Българската държавна традиция във Влашката низина, Молдова и Бесарабия от края на XII до края на XV в.

14.00 лв.

Автор : Тервел Попов

Издателство : Пропелер

ISBN : 978-954-392-455-4

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 352

Език : български

Описание

Съдържание

Увод

I. Извори и изследвания

1. Обзор на историческите извори

Домашни извори

Чужди извори

2. Преглед на научните изследвания

II. Отвъддунавските земи при ранносредновековното Българско ханство — царство (края на VII — началото на XI в.)

1. Отвъддунавските земи на Българското ханство от 681 до началото на IX в.

2. Отвъддунавските земи на Българското ханство — княжество (началото на IX — началото на Х в.)

3. Областни управители и административни началници в българските отвъддунавски земи (първата половина на IX — първата половина на XI в.)

Областни управители

Административни началници

4. Отвъддунавските земи на Българското царство (началото на Х — началото на XI в.)

III. Политическа власт на възобновеното Българско царство на север от Дунав (1186—1301 г.)

1. Отвъддунавските земи при царете Теодор-Петър (1185—1190; 1196—1197) и Асен I-Белгун (1190—1196)

Преглед на изворите за първоначалния обхват и границите на отвъддунавските земи, контролирани от възобновеното Българско царство

Присъединяването на отвъддунавските земи към възобновеното Българско царство

Опитът на ромеите да наложат контрола си над дунавската делта през 1190 г.

2. Отвъддунавските български владения при цар Калоян (1197—1207) и политиката му към степните племена и общности

Присъствието на „власи“ и „Влахия“ в титулата на цар Калоян

Българските отвъддунавски владения в политиката на цар Калоян

Отношенията на цар Калоян с българските степни съюзници

3. Отвъддунавските земи на възстановената българска държава при цар Борил (1207—1218) и цар Иван Асен II (1218—1241)

4. Отвъддунавските земи на Българското царство (1241—1301)

IV. Българските отвъддунавски земи (1301—1395 г.)

1. Българската власт между Източните Карпати, дунавската делта и долното течение на Днестър (дн. Молдова и Бесарабия)

2. Българската власт на територията между Долен Дунав и Южните Карпати (дн. Влашка низина) през XIV в.

3. Археологическите свидетелства за връзки между двете страни на Дунав през XIV в.

V. Съдбата на българските отвъддунавски градове и крепости от края на XIV до края на XV в.

VI. Влиянието на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества

1. Титулатурата на влашките и молдовските господари

2. Институциите във Влахия и Молдова, идентични или сходни с тези във възобновеното Българско царство

Заключение

Използвана литература

Списък на съкращенията