяване на кредитори за публични вземания
5. Присъединяване на обезпечени кредитори
6. Защита на кредиторите от действия на съдебния изпълнител във връзка с присъединяването
§ 2. Разпределение
1. Конкуренция на права. Необходимост от извършване на разпределение – чл. 460-461 ГПК
2. Привилегията като процесуално право на кредитора. Тълкувателна практика
3. Присъединени кредитори с изпълнителни листове и правата им по привилегията за направените разноски
4. Отговорност на съдебния изпълнител при начислени, но несъбрани такси, включени в разпределението
5. Преценка на претендираните разноски по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД. Пропорционалната такса по т. 26 ТТЗЧСИ
6. Зачитане на разноските, направени от взискател по приложения изпълнителен способ, следствие на който е разпределението. Приложен коментар на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по т. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС
7. Критерият за определяне на привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД
8. Вземания на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство
9. Вземания, обезпечени със залог и ипотека
10. Особени случаи при разпределение на суми от ипотекиран имот или заложена вещ в полза на кредитор
11. Привилегията за вземания по трудови правоотношения и издръжка
12. Привилегировани вземания на държавата
13. Разпределение в хипотезата на чл. 495 ГПК
14. Изготвяне на разпределение
15. Специален режим за обжалване на разпределението
§ 3. Такси и разноски по изпълнението
1. Основание и размер на таксите по изпълнението. Събиране
2. Авансови, обикновени, пропорционални и допълнителни такси по изпълнението – чл. 78-84 ЗЧСИ
§ 4. Обжалване на разпределението
1. Общо понятие за оспорване на разпределението
2. Предявяване на изготвеното разпределение
3. Възстановяване на пропуснат срок за обжалване на разпределението
4. Администриране на жалбата срещу изготвеното разпределение
5. Разглеждане на жалбата от окръжния съд
6. Материалноправни и процесуалноправни последици на влязлото в сила решение по чл. 463 ГПК
§ 5. Плащане

Глава дванадесета
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
§ 1. Способи за удовлетворяване на заложния кредитор – по реда на ЗОЗ, по реда на ГПК, по реда на ДОПК, в производство по несъстоятелност
§ 2. Пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ за удовлетворяване на заложния кредитор
1. Вписване на пристъпване към изпълнение и на изоставяне на изпълнението
2. Заложено имущество
3. Оспорване на обезпеченото вземане и на заложното право
§ 3. Мерки за запазване на заложеното имущество и мерки на принуда
§ 4. Депозитар. Правомощия на депозитаря
1. Изисквания към депозитаря и отговорност
2. Правомощия на депозитаря
§ 5. Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
1. Процедура за продажбата и отговорност на заложния кредитор
2. Продажба от частен съдебен изпълнител по възлагане от заложния кредитор
3. Правна природа и действие на продажбата по реда на ЗОЗ
4. Защита срещу продажбата по реда на ЗОЗ
5. Поредност на залозите и конкуренция на права
§ 6. Разпределение на постъпилите суми. Оспорване на разпределението
1. Разпределение на постъпилите суми
2. Оспорване и влизане в сила на разпределението
§ 7. Особени случаи на изпълнение върху заложено имущество
1. Изпълнение върху ценна книга
2. Изпълнение върху вземане
3. Изпълнение върху дял от търговско дружество
4. Изпълнение върху търговско предприятие

Глава тринадесета
ОСРЕБРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
§ 1. Правна характеристика
1. Факултативност
2. Универсално принудително изпълнение
§ 2. Маса на несъстоятелността
1. Съвкупност от права
2. Имуществен характер на правата
3. Принадлежност към патримониума на длъжника
4. Възникване на датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност
5. Променливост в хода на производството
§ 3. Съотношение между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение
1. Спиране на индивидуалното изпълнително производство
2. Възобновяване на спряното изпълнително производство
3. Обжалване на определението за възобновяване на изпълнителното производство
4. Прекратяване на производството по индивидуално принудително изпълнение
§ 4. Предпоставки за осребряване на имуществото на длъжника
1. Процесуални предпоставки
2. Правно-технически предпоставки
§ 5. Способи за осребряване масата на несъстоятелността
1. Публична продан на вещи и права от масата на несъстоятелността
2. Продажба на пряко договаряне
3. Продажба на дялове от дружества – чл. 718, ал. 2 ТЗ
§ 6. Разпределение на постъпленията в масата на несъстоятелността
1. Изготвяне на сметката за разпределение
2. Задължителни реквизити на сметката за разпределение
3. Изменение на сметката от синдика
4. Оспорване на сметката за разпределение
§ 7. Правомощия на съда при подготовка за осребряване и разпределение
1. Правомощие за свикване на общо събрание с дневен ред по чл. 677, ал. 1 т. 8 ТЗ
2. Правомощие за даване на разрешение за осребряване масата на несъстоятелността
3. Правомощие за съставяне и подписване на постановлението за възлагане

