-10%

Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки

25.20 лв.

Автор : сборник

Издателство : ИБЦТ – БАН

ISBN : 978-619-7179-18-7

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 462

Език : български , хърватски

Код: 978-619-7179-18-7 Категории: ,

Описание

Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки. Сборник с материали от международна научна конференция, посветена на 150-годишнината от основаването на БАН, София, 17—18 юни 2019 г.

Сборникът се състои от 21 студии и статии, изнесени като доклади в едноименната международна научна конференция, състояла се на 17—18 юни 2019 г. в София. Българо-хърватският сборник съдържа многобройни и разнообразни свидетелства за богатството на историческите връзки между двата народа от Средновековието до нашето съвремие и появата му в навечерието на Празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е не само навременно, но и дълбоко символично.

Съдържание

Уводни думи / Uvodna riječ / Introduction

И. Христова. Хърватската литература в български прочити
I. Hristvova. Croatian literature in Bulgarian readings
I. Hristvova. Hrvatska književnost u bugarskim čitateljskim refleksijama

Z. Ladić. Srednjovjekovna “inicijativa dvaju mora” u svjetlu hodočasničkih putovanja kroz Hrvatsku i Bugarsku
Z. Ladić. The Medieval “Initiative of two seas” in the light of Medieval pilgrim voyages through Croatia and Bulgaria
З. Ладич. Средновековната „инициатива на две морета“ в светлината на поклонническите пътувания през Хърватия и България

V. Luipis. Prolog poznavanju likovnih kulturnih veza Dubrovnika i Bugarske
V. Luipis. Contribution to the knowledge of the art cultural relations of Dubrovnik and Bulgaria
В. Лупис. Принос към опознаване на връзките в областта на живописта между Дубровник и България

B. Grbavac. Oporuka bugarskog družbenika zadarske plemićke obitelji Fanfogna iz XV. stojeća. Jedan mali prilog poznavanju osobnih kontakata Bugara i Hrvata u kasnom srednjem vijeku
B. Grbavac. The last will of the Bulgarian retainer of the Zaratin noble family Fanfonja from the 15th century: A short contribution to the knowledge of personal contact between Bulgarians and Croats in the Late Middle Ages
Б. Гърбавац. Завещанието на български придворен на задарската патрицианска фамилия Фанфоня от ХV век. Малък принос към опознаването на личните контакти между българи и хървати през Късното средновековие

Н. Кайчев. Взаимни географско-пространствени научни представи за България и Хърватия през първата половина на ХІХ век
N. Kaichev. The mutual geographic-territorial images of Croatia and Bulgaria in the first half of 19th century
N. Kajčev. Uzajamne geografsko-prostorne znanstvene predodžbe o Bugarskoj i Hrvatskoj u prvoj polovici XIX. Stoljeća

Z. Kerže, M. Stamova. Biskup Josip Juraj Strossmayer i Ćirilоmetodska baština
Z. Kerzhe, M. Stamova. Bishop Joseph Juraj Strossmayer and the Cyril and Methodius heritage
З. Керже, М. Стамова. Епископ Йосип Юрай Щросмайер и наследството на Кирил и Методий

M. Čurić. Ćiril i Metod u Strossmayerovoj katedrali ili Strossmayerovi kulturni kodovi ekumenizma
M. Churich. Saint Cyril and Methodius in Strossmayer’s cathedral of Strossmayer’s cultural codes of ecumenism
М. Чурич. Кирил и Методий в Щросмайеровата катедрала или екуменистските културни кодове на Щросмайер

Т. Готовска-Хенце. Литературен обмен в лоното на две империи: Павел Йозеф Шафарик и неговите контакти с хървати и българи (30-те — 60-те години на ХІХ в.)
T. Gotovska-Henze. Literary exchange from the base of two empires: Paul Josef Šafařík and his contacts with Croats and Bulgarians (1830s—1860s)
T. Gotovska-Henze. Književna razmjena na rubu dvaju carstvava: Pavel Josef Šafarik i njegovi odnosti s hrvatima i bugarima (od 30-tih do 60-tih godina XIX. stoljeća)

J. Dragičević. Bugarske teme u hrvatskim preporodnim časopisima Danici i Kolu
J. Dragičević. Bulgarian themes in Croatian national revival periodicals Danica and Kolo
Й. Драгичевич. Българските теми в хърватските възрожденски списания Даница и Коло

Й. Гешева. Българското книжовно дружество в периода преди преобразуването му в Академия на науките (1879—1911)
J. Gesheva. The Bulgarian Literary Society in the period before its transformation into the Academy of Sciences (1879—1911)
J. Geševa. Bugarsko književno društvo u razdoblju prije transformacije u Akademiji znanosti (1879.—1911.)

