Актуални проблеми на трудовото и осигурително право . Сборник с доклади от научно-практическа конференция. Т. XI

16.00 лв.

Автор : съставител – Нина Гевренова, Атлиана Милева, Цвета Попова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5027-9

Година : 2020

Корица : твърда

Страници : 286

Език : български

Изчерпан

Описание

В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. Сборник с доклади от научнопрактическата конференция, проведена от катедра „Трудово и осигурително право“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 28 октомври 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Проф. Борис Велчев,

председател на Конституционния съд на Република България . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Проф. Георги Митов,

декан на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Доц. Евелина Димитрова,

заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Доц. Нина Гевренова,

ръководител на катедра „Трудово и осигурително право“

на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Използвани съкращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ОСНОВНИ НАЧАЛА

Васил Мръчков

Общо субективно осигурително право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Цветан Сивков

Подсъдността според измененията на Административнопроцесуалния кодекс

от есента на 2018 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Наталия Киселова

Социалната солидарност и демонтажът на социалната държава . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ТРУДОВО ПРАВО

Райна Койчева

Колективният трудов договор като специфичен източник на трудовото право. . . . . 61

Нина Гевренова

По някои въпроси относно вътрешните правила за работната заплата

като недържавен източник на трудовото право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Атлиана Милева

Трудов договор за предоставяне на лична помощ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Георги Владимиров Георгиев

Материалноправни проблеми на противоречието с колективния трудов договор

като основание за недействителност на трудовия договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Жанета Христова

Трудовоправна закрила при осиновяване на дете. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Христо Николаев Банов

Срокът в трудовия договор за обучение по време на работа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

8

Антония Аговска

Характерът на работата като съществен елемент на съдържанието

на трудовия договор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Анна Филчева

Правна уредба на заплащането на труда в натура – някои критични бележки . . . . 171

Георги Стоянов

За правоотношението на съдиите, прокурорите и следователите, отново . . . . . . . . 183

ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Ивайло Стайков

Установяването на трудова злополука – нетравматично увреждане

и на професионална болест като осигурителноправен спор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Цвета Попова

Особености на връзката между работата и нетравматичното увреждане –

трудова злополука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Георги Гочев

Практически проблеми в реда за установяване на професионална болест . . . . . . . 234

Мария Чочова

Въпроси относно установяването на незаконосъобразност на експертните

решения на Териториалната експертна лекарска комисия и на Националната

експертна лекарска комисия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Николета Лазарова

Прекратяване на изплащане на обезщетението за безработица в хипотезата

на чл. 20, ал. 4, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Миглена Обрешкова Нечева

Правен режим и същност на регистрацията пред Агенция по заетостта

и Национален осигурителен институт в контекста на правото на парично

обезщетение при безработица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Любомир Кючуков

Нормативен административен акт ли е Националният рамков договор?. . . . . . . . . 268

Резюмета на английски език . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279