-10%

България и българите в Ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев

19.80 лв.

Автор : сборник

Издателство : ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-619-208-204-8

Година : 2020

Корица : твърда

Страници : 318

Език : български , английски

Описание

Съдържание:
БИБЛИОГРАФИЯ

на проф.д.и.н. КАЛЧО КОСТОВ КАЛЧЕВ

BIBLIOGRAPHY

of Prof. Dr.Habil. KALCHO KOSTOV KALCHEV………………………………………………….9

Николай ТОДОРОВ Създаване и дейност на Българското търговско дружество в Тулча (1875–1885г.)

Nikolay TODOROV Establishment and Activity of Bulgarian Commercial Society in Tulcea (1875–1885)……….37

Дора ЧАУШЕВА

Грижата за развитиетона образованиетои културния просперитет в дейността на Теофан Райнов

Dora CHAUSHEVA

The Care for Education Progress and Cultural Prosperityin Theopfan Raynov’s Activities…………………………………………………………………………45

Тодор ПЕТРОВ

Създаване на българската земска войска

Todor PETROV

Formation ot the Bulgarian Land Army……………………………………………………………………. 53

Марко ЗЛАТЕВ

Випускници на Военното училище – министри на народното просвещение

Marko ZLATEV Graduatesof the Military Academy Who Serve das Ministers of the Education……………..62

Драгомир ГЕОРГИЕВ

135 години от провеждането на първия конен пробег в историята на българската кавалерия

Dragomir GEORGIEV 135 Years since the First Horse Running in the History of the Bulgarian Cavalry…………..84

Антон ДОНЧЕВ

Ямболският отряд във военната защита на Съединението 1885 г.

Anton DONCHEV The Yambol Detachment in Military Protection Union 1885…………………………………………….91

Георги МАРКОВ

За освобождениетона Добруджа през есента на 1916 г.

GeorgiMARKOV

A Hundred Years Since the Liberation of Dobrudzhia………………………. 96

Лора ДОНЧЕВА, Анка ИГНАТОВА

Войните за национално обединение на България, отразени в летописната книга на Мъжката гимназия „Св. Кирил“ във Велико Търново

Lora DONCHEVA, Anka IGNATOVA The Wars of National Unification of Bulgaria, Reflected in the Chronicle Book of St. Cyril Men’s High School in Veliko Tarnovo…………………………………………………….105

Людмил СПАСОВ

Българската криза от Добро поле до Ньой (септември 1918–ноември 1919 г.)

Lyudmil SPASOV The Bulgarian Crisis from Dobro Polle to Neuilly (September 1918–November 1919)………..118

Милко ПАЛАНГУРСКИ, Георги ЛУКОВ

Един документ от1919 г. за българската позиция към Моравското въстание от1917 г. и неговото потушаване

Milko PALANGURSKI, Georgi LUKOV A Document from 1919 on the Bulgarian Position to ward the Moravian Uprising from 1917 and its Suppression…………………………………………………………… 131

Дарина КОЛЕВА

Еврейската общност в Разград от Освобождението1878 г. до средата на ХХ век

DarinaKOLEVA The Jewish Community in Razgrad since the Liberation 1878 until the Middle of the 20th Century………………………………..145

Димитър САЗДОВ

Стефан Савов Бобчев – радетел за славянско единство

Dimitar SAZDOV

Stefan Savov Bobchev Champion of Slavonic Unity……………………………………………………..159

Иван ДУМИНИКА

Комрат и Болград в спомените на един бесарабски свещеник

IvanDUMINIKA

Comrat and Bolgrad Cities in the Memoir of a Priest from Bessarabi……………………………….172

Петко Ст. ПЕТКОВ

Преименуването на връх „Свети Никола“ на „Столетов връх“ през 1951 година

Petko St. PETKOV Renaming St Nikola Peak to Stoletov Peak in 1951………………………………………………………..181

Николай ЧЕРВЕНКОВ

Бесарабските българи в Бразилия: състояние на проучванията

Nikolay CHERVENKOV

Bessarabian Bulgarian in Brazil: State of Researches…………………………………………………..192

Ивайло ХРИСТОВ България и неоосманизмът

Ivaylo HRISTOV

Bulgaria and the Neo-Ottomanism………………………………………………………………………………203

Валентин СПИРИДОНОВ

НаполеонБонапарт, реформите в Прусия и зараждането на германския национализъм

Valentin SPIRIDONOV

Napoleon Bonaparte, the Reforms in Prussia and the Birth of German Nationalism………….214

Радослав МИШЕВ

Външнополитически лидери и доктрини на Австро-Унгария в края на XIX и началото на XX век

Radoslav MISHEV Foreign Political Leaders and Doctrines of Austria-Hungary at the End of the XIX and the Beginn in gof the XX Century ……………………………………………………………232

Пенка ПЕЙКОВСКА

Унгарската линия в балканската културна политика на Австро-Унгария и мястото на България в нея

Penka PEYKOVSKA

The Hungarian Linein Austria-Hungary’s Cultural Policy for the Balkans and Bulgaria’s Place in It……………………………………………..246

Татяна АСТАРДЖИЕВА

Омската преса в края на 1918 – началото на 1919 г.

Tatyana ASTARDZHIEVA

The Omsk Press at the End of 1918 – the Beginning of 1919…………………………………………….260

Христо ГЛУШКОВ

Пътят на Русия в Европа през XIX–XX век–събития, личности, коментари

Hristo GLUSHKOV

Russia’s Way in Europe in the19h–20th Centuries–Events, People, Commentaries…………269

Виолета СТОЙЧЕВА, Олга СТРЕЛОВА

Юрий Венелин: две съдби в Русия и България

Violeta STOYCHEVA, Olga STRELOVA

Yuriy Venelin: Two Destinies in Russia and Bulgaria…………………………………………………….279

Тодорка МИХАЛЕВА, Стефан ЙОРДАНОВ Пушкин или Лермонтов? Ботевото поетическо майсторство между народната песен и класическата руска литература (предварителни бележки) Todorka MIHALEVA, Stefan YORDANOV

Pushkin or Lermontov? The Poetic Artistry of Botev between the Folk poetry and the Classic Russian Literature (Preliminary Notes)………………………………………….289

За авторите………………………………………….309

About the Autors……………………………………………………………………314