Българската картина на света в обучението по български като втори език

10.00 лв.

Автор : Илияна Димитрова

Издателство : ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-619-208-201-7

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 234

Език : български

Описание

Съдържание:

Увод…………………………………………………………………………………………………………….. 9

ПЪРВА ГЛАВА. СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – НАЧИНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ…………………………………………….. 17

I.1. Социокултурната компетентност в

чуждоезиковото обучение…………………………………………………………. 17

I.1.1. Комуникативна компетентност – история на въпроса…………… 17

I.1.2. Промени в условията и целите на чуждоезиковото

обучение на XXI в. Общата европейска езикова рамка –

място на дейностния подход и социокултурната компетентност в

чуждоезиковото обучение. Цели на

социокултурната компетентност………………………………………………………………. 21

I.1.3. Същност на социокултурната компетентност.

Компоненти на социокултурната компетентност според

Общата европейска езикова рамка и други автори ………………………… 24

I.1.4. Начини за придобиване на социокултурна

компетентност в процеса на чуждоезиковото обучение…………………. 27

ВТОРА ГЛАВА. РОЛЯТА НА КАРТИНАТА НА СВЕТА

ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИОКУЛТУРНАТА

КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ………………………………………………………………. 37

II.1. Картина на света…………………………………………………………………………….. 37

II.1.1. Предшественици на изследванията на „картината на света“.

Теория на лингвистичната относителност………………………………………. 37

II.1.2. Място на „картината на света“ в антропоцентричната

изследователска парадигма………………………………………………………………. 40

II.1.3. Езикова картина на света и концептуална

картина на света…………………………………………………………………………………. 43

II.1.4. Манталитет и картина на света……………………………………………… 48

II.1.5. Концепт…………………………………………………………………………………….. 52

II.1.6. Културна конотация на езиковия знак…………………………………… 63

II.1.7. Стереотип и картина на света………………………………………………… 72

II.2. Картината на света с оглед на

чуждоезиковото обучение……………………………………………………………………… 85

ТРЕТА ГЛАВА. ФРАГМЕНТ ОТ БЪЛГАРСКАТА КАРТИНА НА

СВЕТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО МУ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ……………………………………………………… 93

III.1. Концептът „успех/неуспех“ в

българската картина на света……………………………………………………………… 94

III.1.1. Tеорията на американския психолог Дж. Ротър за

„локализация на контрола“. Култури с „вътрешна“ и „

външна причинност“………………………………………………………………………….. 94

III.1.2. Лингвокултурологичен анализ на лексикални единици,

свързани с концепта „успех/неуспех“………………………………………………. 97

III.1.2.1. Изрази, свързани с успеха/неуспеха като произтичащ от

волята на Бог/Господ……………………………………………………………………… 97

III.1.2.2. Изрази, свързани с увереността в успеха/неуспеха

на предстоящо действие………………………………………………………………. 105

III.1.2.3. Изрази, свързани със суеверни представи……………………. 113

III.1.2.4. Изрази, свързани с представата за късмета…………………. 114

III.1.2.5. Изрази, отразяващи представата за обусловеност на

успеха/неуспеха от други външни причини

(връзки, познати, покровители)……………………………………………………. 121

III.1.2.6. Лексеми, свързани с представата за успех/неуспех……. 127

III.1.2.7. Устойчиви словосъчетания с най-общо значение

‘аз съм причината за личния си успех/неуспех’…………………………. 133

III.1.2.8. Българският светоглед и вярата в независещи от

индивида причини. Лексеми и фразеологизми, означаващи

‘пасивност’, ‘примирение’, ‘покорство’………………………………………. 139

III.1.3. Взаимовръзка между концептите „успех/неуспех“ и

„индивидуализъм/колективизъм“……………………………………………………. 150

III.2. Концептът „индивидуализъм/колективизъм“ в

българската картина на света……………………………………………………………. 151

III.2.1. Съвременната теория за междукултурна комуникация

и разделението „колективистични ~ индивидуалистични“

култури. Понятията „индивидуалистичен тип

култура“/„колективистичен тип култура“…………………………………….. 151

III.2.2. Лингвокултурологичен анализ на лексикални единици,

свързани с концепта „индивидуализъм/колективизъм“………………… 154

III.2.2.1. Лексикални единици с начален елемент само-,

свое- и себе-……………………………………………………………………………………. 159

III.2.2.2. Лексеми, отразяващи тясната връзка

(родова, роднинска, приятелска) на индивида с групата………….. 179

III.2.2.3. Лексеми и конструкции, свързани с представата за

равенство (еднаквост), потискане на личностната изява………….. 184

III.2.2.4. Изрази, свързани с представата за

чувството за срам………………………………………………………………………….. 193

III.3. Представяне на концептите „успех/неуспех“ и

„индивидуализъм/колективизъм“ в учебниците по

български език за чужденци………………………………………………………………. 197

III.3.1. Концептът „успех/неуспех” в учебниците по

български език за чужденци…………………………………………………………….. 198

III.3.2. Концептът „индивидуализъм/колективизъм” в

учебниците по български език за чужденци…………………………………… 205

Заключение……………………………………………………………………………………………. 211

Приложения…………………………………………………………………………………………… 215

Библиография……………………………………………………………………………………….. 219