-10%

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIII

19.80 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5537-3
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 236
Език : български

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращанения …………………………………………………………………………. 9
Ивайло Стайков
Трудовите договори за допълнителен труд …………………………………………………….. 11
Мартин Минков
Допълнително трудово възнаграждение за вътрешно съвместителство –
предпоставки за изплащане и правна характеристика ……………………………………. 34
Анна Бакалова
Право на работника или служителя на допълнително трудово възнаграждение
за извънреден труд ……………………………………………………………………………………….. 49
Евелина Димитрова
Доходите от труд като данъчен обект …………………………………………………………….. 61
Гергана Кирилова-Андреева
Съотношение между специалната закрила на труда на непълнолетните и
изпълнение на възпитателната мярка „работа в полза на обществото“ ……………. 74
Теодор Казанджиев
Задълженията на страните по трудовото правоотношение, свързани със
здравословните и безопасни условия на труд, като изключение от принципа за
синалагматичност на правата и задълженията на страните в трудовото
правоотношение 89
Мария Чочова
Правото на работниците и служителите и задължението на работодателя
заинформиране и консултиране – правна уредба, проблеми, възможни решения ……. 101
Георги Стоянов
Защита на правата на работниците и служителите при недействителност
наколективния трудов договор ………………………………………………………………………. 113
Георги Божинов
Пo някои въпроси, свързани с правото на предварителна закрила приуволнение
спрямо органите на изпълнителната власт …………………………………………………….. 126
Цвета Попова
Особени задължения на работодателя по трудовото правоотношение с
гражданин на трета държава, получил единно разрешение за пребиваване
и работа в Република България ……………………………………………………………………… 134
Красимира Средкова
Командироване ли е изпращането на работници и служители за предоставяне
на услуги? …………………………………………………………………………………………………….. 149
Милеслава Богданова-Мишева
Задължения на работодателя във връзка с полагането на извънреден труд от
командировани в рамките на предоставяне на услуги работници и служители …. 158
Теодора Дичева
Коментар на наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването
на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя …….. 169
Нина Гевренова
Отмяната на заповедта за уволнение между защитата на служителя
и интересите на работодателя ……………………………………………………………………….. 187
Румен Антонов
По някои въпроси, свързани със задължителното предписание по чл. 405, ал. 4
Кодекса на труда …………………………………………………………………………………………… 209
Резюмета на английски език ………………………………………………………………………. 230

Също може да ви хареса…