-10%

Бюджетен контрол. Финансовоправен анализ на съвременната нормативна уредба

18.00 лв.

Автор : Валентина Александрова

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543264551

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 284

Език : български

Код: 9789543264551 Категории: , ,

Описание

Настоящият труд представя резултатите от изследване на съвременната нормативна уредба на бюджетния контрол, както и допълва и обогатява анализа на същността на бюджетния контрол от финансово-правна гледна точка. В труда са изключени въпросите касаещи историко-правния анализ на развитието на законодателната уредба на бюджетния контрол в Република България от Освобождението до приемането на страната в Европейския съюз, както и въпросите свързани с отговорността за извършени нарушения на бюджетното законодателство. Акцент на труда са само въпросите, свързани с финансово-правните аспекти на бюджетния контрол и то в контекста на неговата съвременна нормативна уредба в Република България. Анализът се основава на актуалната нормативна уредба на бюджетния контрол към 30.07.2020 г.

Предисловие
Използвани съкращения
Рецензия – проф. д-р Иван Стоянов
Рецензия – проф. д-р Ганета Минкова
Понятие за бюджетен и финансов контрол
Понятие за финансов контрол
Ограничаване на бюджетния контрол от финансовия контрол
Същност на бюджета
Бюджетен контрол – финансово-правен анализ
Юридическа характеристика на бюджетния контрол
Обект и предмет на бюджетния контрол
Цели, задачи и функции на бюджетния контрол
Субекти на бюджетния контрол
Народното събрание като субект на бюджетен контрол
Контрол, осъществяван от Сметната палата на Република България и Сметната палата на ЕС
Бюджетен контрол осъществяван от органи на изпълнителната власт
Бюджетен контрол осъществяван от Министерски съвет
Бюджетен контрол осъществяван от Министъра на финансите и неговата администрация
Бюджетен контрол осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция
Контрол осъществяван от органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ
Обекти на бюджетния контрол
Съдържание на бюджетния контрол
Правомощия на контролните органи в бюджетното правоотношение
Правомощия на органите на Сметна палата
Правомощия на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция
Правомощия на вътрешните одитори и на ръководителя на одита
Правомощия на органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ
Правомощия на органите на Агенцията по обществени поръчки
Права и задължения на подконтролните субекти
Форми и методи на бюджетен контрол
Форми за бюджетен контрол, съгласно българското законодателство
Одит
Вътрешен одит в публичния сектор
Външен одит в публичния сектор
Финансова инспекция
Установяване на нередност и налагане на финансова корекция
Методи за бюджетен контрол
Видове бюджетен контрол
Парламентарен бюджетен контрол
Бюджетен контрол осъществяван от Европейския парламент
Административен бюджетен контрол
Конституционен и съдебен контрол в бюджетната система
Актове издавани в хода на производствата за осъществяване на бюджетен контрол
Актове, издавани в хода на осъществяването на одит от органите на Сметната палата
Актове, издавани в хода на извършване на финансова инспекция от органите на АДФИ
Акт за налагане на финансови корекции
Заключение
Цитирана литература
Използвана литература
Терминологичен речник (легални определения)