-10%

Архиерейски литургични одежди от средновизантийския период

31.50 лв.

Автор : Иван Чокоев

Издателство : Фабер

ISBN : 978-954-400-814-7

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 268

Език : български

Описание

Изследването представя резултатите от реставрацията на откритите в манастира
„Св. Йоан Продром“ в Кърджали тъкани от архиерейски литургични одежди
от кр. 11 — началото на 12 век.

Съдържание

Увод

Глава. 1. Гробната находка от Кърджали

1. Историческа среда

2. Археологическа среда

3. Откритието през 1998 г.

Глава 2. Изследване и идентификация на текстилните материали от горната камера.
Реконструкция на одеждите

1. Богослужебни одежди — обща характеристика

2. Омофор

3. Пояс

4. Епитрахил

5. Набедреник

6. Наръкавници

7. Стихар

8. Архиерейският погребален ритуал според откритите в църквата „Св. Йоан Продром“ литургични одежди

Глава 3. Тесктилните материали от другите гробни камери

1. Определяне на текстилните материали от втората (долната) гробна камера

2. За текстила от гробната камера, открита през 1962 г.

3. За датировката на гробовете според археологическия контекст

Глава 4. Технология на везбата

Заключение

Литература

Списък на съкращенията

Резюме на английски език

Списък на илюстрациите

Приложение