Глава четиринадесета
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ГПК И ДОПК
§ 1. Конкуренция при образуване на принудителното изпълнение по ГПК и ДОПК
1. Общи положения и съпоставка
2. Общ и специален ред
§ 2. Конкуренция при започване на производство по принудително изпълнение – чл. 191 ДОПК
1. Конкуренция при налагане на обезпечителни мерки по реда на ДОПК за събиране на публични вземания преди насочване на изпълнение по ГПК
2. Конкуренция при налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК за събиране на вземания преди насочване на публично изпълнение по ДОПК
§ 3. Процедура и действия при образуване на принудително изпълнение по реда на ГПК
1. Общи положения
2. Изпращане на съобщение за образувано изпълнително производство
3. Срокове и последващи действия
4. Задължения при получено удостоверение
5. Обхват на удостоверението по чл. 191, ал. 4 ДОПК и правни последици.
6. Характер на дейността по издаване на удостоверение по чл. 191, ал. 4 ДОПК
7. Права при липса на отговор от държавата
§ 4. Процедура и действия след образуване на принудително изпълнение по реда на ГПК
1. Изпращане на съобщение при разпределение
2. Изводи от правната уредба и съдебната практика

Част трета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ

Глава петнадесета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИ ПРИТЕЗАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩИ
§ 1. Принудително отнемане на движими вещи
1. Производство по принудително отнемане
2. Заместващо изпълнение
3. Отнемането на движими вещи като мярка за принуда по ЗОЗ
§ 2. Принудително отнемане на недвижими вещи
1. Въвод във владение. Предпоставки и производство
2. Въвод във владение срещу трето лице
3. Въвод във владение след публична продан
4. Повторен въвод
5. Обратен въвод
6. Въвод като мярка за принуда по ЗОЗ

Глава шестнадесета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИТЕЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ, БЕЗДЕйСТВИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕ
§ 1. Изпълнение на задължение за заместими и незаместими действия
§ 2. Изпълнение на задължения за бездействие
§ 3. Изпълнение на задължение за предаване на дете

Част четвърта
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Глава седемнадесета
ЗАЩИТА ПРИ ПРОЦЕСУАЛНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
§ 1. Обща характеристика и ограничения при обжалване на действия и откази на съдебния изпълнител
1. Кратък исторически преглед
2. Ограничения при обжалване
§ 2. Защита на страните и участващите лица
1. Защита на взискателя
2. Защита на длъжника
3. Защита на други участващи в изпълнителното дело лица
§ 3. Защита на трети лица
1. Обжалване на действията на съдебния изпълнител от трети лица
2. Обжалване на постановление за възлагане
3. Обжалване на въвод във владение
§ 4. Производство по обжалване на действията на съдебния изпълнител
1. Легитимацията на жалбоподателя
2. Срок за обжалване
3. Жалба срещу действията на съдебния изпълнител
4. Администриране на жалбата от съдебния изпълнител
5. Администриране на жалбата от съда
6. Характер на съдебното производство
7. Произнасяне по съществото на жалбата. Окончателен характер на постановеното решение

Глава осемнадесета
ЗАЩИТА ПРИ МАТЕРИАЛНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
§ 1. Защита на длъжника
1. Обща характеристика. Обхват
2. Предпоставки на исковата защита чрез оспорване на вземането по чл. 439 ГПК
3. Особености на производството за разглеждане на иска на длъжника за оспорване на вземането по чл. 439 ГПК
4. Произнасяне от съда. Правни последици на решението
5. Защита срещу материалноправно незаконосъобразно изпълнение след приключване на изпълнителното производство
§ 2. Защита на конкуриращ взискател
1. Обща характеристика и приложно поле
2. Същност на защитата
3. Особености на производството за разглеждане на иска на конкуриращия кредитор по чл. 464 ГПК
4. Произнасяне от съда. Правни последици на решението
§ 3. Защита на трето лице при въвод във владение
1. Въвод във владение срещу трето лице
2. Същност и предпоставки за приложение на защитните способи
3. Цел на института
4. Правни средства за осъществяване на защитата
§ 4. Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ
1. Обща характеристика на защитата на трето лице и приложно поле
2. Правна същност на защитата и обхват
3. Легитимация и интерес
4. Допустимост на общата защита по исков ред
5. Особености в развитието на производството
6. Правни последици на решението

Глава деветнадесета
ЗАЩИТА В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
§ 1. Защита срещу издадена заповед за изпълнение
1. Защита срещу издадена обща заповед за изпълнение
2. Особени средства за защита срещу издадена заповед за незабавно изпълнение
§ 2. Защита срещу влязла в сила заповед за изпълнение
1. Възражение пред въззивен съд
2. Искова защита чрез оспорване на вземането

Глава двадесета
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОННО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
§ 1. Имуществена отговорност за вреди на съдебния изпълнител
1. Обща постановка
2. Особености на имуществената отговорност за вреди на частния съдебен изпълнител
3. Предпоставки за имуществената отговорност за вреди на съдебния изпълнител
4. Имуществената отговорност за вреди на съдебния изпълнител и неоснователно обогатяване
§ 2. Имуществена отговорност на участващите в изпълнението лица

Също може да ви хареса…