Българските земи в европейската картографска традиция (III–XIX век)

200.00 лв.

Автор : колектив

Издателство : Тангра ТанНакРа

ISBN : 978-954-378-023-5

Година : 2008

Корица : твърда

Страници : 586

Език : български , английски

Изчерпан

Описание

Идеята за издаване на атлас от стари карти за Българите и техните земи съществува от почти едно столетие. Първият и единствен сериозен опит е направен през 1917 г. от Димитър Ризов с неговия труд „Българите в техните исторически, етнографски и политически граници (679-1917)“, претърпял няколко издания.
Включените в атласа 170 карти и планове са най-важната част от съществуващите и засягащи Българите и България, като много от тях се публикуват за първи път. За основа на настоящия атлас послужи богатата сбирка от над 1000 копия и оригинали на стари карти, събирани в продължение на близо 30 години от чуждестранни архиви и библиотеки, както и Колекция „Д-р Симеон Симов „, притежание на Централния държавен архив към Държавна агенция „Архиви“.
Картите са групирани според възприетото в географията деление по видове както следва: карти на света; морски карти; политически и административни карти; пътни карти; военни карти; исторически карти; етнографски карти; църковни, физико-географски и търговски карти. В някои случаи тази класификация може да се приеме за условна, защото старите картографи са се стремили да дават информация от различно естество. Картите са подредени в хронологичен ред по времето на тяхното изработване от III в. сл.Хр. до 1900 г. Само в раздела за исторически карти те следват събитийната последователност в историческия процес.
В пояснителния текст към картите са представени и авторите им с кратки данни за техния живот и дейност като представители на утвърдени картографски школи – италианска, каталанска (каталонска), португалска, холандска, немска, английска, френска и др. Заглавията на картите – в случаите, когато са извънредно обстойни – са предадени съкратено във вид на анотации. Имената на авторите са транскрибирани на български език според тяхната националност. Названията на областите, селищата, етносите и останалата географска номенклатура са предадени в оригинал, както са изписани на картите, и поставени в скоби след българския им превод. Приложени са хронологчна таблица, речник на основните картографски термини и понятия и именен показалец.