-10%

Античните надписи на Дионисопол

25.20 лв.

Автор : Николай Шаранков
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540759241
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 452
Език : български

Описание

В книгата си, посветена на надписите от античния град Дионисопол (дн. Балчик), авторът Николай Шаранков се е постарал да изготви отговарящо на съвременните критерии издание, което да обхване всички известни досега антични епиграфски текстове от града – както гръцки, така и латински – и да ги представи с нужния коментар, както и с анализ на съдържащите се в тях езикови и ономастични данни.
Включени са както надписите от самия град, така и тези от близките му околности, които със сигурност са принадлежали към административната територия на Дионисопол. Като приложение в края на изданието са представени и надписите, открити извън територията на Дионисопол, но споменаващи града или негови жители. Хронологичният обхват на корпуса е обусловен от наличния епиграфски материал – от IV в. пр. Хр. до IV в. сл. Хр. Естествено, разпределението на надписите в тези осем века е неравномерно – от началния и крайния век имаме само по няколко паметника, а преобладаващата част от паметниците принадлежат на епохите на Елинизма и Принципата.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
0.1. Цел и обхват на изследването 13
0.1.1. Издание на текстовете 13
0.1.2. Изследване на езика на надписите 16
0.1.3. Изследване на личните имена 17
0.2. История на проучванията 18
0.2.1. Първи проучвания 18
0.2.2. Проучвания в Дионисопол след Освобождението на България 20
0.2.3. Проучвания по време на румънското управление 21
0.2.4. Проучвания след връщането на Балчик в пределите на България 22
0.2.5. Проучвания върху езика на епиграфските паметници 24
0.2.6. Откриване на храма на Понтийската Майка и проучвания на автора
върху надписите на Дионисопол 27
1. КОРПУС НА НАДПИСИТЕ
Бележка за изданието 31
I. Декрети 33
1. Фрагмент от декрет от класическия период 35
2. Декрет за Аристомен от Одесос (IGBulg 13 bis) 39
3. Декрет за Апатурий от Одесос 40
4. Декрет за Дионисий от Калатис (IGBulg 13 ter) 42
5. Първи декрет за Поликсен от Месембрия 44
6. Втори декрет за Поликсен от Месембрия 47
7. Декрет за граждани на Калхедон 51
8. Декрет със заличени имена 54
9. Декрет за Акорнион (IGBulg 13) 58
10. Декрет за стратега Мокапорис 65
11. Декрет за стратега (?) Зейбас 69
12. Надпис за определяне на граници (IGBulg 5011) 72
II. Дарения 77
13. Дарение на Диодор и почетен декрет 77
14. Дарение за светилището 79
III. Почетни надписи от римския период 81
15. Почетен надпис за Тит Витразий Полион (IGBulg 15) 82
16. Почетен надпис за жрец и гимназиарх (IGBulg 15 bis) 84
17. Фрагмент от почетен надпис (IGBulg 15 ter) 86
18. Почетен надпис за Марк Аврелий Деметрий (IGBulg 16) 87
19. Фрагмент от почетен надпис за първожрец (IGBulg 19) 89
20. Почетен надпис за Теодор, син на Деметрий (IGBulg 17) 90
IV. Строителни надписи 92
21. Фрагмент от надпис, споменаващ гимназион или гимназиарх 92
V. Ефебски списъци 93
22. Ефебски списък от времето на архонта Дионисий 94
23. Ефебски списък от времето на понтарха Антипатър (IGBulg 14) 95
24. Ефебски списък от времето на архонта Марк Аврелий Курес 98
