-10%

АРУКО ЧЕТЕНИЯ. ЛОГОС. ДОГМА. ФАНТАЗИЯ. ΜИТ. ИМЕ. ИСΤΟΡИЯ

31.50 лв.

Автор : съставител – Димка Гичева – Гочева , Силвия Кръстева , Петър Горанов

 

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5639-4
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 600
Език : български
Код: 978-954-07-5639-4 Категории: ,

Описание

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) е създадена на 8 март 2005 г. През годините на своето съществуване тя се превърна в дружелюбна колегиална общност, обединяваща студенти, докторанти, учители, университетски преподаватели, изследователи от институтите на БАН, а така също и колеги, живеещи и работещи в чужбина. Събиращото ни в едно цяло е не само професионалният дълг, но и личната отдаденост на изучаването на културноисторическото наследство на античния свят, продължило битуването си и в следващите епохи чак до днес. Още от самото начало бяхме убедени, че можем и сме длъжни да организираме всяка година конферентни форуми, наречени Чετεния на АРУКО.
Текстовете, събрани тук, бяха представени накратко на два научни форума, проведени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Става дума за четвъртите и петите Чετεния на теми: Логос, догма, фантазия (април 2021) и Херменевтически лабиринти: Мит, име, история (май 2022). И двете събития бяха организирани от Асоциацията, като резюмета на презентациите бяха предварително публикувани на сайта на АРУКО (https://aaduce.wordpress.com).  В този сборник са включени разширени версии на някои от докладите, изнесени по време на Чετεнията през 2021 и 2022 г.
Съдържание
Предговор:
За текстовете в този сборник
и за традициите на АРУКО …………………………………………………………………. / 11
Λ ο г ο ς ▪ Δ ο г μ а ▪ Φ а н τ а з и я
Димитър Драгнев
Ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω:
През времето с един израз за време …………………………………………………… / 25
Използвана литература / 34
Лъчезар П. Томов
Теетет и Теодор в търсене
на знанието ………………………………………………………………………………………… / 35
Увод / 36
Геометрията и Платон / 37
Логосът и непознаваемото / 41
Изброяването и йерархията / 47
Изброяването и смисълът / 49
Идеите и системите / 53
Динамичен превод и обратна връзка / 58
Заключение / 59
Библиография / 60
Димка Гичева-Гочева
Има ли догматизъм в скептицизма? ……………………………………….. / 62
От ексцентричното поведение към
хладнокръвния критицизъм / 69
Няколко основоположения от
Пиронови основоположения. Цитати без коментар / 72
Отново към въпроса: Догматизира ли скептикът? / 77
Кой е догматизирал най-много? / 81
Прил оже ние : Съдържанието на Пиронови скици / 83
Библиография / 86
Николай Гочев
Лекции по време на криза ………………………………………………………….. / 89
1. Началото на заниманията ми / 90
2. Въпросите / 91
3. Решенията / 93
4. Език и образци / 97
Библиография / 98
АРУКО – Чετεния
Калина Босева
Ignis Sacer Data Base:
Пример за приложението на релационна
база данни за диахронно многофакторно
проследяване на латинска медицинска
терминология в антични и
средновековни извори ………………………………………………………………………… / 100
Увод / 102
Медицинският термин ignis sacer / 105
Терапията и значението ѝ за идентификацията
на медицинските термини / 107
Приложение и предимства на релационните
бази данни / 113
Основни обекти и функции на релационната
база данни / 115
Първични таблици (primary tables) / 117
Примерна структура на таблица в ISDB / 119
Създаване и попълване на таблиците в ISDB / 123
Релация или отношение (relationship) / 125
Помощни таблици (Auxiliary tables) / 126
Свързваща таблица (Join table) / 131
Филтри (Filters) / 136
Формуляри (Forms) / 137
Съхранени заявки (queries) / 140
Отчети (Rеports) / 143
Някои недостатъци при работата с бази данни / 144
Заключение / 145
Библиография / 146
Виржиния Радева
Идеята за Логоса в античната философия
и теологията ……………………………………………………………………………………. / 149
Цитирана литература / 162
Кристина Япова
Логос – разум – музика ………………………………………………………………… / 163
Цитирана литература / 175
Нева Кръстева
Logos, dogma, phantasia невербално,
или логика, канон и фантазия в музиката …………………………. / 177
Два музикални примера за обвинения в „алогизъм“ / 181
