-10%

Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа

22.50 лв.

Автор : сборник

Издателство : Национален исторически музей

ISBN : 978-954-91259-7-9

Година : 2011

Корица : твърда

Страници : 272

Език : български , английски , руски

Изчерпан

Описание

Съдържание

От редактора

Хр. Матанов. България в първите години (1257—1265) от управлението на цар Константин Тих Асен

S. Pirivatric. The Boyana Church Portraits. A Contribution to the Prosopography of Sebastocrator Kaloyan
С. Пириватрич. Портретите в Боянската църква. Принос към просопографията на севастократор Калоян (резюме)

С. Смядовски. Епиграфските проучвания на Боянската църква

И. Гергова. Боянският поменик като свидетелство за историята на храма

М. Златков. Бояна през средновековието — състояние и проблеми на проучванията

Μ. Прашкова. Новоразкрити стенописни фрагменти в средновековната църква в Горско ново село

И. Ванев. Към началото на реставрацията на стенописите от Боянската църква

В. Цветков. Към периодизацията на стенописите на Боянската църква

Н. Гагова. Житийният цикъл за св. Никола в Боянската църква и наративните текстове за светеца в южнославянската агиографска традиция през XIII век

Т. Царевская. Образи свв. врачей и целительский аспект почитания св. Николая Чудотворца в древнем Новгороде
T. Tsarevskaya. The Images of Holy Doctors and the Healing Aspect of Veneration of St. Nicholas in Myra in the Medieval Novgorod (summary)

З. Смирнова. Фреска „Святой Убрус“ в Бояне
E. Smirnova. „La Saint Face“ a Boi’ana (summary)

Г, Геров. Изображението на Кръщение Христово върху западната фасада на Боянската църква — функция и контекст

Г. Веленис. Средновековните градежни фази на Боянската църква

Вл. Сарабьянов. Приделы второго зтажа в древнерусских церквах ХII—ХIIIвеков, их функции и иконографические программы
Vl. Sarabianov. The Upper-Storey Chapels in Russian Churches of the 12th—13th Centuries, Their Function and Iconographic Programs (summary)

Br. Cvetkovic. Robes of Light and the 13th Century Frescoes in Boyana Church
Бр. Цветкович. Одежди на светлина и фреските от XIII в. в Боянската църква (резюме)

B. Popovic. Costume and Insignia and Rulers Depicted in Boyana Church
Б. Попович. Костюм и инсигнии на ктиторите и владетелите, изобразени в Боянската църква (резюме)

M. Panayotidi. Some Observations on Thirteenth-century Sinai Icons and Boyana Frescoes (1259)
М. Панайотиди. Някои наблюдения върху синайските икони от XIII в. и боянските фрески (1259) (резюме)

Б. Пенкова. Към източниците на стила на стенописите от 1259 г. в Боянската църква

Е. Бакалова. Заключително слово

Използвани съкращения