25. Фрагмент от списък (IGBulg 14 bis) 100
VI. Списъци на жреци и колегии 102
26. Списък на жреци на Дионис 102
27. Списък на жреци на Дионис (IGBulg 22) 104
28. Списък с имена 105
29. Списък на колегията на „неомениастите“ 107
30. Списък на колегията на „Атисовците“ 114
31. Надпис на сдружението на „старшите“ малоазийци (IGBulg 23) 117
32. Надпис на мистериално общество (IGBulg 22 bis) 119
33. Печат на спортното общество на тарсийците 121
34. Фрагмент от списък с имена (IGBulg 31) 123
VII. Посветителни надписи 124
35. Посвещение на Анаксандър за Афродита (IGBulg 19 bis) 125
36. Статуя на Пан с посвещение на Аполоний (IGBulg 20) 126
37. Посвещение на Каликрат за Деметра (IGBulg 21) 127
Посвещения за Понтийската Майка на боговете 128
38. Посветителен надпис на главната статуя 130
39. Посвещение на Агатион върху маса 131
40. Посвещение на Менис 132
41. Посвещение на жреца Демофонт върху фронтона на едикулата 133
42. Посвещение на Аполоний 133
43. Посвещение на – – -, син на Диоген 135
44. Фрагмент, споменаващ Понтийската Майка 135
45. Посвещение за Дионисополската Майка 136
46. Посвещение на Зенон от Тир 137
47. Посвещение на жрицата Мамасисис 138
48. Посвещение на жрицата Зуке 139
49. Посвещение на Лизимах 141
50. Посвещение на Диофант 141
51. Фрагмент от посвещение 143
52. Посвещение на сребърна статуя на Майката на боговете от
император Лициний 143
53. Посвещение на Демостен от Никомедия 145
54. Посвещение за Посейдон 147
55. Посвещение за Хероса Пазител 147
56. Фрагмент от преизползван надпис 149
57. Посвещение за Дерзала от агонотет 150
58. Второ посвещение за Дерзала от агонотет 152
59. Посвещение за Зевс Долихен (IGBulg 24 bis) 154
60. Посвещение за Херакъл (IGBulg 24) 155
61. Фрагмент от латински посветителен надпис 156
62. Посвещение на сребърна статуя на Диана от император Лициний 157
63. Посвещение за Аполон и Артемида (IGBulg 33) 158
64. Посвещение за Нимфите (IGBulg 5012) 159
65. Графити от храма на Майката на боговете 160
66. Огледалца с надписи 163
VIII. Надгробни надписи 165
67. Хермафил от Кизик (IGBulg 25) 166
68. Полиника, съпруга на Федим (IGBulg 26) 167
69. Родоклея, дъщеря на Демокъл (IGBulg 27) 167
70. Силен и съпругата му 169
71. Менодот, син на Скитес 169
72. Лесторма, дъщеря на Диздон (IGBulg 27 bis) 170
73. Паметник с гладиаторска сцена (IGBulg 28) 171
74. Паметник с погребално угощение (IGBulg 28 bis) 172
75. Латински надпис на Клемент 174
76. Латински надпис на Валерий Херкулан 174
77. Късен латински надгробен надпис в стихове 176
78. Главк, Фанер и Теодор 178
79. Диофант, син на –фант 179
ΙΧ. Милиарни колони 180
80. Колона в чест на императорите от Първата тетрархия 180
Χ. Неясни надписи 182
81. Фрагмент (IGBulg 32) 182
82. Релеф с тракийски конник (IGBulg 34) 183
83. Късноантичен надпис с библейски цитат (SIBulg 85) 184
Надписи за Дионисопол, открити извън територията на града 185
Е1. Почетен декрет от Калатис 186
Е2. Почетен декрет от Бизантион или Калатис (?), открит в Олбия 186
Е3. Почетен надпис от Одесос 188
Е4. Епитафия от Васада в Ликаония 188
Е5. Надпис на дионисополска делегация в светилището на Аполон Клароски 189
Е6. Почетен надпис за Тит Аврелий Флавин от Ескус 190
Е7. Благодарствен надпис на Дионисопол за император Гордиан III и
