-10%

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIV

22.50 лв.

Автор : съставители – Нина Гевренова, Атлиана Милева, Цвета Попова
Издателство : УИ “ Св. Кимент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5783-4
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 288
Език : български

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
Поздравителни адреси …………………… 5
Използвани съкращения ……………… 13
Емил Мингов
Quo vadis. Трудовото право на кръстопът …… 15
Красимира Средкова
Законодателството за социалните права и неговото изучаване в България през ХХI в. …………………… 19
Наталия Киселова
Има ли „националност“ правото на труд? ……………… 29
Нина Гевренова
Правото на труд по чл. 48, ал. 1 Конституцията на Република България – същност, съдържание и ограничаване …………. 41
Паунита Петрова
Правото на труд на чужденците в България – международноправна закрила и вътрешноправна уредба ……………….. 62
Ивайло Стайков
Понятието „индивидуален трудов договор“ ………………….. 76
Гергана Кирилова-Андреева
Трудови права на кметовете на общини ………………….. 90
Рени Петрова
Отпускът на бащата/осиновителя за отглеждане на дете до навършването му на 8-годишна възраст ……………………….. 113
Екатерина Павлова, Петър Александров
Родителски отпуск и отпуск по бащинство – съответствие на българското право с Директива 2019/1158 …………………….. 121
Георги Ст. Стоянов
Отпускът поради временна неработоспособност …………… 130
Мартин Минков
По някои въпроси във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата …………… 143
Милеслава Богданова-Мишева
Регулация на трудовото възнаграждение при командироване на служители в рамките на предоставяне на услуги …………….. 164
Албена Пенова
Медиацията при спорове на работното място и при трудови спорове.
Възможности за прилагане, участници, правни последици ……………………………… 188
Райна Койчева
Терминологични и понятийни проблеми на регламентацията на труда чрез предприятие, осигуряващо временна работа ………………. 202
Румен Антонов
Нарушението на чл. 1, ал. 2 КТ като основание за издаване на постановление по чл. 405А, ал. 1 или ал. 2 КТ. Правна характеристика и отграничение от близки институти ……..209
Цвета Попова
Плащането по чл. 40, ал. 5 КСО – проблем или решение? ……..
Причинно-следствени връзки при професионална болест ……….. 243
Мария Чочова
Критични бележки за невъзможността осигуреното лице да оспори
задължителното предписание за заличаване на данни за осигуряването му …… 262
Диляна Германова
Правна характеристика на пенсионния договор по чл. 169а от Кодекса за социално осигуряване …………….. 267
Резюмета на английски език ……….. 281

Също може да ви хареса…