Българското книгоиздаване и руската литература (1918–1944)

17.00 лв.

Автор : Васил Загоров

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-4668-5

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 320

Език : български

Описание

„Изследването на доц. д-р Васил Загоров далеч надхвърля заявената в заглавието му проблематика (руската преводна книга в България). Без да напуска границите на темата, то по своята същност представлява пространен и дълбок исторически, социологически и книговедски анализ на процесите и субектите в българското книгоиздаване през посочения период. Успоредно с използваните традиционни подходи, трудът чертае нови перспективи в науката за книгата през ХХІ век. Комплексната методология включва и икономическата, и издателско-полиграфическата, и типографско-оформителската, и рекламната, и търговската страна в създаването и разпространението на книжния продукт. Находчиво са въведени нови понятия и термини, които вероятно ще намерят свое място в изследователския инструментариум, обвързан с книговедската теория и практика и ще дадат тласък за по-нататъшното му усъвършенстване.“

Проф. д-р Алберт Бенбасат

Съдържание

Списък на таблиците

Списък на фигурите

Българското книгоиздаване и руската литература (вместо увод)

Изследователски посоки

Глава I. Предпоставки за навлизане на руската преводна литература в България

Нови организационни форми на книгоиздаването след Първата световна война

Социално-политически фактори

Политически контекст и правна регламентация

Цензурата и книгоиздателската система (1918—1944)

Двустранните отношения между България и СССР — предпоставка за развитие на преводното книгоиздаване от руски у нас

Общи икономически фактори

Борба за оцеляване — системи на книгоразпространение между двете световни войни

Рекламни стратегии

Кулутурна среда и сътрудници в преводната руска художествена литература

Сътрудници по изграждането на апарата на изданието

Оформлението на руската преводна книга

Глава II. Политика за подбор на руската художествена литература в България

Развитието на издателския интерес спрямо руската художествена литература

Глава III. Книгоиздателите на руска преводна художествена литература в България (1918—1944)

Реинвеститори или стари заглавия в нови издания

Игнатовци — водещи в издаването на руска преводна художествена литература

Издателските практики на реинвеститорите

Популяризатори — нови посоки в българското книгоиздаване

Идеологизаторите — идеят преди всичко

Леви идеологизатори

Толстоизмът — призвание и начин на живот

Нравствено-религиозните идеи на Григорий Петров — феномен в българското преводно книгоиздаване

Случайни книгоиздателства или „капка в морето“

Заключение

Библиография

Приложения