-15%

Българското царство при династията на Тертеревци

29.75 лв.

Автор : Красимир Кръстев

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978-954-91983-9-3

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 452

Език : български

Изчерпан

Описание

Настоящата книга е обобщаващо изследване върху развитието на средновековното българско царство в периода 1280-1323 г. За пръв път тази част от българската история е разгледана детайлно, като за целта са използвани както писмените, така и археологическите извори. Въз основа на наличната изворова база е направен опит да бъдат очертани държавните граници при царуването на Тертеревата династия.

В първа глава са изложени вътрешнополитическите фактори, повлияли върху развитието на България:

— задкулисните борби за власт и машинациите, довели до принудителното отстраняване от трона на част от българските владетели и до гибелта на други;

— двете противостоящи си тенденции — децентралистичните прояви на част от болярството и опита на централната власт да възвърне изгубения си авторитет.

Външнополитическите фактори, които оказали въздействие върху развитието на българската държава в края на ХІІІ и първите десетилетия на ХІV в., били обусловени от взаимоотношенията с Византийската империя, „Златната орда“, Сърбия и др.

Втората глава разглежда състоянието на държавата, църквата и обществото. В отделни параграфи са представени царят и неговото семейство, аристокрацията, пратениците, войската, администрация, църквата и духовенството, българският народ.

Третата глава е посветена на стопанството. Обърнато е внимание на природните условия и ресурси, селското стопанство, занаятите и търговията.

Съдържание

Увод

Териториален обхват

I. Политическа история

А. Вътрешнополитически фактори

Борби за надмощие и заговори

Сепаратизъм и централизъм

Б. Външнополитически фактори

Византийската империя

„Златната орда“

Сърбия

Венеция и Генуа

Папството

Унгария

Неаполитанското кралство

Тесалия

II. Държава, църква и общество

Царят и неговото семейство

Управленческа аристокрация

Пратеници

Войска

Управленческа и данъчна администрация

Църква и духовенство

Народ

III. Стопанство

Природни условия и ресурси

Селско стопанство

Занаяти Търговия

Заключение

Библиография

Съкращения

Именен и географски показалец

Bulgarian tsardom under Terter dynasty (1280—1323)