-10%

Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Николов

31.50 лв.

Автор : сборник

Издателство : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-4490-2

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 845

Език : български

Описание

Съдържание
Предговор

К. Господинов. Георги Н. Николов и неговият път в попрището на медиевистиката. Биографични бележки

К. Кръстев. Георги Н. Николов. Библиография (1918—2017)

Р. Радиђ. Однос према интелектуалном наслеђу (Пртица из средњовековног космоса)

А. Данчева. Социална стратификация на населението в средновековна София (Сердика — Средец — Триадица — София) през IV—XIV век

В. Плетньов. Бележки за епархиите на Скития и Втора Мизия през V и VI век

Д. Аладжова. Анонимен печат от кра на V и началото на VI век, открит в Сердика

M. Hurbanič. The Avar siege of Constantinople in the historiography. An overview and concluding remarks

Т. Димитров. Бележки върху икономическите ефекти на Юстиниановата чума (541—750) във Византийската империя

К. Маринов. Още веднъж за съобщението на Теофан по повод заселването на българите на Долни Дунав. Идеологическата перспектива

Л. Дончева. Керамиката от езическите некрополи в България (края на VII — 60-те години на IX век)

В. Гюзелев. Made in Bulgaria, made by the Bulgarians и други „български работи“ през Средновековието (VII—XIV век)

Д. Полывянный. „Именник болгарских ханов“ и перечни государей в раннесредневековом европейском историописании

А. Миланова. Власт и пропаганда: политически послания в българската ранносредновековна скулптура (VIII — средата на IX век)

М. Каймакамова. Зараждане и начално развитие на бъларската дворцова култура през първата половина на IX век

К. Кръстев. Арабски и сирийски извори за управлението на хановете Крум (след 796—814) и Омуртаг (814 — около 831)

П. Павлов. Някои бележки за българската власт отвъд реките Тимок и Морава (края на VII — средата на IX век)

П. Ангелов. Религия и дипломация в Средновековна България

Г. Симеонов. Топография и дипломация. Изборът на място за среща при българо-византийските преговори на високо равнище през VIII—X век

М. Бибиков. Договори на Русия с гърците в контекста на международните отношения

P. Schreiner. Eine venezianische Quelle zur bulgarischen Geschichte: die Chronik des Giovanni Diacono

Ж. Жекова. Две бронзови матрици на цар Петър I (927—969), намерени в Плиска

Л. Симеонова. Лиупранд Кремонски за „италианската“ политика на Роман I Лакапин и Константин VII Багренородни

M. Leszka. The Bulgarians’ attitude towards the 971 expedition of John I Tzimisces — some remarks

J. Bonarek. Tzimiskes, Svyatoslav and Bulgarians — the winners and the defeated

M. Raev. The textual discrepancies amongst the Mediaeval Russian chronicles about the Balkan campaign of Prince Sviatoslav in 971

Й. Бенчева. Трапезата на владетеля в балканското средновековие (X—XV век)

A. Добычина. „Под одним ярмом“ с Византией: болгары и болгарские земли в составе Византийской империи (1018—1185)

И. Йорданов, Д. Стоименов. За колекцията от средновековни печати, намерени в Скопие

А. Маркова. Въстанието на Петър и Асен през „призмата“ на едно слънчево затъмнение

В. Нешева. Мелнишкият манастир „Св. Богородица Пантанаса“ — мемориал на деспот Алексий Слав

А. Николов. Кумани и българи срещу латинци (няколко фрагмента от Морейската хроника)

E. Минева. Известен, но останал неразгадан византийски извор за Българското царство: “Πορνική γάρ ή βασιλεία των Βουλγάρων”

М. Славова. Шеста книга от Историята на Георги Пахимер като извор за историята на възобновеното Българско царство (нов превод с бележки и коментар)

К. Господинов. Георги Пахимер, Пиер Пусин и хронологията на събитията в България през 1277—1279 г.

С. Георгиева. Брачната дипломация на цар Георги I Тертер с татарите

Я. Митов. Рисунките графити – извор за средновековната народна култура. Примерът от църквата „Св. Георги“ в Кюстендил

Т. Томов. Гербове-графити от храма „Св. София“ в Константинопол

Е. Бакалова, Л. Домозетски. Център и периферия. Стилови тенденции в стенната живопис по българските земи през XIV век

Е. Костова. Светогорските метоси в Мелник според три документа от XIV век, регламентиращи владенията в Атон

К. Минчева. Сведения за историята на манастира „Св. Йоаким Сарандапорски (Осоговски)“

С. Аризанова. Проблеми за селищната мрежа в Лудогорието през XIII—XV век

В. Ангелов. Пловдив във византийските исторически съчинения от XV век

M. Popović. The Holy Mountain of Athos as contact zone between Venice and the Ottoman Empire in the 15th century

A. Милтенова, И. Илиев. Един щрих към творчеството на митрополит Киприан

С. Боjанин. Константин Философ Костенечки „крвоjастиjе“ и празници

И. Шпадиер. Антологический состав Хиландарской рукописи №505

Н. Манолова. Бележки върху псалтир от 1495 г.

A. Николов. Български приписки върху московското старопечатно издание „Книга о вере“ (1648) от фондовете на Народната библиотека „Иван Вазов“ в гр. Пловдив

Съкращения