-15%

Българите в агиографията от XIII-XV век. Общество, бит, култура

29.75 лв.

Автор : Силвия Аризанова

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978-954-8536-12-7

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 460

Език : български

Изчерпан

Описание

Настоящата книга е опит да бъдат представени, обобщени и анализирани сведенията за българското общество, бит и култура в агиографията от XII—XV век. Вниманието е насочено предимно към културния живот на българите през този период. В първата глава се обобщават и анализират сведенията за българския владетел, патриарха, църковните служители, монасите, болярите, войниците, зависимото население, професионалните групи, хората в неравностойно положение, еретиците и чужденците. Отделно място е посветено на жените в българското общество, като се проследяват техните различни лица и функции. Във втората глава се разглеждат данните за жилищата, храната и облеклото. Обръща се внимание на болестите и тяхното лечение, както и на празниците, почитани от българите. В третата глава се проследяват общите тенденции и явления в духовната култура на българите, които намират израз и отклик в агиографията от 13—15 век. Засягат се темите за образованието и книжнината, култа към светците, историческата памет, научните знания, музиката, православната религия и отношението към ересите.

Съдържание

Предговор

Увод

1. Обща характеристика на агиографската книжнина. Жанрове и класификация

2. Насоки в изследванията за българската житийна литература през ХІІІ-ХV в. като исторически извор

Първа глава: Българското общество според агиографската книжнина от ХІІІ–ХV век

1. Владетел

2. Патриарх

3. Църковни служители

4. Монаси

5. Боляри

6. Войници

7. Професионални групи население

8. Зависимо население

9. Хора в неравностойно положение

10. Еретици

11. Жената

12. Чужденци

Втора глава. Битът на българите според агиографията от ХІІІ-ХV век

1. Жилища и монашески килии

2. Храна и напитки

3. Облекло

4. Болести и тяхното лечение

5. Празници и обичаи

5.1. Празници на светци

5.2. Пренасяне на свети мощи

5.3. Обичаи и празници, свързани с преходни моменти от живота

Трета глава. Духовната култура на българите по данни на агиографията от ХІІІ-ХV век

1. Образование, грамотност и книжнина

2. Култът към светците и моралните ценности. Владетелската идеология и столичния град

3. Историческа памет

4. Географски описания, природни и математически знания

5. Музика и изкуство

6. Православната религия и борбата срещу ересите

Заключение

Приложение 1. Житие на св. Теодора, императрица на Арта

Приложение 2. Чудо на св. великомъченик Теодор Тирон

Библиография

Съкращения

Именен и географски показалец

Резюме на английски език