Водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право

35.00 лв.

Автор : Светослав Иванов

Издателство : ИК „Проф. Петко Венедиков“

ISBN : 978-619-7469-25-7

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 496

Език : български

Описание

Настоящата монография има за предмет възниква- нето, действието и прекратяването на задължението на управителя на чужда работа (actio negotiorum gestorum directa) и на задължението на господаря на работата (actio negotiorum gestorum contraria) от водене на чужда работа без възлагане (negotiorum gestio) в българското облигационно право (чл. 60-62 ЗЗД). Освен тези основ- ни въпроси са разгледани и някои други институти на облигационното ни право, с които те са непосредстве- но свързани: неоснователното обогатяване (чл. 55-59 ЗЗД), представителството (чл. 36-43 ЗЗД), договорът за поръчка (чл. 280-292 ЗЗД), комисионният договор (чл. 348-360 ТЗ), непозволеното увреждане (чл. 45-54 ЗЗД) и др. т. Предвид естеството на засегнатите проблеми този труд би бил полезен не само за теоретичното им освет- ляване, но и за тяхното правилно практическо разреша- ване. Той би могъл да улесни както учените и школува- щите се правници при изясняването, преподаването и изучаването на гестията, така и практикуващите юрис- ти (съдии, адвокати, юрисконсулти и пр.) при работата им с нея.