България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 954-322-087-5

Година : 2005

Корица : мека

Страници : 448

Език : български

Изчерпан

Описание

Поставянето на „България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация“ е предопределено от тяхното напълно естествено въвличане през Средновековието в сферата на „византийското ойкумене“, в един специфичен за Източна Европа цивилизационен кръг. Натежават докладите, в които се въвежда нов изворов материал, който спомага за разкриването и детайлизирането на представите за българо-сръбските взаимоотношения в различни области.

Съдържание

Уводни думи

История

Љ. Максимовић. Србиjа и Византийско царство

В. Гюзелев. България и Византийската империя

М. Благоjевић. Византиjска хиjерархиjа владара у светлости српских извора (ХІІ—ХV век)

Т. Живковић. Владарска идеологиjа и њен утицаj на српско-бугарске односе у раном средњем веку

С. Пириватрић. Дукља, Бугарска и Византиjа на Jужном Jадрану краjем 10. и почетком 11. века

Г. Николов. Сепаратизмът в Българския северозапад и Сръбското кралство в края на XIII в.

С. Душанич. Комплексът от грамоти за манастира Св. Никола Мрачки в Орехово. Принос към сръбската и българската дипломатика

Р. Радић. Срби и бугари у „Хроници о турским султанима“

С. Ракова. България, Сърбия, Византия — историческите записи за XV век на Балканите

Д. Поповић. Реликвите свете Петке: gloria Bulgariae — gloria Serviae

Изкуствознание и археология

Е. Бакалова. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович

М. Попович. Некрополът на църквата св. Никола в Станичене

А. Джурова. Какво е донесъл патриарх Сава Сръбски от Ерусалим?

Г. Геров. Стенописите от югозападния дял на Земенския храм

Е. Тончева. Етнонимите „сръбско“ и „българско“ в късновизантийските музикални ръкописи

Литературознание

В. Тъпкова, А. Милтенова. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина

К. Иванова. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в.

Ђ. Трифуновић. Чуло мириса код старих српских писаца

Т. Голубовић. Утицаj преноса моштиjу св. Петке у Деспотовину на развоj њеног култа у српскоj средини

Е. Томова. Из литературната история на култа към южнославянските светци през XVI и XVII в.

И. Шпадиjер. Теодосиjева служба Сави у бугарским рукописним збиркама

Н. Гагова. Южнославянските владетелски сборници в огледалото на православния владетел:
концепцията и функцията на Симеоновия сборник, отразен в изборника от 1073 г.

Н. Радошевић. Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позног средњег века

А. Стойкова. Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи

Р. Станкова. Старобългарското книжовно наследство в сръбски преписи от XIII и началото на XIV в.