T. Luetić. Studenti in Bugarske na Pravnom fakultetu Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (1875.—1914.). Prilog genzi bugarske inteligencije u razdoblju nakon oslobođenja
T. Luetich. The Bulgarian students at the Faculty of law of the Royal University Francis Joseph I in Zagreb (875-1914): A contribution to the genesis of the Bulgarian intelligentsia in the period after the Liberation
Т. Луетич. Студенти от България в Юридическия факултет на Кралския университет „Франц Йосиф І“ в Загреб (1875-1914). Принос към генезиса на българската интелигенция в периода след Освобождението

П. Конакчиев. Изборните права на хървати и българи (1878—1918)
P. Konakchiev. The electoral rights of Croats and Bulgarians (1878—1918)
P. Konakčijev. Izborna prava Hrvata i Bugara u periodu (1878.—1918.)

С. Елдъров. Здрав дух в здраво тяло: българските юнаци и хърватските соколи в развитието на спортната култура на Балканите (края на ХІХ — началото на ХХ век)
S. Eldarov. Strong spirit in a strong body: Bulgarian Heroes and Croatian Falcons in the development of sports culture in the Balkans (Late 19th — early 20th century)
S. Eldarov. Zdrav duh u zdravom tijelu: bugarski junaci i hrvatski sokoli u razvoju sportske kulture na Balkanu (krajem ХІХ. — početkom ХХ. stoljeća)

А. Костов. Връзките между български и хърватски лесовъди между двете световни войни
A. Kostov. The ties between Bulgarian and Croatian foresters in the Interwar Period
A. Kostov. Odnosi bugarskih i hrvatskih šumara između dva svjetska rata

А. Балчева. Хърватски топоси в българския пътепис в навечерието Втората световна война
A. Balcheva. Croatian toposes in the Bulgarian travelogue on the eve of World War II
A. Balčeva. Hrvatski toposi u bugarskom putopisu uoči Drugog svjetskog rata

И. Огнянова. Католическата църква и идеята за независима хърватска държава през междувоенния и военния период (1918—1945)
I. Ognyanova. The Catholic church and the idea of independent Croatian state during the Interwar and the War Period (1918—1945)
I. Ognjanova. Katolička crkva i ideja o nezavisnoj hrvatskoj države tijekom međuratnog i ratnog razdobja (1918—1945)

Д. Гласнова. Намесата на Третия райх в суверинитета на НДХ, някои неизвестни факти за българския посланик д-р Йордан Мечкаров и за българи, живеещи в Загреб
D. Glasnova. The interference of the Third Reich in the Independent State of Croatia sovereignty: Some facts about the Bulgarian ambassador Dr. Yordan Mechkarov and other Bulgarians who used to live in Zagreb in that period of time
D. Glasnova. Miješanje Trećeg reicha u suverenitet NDH-a, neke činjenice o bugarskom veleposlaniku Dr. Jordanu Mečkarovom te o bugarima, koji su živeli u Zagrebu

Н. Кочанков. Културата като елемент на националната политическа инфраструктура: примери от българо-хърватското сътрудничество (1941—1944)
N. Kochankov. Culture as an element of national political infrastructure: Examples of the Bulgarian-Croatian cooperation (1941—1944)
N. Kočankov. Kultura kao element nacionalne političke infrastrukture: primjeri bugarsko-hrvatske suradnje (1941.—1944.)

Л. Миндова. „Вятърът на Тракия“ на Весна Парун. Българските вдъхновения на хърватската поетеса
L. Mindova. Vesna Parun’s “The wind of Thracia”: Bulgarian inspirations of the Croatian poetess
L. Mindova. „Vjetar Trakije“ Vesne Parun. Bugarska nadahnuća hrvatske pjesnikinje

Г. Дончева. Развитие и тенденции в съвременното българско и хърватско кино
G. Doncheva. Development and tendencies in the contemporary Bulgarian and Croatian cinema
G. Dončeva. Razvoj i tendencije u suvremenoj bugarskom i hrvatskom filmu

A. Prosoli. Musica Sacra. Hrvatsko-bugarska glazbena suradnja na trima festivalima i u suradnji dviju akademija znanosti I imjetnosti
A. Prosoli. Feast of music in Musica Sacra journal: Croatian-Bulgarian musical cooperation at three festivals and in cooperation of the academies of sciences and arts
А. Просоли. Хърватско-българските музикални празници на страниците на списание Musica sacra. Три фестивала в рамките на сътрудничеството между две академични институции