Баховите инструментални фантазии / 186
Музикалната логика / 187
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 193
Божана Филипова
Въображение на логиката, логика
на въображението ………………………………………………………………………… / 195
1. Въображение на логиката / 197
2. Логика на въображението / 206
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 211
Петър Горанов
Фантазия на тема ‘литература’ ………………………………………………. / 212
1. Проблемно или парадоксално поле / 215
2. Относно желанието и неговия носител / 218
3. Въжделение за вечност / 226
4. Комуникация – картина – карта / 234
5. Мислене – метафора – истина / 241
6. Насищане на полето с образи / 250
7. Историята като „магия по симпатичен път“ / 261
Заключение / 270
Библиография / 274
Μи т ▪ И μ ε ▪ И с τ ο ρ и я
Лидия Денкова
Одисилиада – игра на Аз …………………………………………………………….. / 283
Цитирана литература / 303
Лъчезар П. Томов
Бифуркиращите системи,
неопределената диада и защитата
на теория на ейдосите ………………………………………………………………… / 305
Учението на Парменид за единното и физиката / 307
Апориите на Зенон – какво всъщност целят те? / 310
Единното и формите – връзката между тях / 313
Безкрайността като аргумент при Платон / 314
Бифуркиращите системи / 319
Библиография / 321
Силвия Кръстева
Име и същност при Платон и Аристотел ………………………….. / 324
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 360
Галин Пенев
Категорията μεταξύ
у Алексей Лосев и Ерик Вьогелин ………………………………………….. / 362
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 374
С ъ д ъ р ж а н и е
Иван Кожухаров
Мълчаливото негостоприемство:
Към понятието ὑπόστασις у Блажени Августин …………………………….. / 375
Библиография / 417
Стефан Димитров
Модуси на значение в средновековната
спекулативна граматика ……………………………………………………………. / 422
Граматика и логика, veritas и congruitas / 424
Modus essendi, modus intelligendi, modus signifi candi / 425
Modus significandi / 428
Ratio (XIV) / 430
Consignificatio / 432
Impositio – dictio и pars orationis / 433
Вторите значения на думите –
метафизика на езика / 435
Приложение / 436
Библиография / 454
Ясен Андреев
Херменевтична хуманитаристика
и процедурална рационалност ………………………………………………. / 456
Хуманитарното знание като ерудираност и стил
върху фундамента на западната традиция / 458
Модерната наука като отворен (потенциално
безкраен) хоризонт на познанието / 461
Предпоставки за развитието на класическата
филология в хуманизма / 466
Теорията на античния гръцки епос и нейното
основаване върху способите на текстовата
критика при Фридрих Волф (1759-1824) / 468
Историческата граматика и търсенето на
закономерности в езиковото развитие / 472
„Формалното“ и „методическото“ в просперитета
на културологичното познание –
Август Бьок (1785-1867) / 473
Библиография / 480
Виржиния Радева
Симбиоза на херменевтика и реторика
в различни аспекти ………………………………………………………………………. / 483
Цитирана литература / 495
АРУКО – Чετεния
Кристина Япова
Херменевтика на музиката – опасности
и предимства …………………………………………………………………………………… / 496
Музикална херменевтика и херменевтика
на музиката / 501
Пасион и реквием / 506
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 513
Нева Кръстева
Дванайсетият удар на камбаната
в полунощ:
Един музикално-херменевтичен прочит
на Nachtwandler-Lied от Тъй рече Заратустра
на Фридрих Ницше и IV част
на Третата симфония на Густав Малер ……………………………………………. / 514
Леките и сияйни пера на феникса Музика
и Заратустра / 516
Библейски препратки / 525
Дионисиевата философия в песента на Ницше
по Щегмайер / 527
Третата симфония на Густав Малер
и Nachtwandler-Lied като символ
на човешката йерархия / 530
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 533
Ева Пацовска-Иванова
Мит и история:
За влиянието на едно понятие
върху реални събития …………………………………………………………………………. / 535
Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 547
Николай Гочев
Гуарески и Италия ………………………………………………………………………… / 549
Италийци и италианци / 551
Разказите на Джованино Гуарески / 576
Библиография / 585
За авторите в сборника …………………………………………………………………… / 588
Contents …………………………………………………………………………………………….. / 597

Също може да ви хареса…