-20%

Военно правосъдие в Република България

17.60 лв.

Автор : Илмира Илиева

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542841692

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 272

Език : български

 

Описание

Илмира Илиева е доктор по Наказателно-процесуално право, преподавател в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Трудът представлява първото монографично изследване на въпроса за военното правосъдие на съвременен етап, като в него е направен опит да се дадат насоки за цялостна реформа в тази сфера. Въпросите за същността, целите и задачите на военното правосъдие са задълбочено разработени и представляват значима теоретична основа за осмисляне на предложения модел. Направен е сравнителен и исторически анализ на военното правосъдие. Разгледан е въпросът за съответствието на българското военно правораздаване с международните стандарти и изисквания. Същевременно са разгледани редица практически проблеми, свързани с компетентността на военносъдебните органи и правилата на съдопроизводството и са дадени предложения за тяхното решаване. Като резултат от изследването са направени редица теоретични изводи и обобщения и са формулирани предложения de lege ferenda, които биха спомогнали за бъдеща реформа на военното правосъдие в контекста на съвременните обществено-политически условия.