Първи Италийски легион в Нове 191
2. ЕЗИК НА НАДПИСИТЕ
2.0. Старогръцкият език в Дионисопол 193
2.0.1. Диалектни остатъци в надписите от класическия, елинистическия и
римския период 194
2.0.1.1. Йонийски особености 196
2.0.1.2. Дорийски особености 198
2.0.1.3. Въпросът за произхода и диалекта на първоначалното гръцко
население в Дионисопол 200
2.0.2. Особености на старогръцкия през елинистическата и римската
епоха, отразени в надписите от Дионисопол 201
2.1. Фонетични особености в старогръцките надписи 202
2.1.1. Вокализъм 202
10
2.1.1.1. Кратки вокали 202
2.1.1.1.1. ε > α 202
2.1.1.1.2. ι > ε 202
2.1.1.1.3. [i] предадено чрез 203
2.1.1.2. Дълги вокали 204
2.1.1.2.1. Съдбата на дългото затворено [e:] и диграфа 204
2.1.1.2.1.1. <Ι> вместо <ΕΙ> 204
2.1.1.2.1.2. [i:] предавано чрез 205
2.1.1.2.1.3. вместо пред [a] и [o] 206
2.1.1.2.2. 207
2.1.1.2.3. <Ω> ~ <Ο> (?) 210
2.1.1.3. Дифтонги 210
2.1.1.3.1. Дифтонги с кратък първи елемент 210
2.1.1.3.1.1. ~ 211
2.1.1.3.1.2. ~ <Υ> 211
2.1.1.3.1.3. > пред вокал 211
2.1.1.3.1.4. <ΥΙ> > <Υ> пред вокал 212
2.1.1.3.2. Дифтонги с дълъг първи елемент 212
2.1.1.3.2.1. Монофтонгизация на дългите дифтонги <ΑΙ>, <ΗΙ>, <ΩΙ> 212
2.1.1.3.2.2. Изчезване на втория елемент в дългия дифтног <ΑΥ> 214
2.1.2. Консонантизъм 214
2.1.2.1. Назали 214
2.1.2.2. Фрикатив [h] 216
2.1.2.3. <ΚΓ> > <ΓΓ> 216
2.1.2.4. <ΓΝ> > <Ν> 217
2.1.2.5. <ΓΛΥ> > <ΓΥ> 217
2.1.2.6. Групата ΣΣ 217
2.1.2.7. Опростяване на геминати 218
2.1.2.8. Сричкова граница и удвояване на единични консонанти 218
2.1.3. Фонетика на изречението 220
2.1.3.1. Елизия на кратки вокали в сандхи 220
2.1.3.2. Употреба на т. нар. ν ἐφελκυστικόν 220
2.1.3.3. Асимилация на крайни консонанти в сандхи 221
2.2. Морфологични особености в старогръцките надписи 222
2.2.1. Склонение на имената 222
2.2.2. Уеднаквявавне на аористните форми 225
2.3. Специфична лексика в надписите от Дионисопол 226
2.3.1. Употреба на форми със суфикса -ιον 226
2.3.2. Глаголи на -εύω / εύομαι 228
2.3.3. Държавна уредба и институции 229
2.3.4. Места и сгради в града 231
2.3.5. Жречески длъжности, религиозни колегии и други общности 233
2.4. Употреба на латинския език в надписите от Дионисопол 242
3. СОБСТВЕНИ ИМЕНА В НАДПИСИТЕ
3.1. Антропоними 245
3.1.1. Ономастичен модел през елинистическата и римската епоха 246
3.1.1.1. Гръцки модел 246
3.1.1.2. Римски модел 248
3.1.2. Гръцки лични имена 251
3.1.2.1. Теофорни имена 253
3.1.2.2. Други типове имена 263
3.1.3. Латински лични имена 272
3.1.4. Тракийски лични имена 277
3.1.5. Малоазийски лични имена 281
3.1.6. Лични имена с неясен произход 282
3.2. Топоними 285
3.2.1. Имената на града 286
3.2.2. Топонимът Роколе 302
3.2.3. Мнимата глоса Δάβα· πόλις 307
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 309
THE ANCIENT INSCRIPTIONS OF DIONYSOPOLIS (SUMMARY) 313
БИБЛИОГРАФИЯ 345
ПОКАЗАЛЦИ
Лични имена 363
Имена в гръцките надписи 363
Имена в латинските надписи 374
Римски граждани 374
Географски имена 375
Тракийски и римски владетели и магистрати 377
Богове 379
Гръцки думи 380
Латински думи 392
Съответствия с предишни издания 394
Местонамиране на надписите 395
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАДПИСИТЕ 397

Също може да ви хареса…