Българистиката в Европа: настояще и бъдеще

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-01-0531-2

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 288

Език : български , руски , английски

Код: 978-619-01-0531-2 Категории: , ,

Описание

Л. Тасева, Й. Дикова, М. Цибранска, Б. Нягулов, Б. Мирчева, А. Лулева, И. Гергова, С. Горянова (ред.). Българистиката в Европа: настояще и бъдеще. Сборник с доклади от конференция „Българистuката в Европа: nocтuжeнuя, nроблемu, nepcneктuвu“, посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. Софuя, 11—12 май 2018 г.

Съдържание

Уводни думи

I. Документи

Становище за състоянието на чуждестранната българистика

Обръщение от участниците в кръглата маса „Българистиката в Европа: настояще и бъдеще“

II. История и съвременност на българистиката в Европа

Й. Дикова. За ползата от хуманитаристиката

Л. Тасева. Наукометрия и българистика

И. Калиганов. Съвременната българистика: опит за диагнозата ѝ (2018)

Р. Марти. Позицията на българистиката и на българския език в славистиката

Д. Пеев. За българистиката, македонистиката и обединена Европа

Б. Нягулов. История без граници? Наблюдения върху историческата българистика в Европа

Р. Детрез, М. Миланова. Българистиката в Белгия

Т. Лалева. Обучението по български език и литература на университетско ниво в Мадрид. История, актуална ситуация, перспективи

Г. Вълчинова. Каква българистика през двадесет и първи век във Франция?

Д. Асенова. Виртуалната класна стая — повод за носталгия или възможност за развитие? Българистиката в Упсала

Е. Крейчова. Българската филология в Бърно — традиции, съвременно състояние, перспективи

Е. Минева. Славистиката и научно-изследователските перспективи в областта на българистиката в Атина

Н. Червенков. Състояние на историческата българистика в Република Молдова

К. Колева. Центърът по българистика в Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“: 10 години образователна, научна, методическа и културна дейност

Д. Перович. Българо-черногорските културни и други връзки в миналото като основа за бъдещо културно и образователно сътрудничество

III. Нови изследвания на чуждестранни българисти

П. Станковска. Избранные лексемы Книги Иова в хорватско-глаголических бревиариях, паримейниках и четьем переводе

J. Fuchsbauer. The Synaxarion Life of Parasceva of Epibatai. Towards a Multi-Language Corpus of the Slavonic and Balkan Languages

С. Темчин. Новый жанр для нового языка у болгар, македонцев, украинцев и белорусов: дамаскины и учительные евангелия (XVI—XIX вв.)

Д. Миколенко. Стефан Стамболов в современной российской и украинской историографии

Е. Иванова. Българският език в руската лингвистика от XXI век: типологически и синтактични изследвания

Н. Мискив. Предизвикателствата при превода от български на украински: някои лични наблюдения, размисли и забележки