-10%

Време и памет

Original price was: 29.00 лв..Current price is: 26.10 лв..

Автор : съставители – Мая Грекова, Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5287-7

Година : 2021

Корица : твърда

Страници :

Език : български

Описание

Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Лиляна Деянова

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИЛЯНА ДЕЯНОВА ЗА НАС …………………………………………………………………… 9

ЗА ПРОФЕСОР ЛИЛЯНА ДЕЯНОВА, ЗА ЛИЛИ

И ЗА НЕЙНАТА ТЕМПОРАЛНА СОЦИОЛОГИЯ НА ОПИТА ………………………… 9

Опит за изчерпателна библиография на проф. Лиляна Деянова от 1990 г.

до днес ………………………………………………………………………………………………………….. 12

Надеж Рагару КЪМ ВСИЧКО – ЛЮБОПИТСТВО, ОТ ВСИЧКО – ЗНАНИЕ,

С ВСИЧКИ – СПОДЕЛЯНЕ (В чест на Лиляна Деянова) ……………………………….. 19

ВРЕМЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: НЕКЛАСИЧЕСКИ РАЦИОНАЛИЗМИ …. 29

Деян Деянов СИНГУЛАРНИ ТОЧКИ, ЕКСТАТИЧНОСТ НА СИМВОЛА

(Да се мисли чрез Мамардашвили заедно с Деянова) ……………………………………… 29

Кольо Коев ИНТЕРСУБЕКТИВЕН ОПИТ И КОМУНИКАТИВНА

КОМПЕТЕНТНОСТ (Една реконструкция през Хусерловите ръкописи върху

интерсубективността и върху преработката на Логически изследвания) …………… 45

Jean-Pierre Grossein DE QUELQUES ELEMENTS DE LA THÉORIE

WEBERIENNE DE L’INTERPRÉTATION DANS LES SCIENCES SOCIALES ….. 64

Таня Орбова МЕЖДУ ЛОГИКА И ИСТОРИЯ – СЪВРЕМЕННИ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ВРЕМЕТО ПРИ МАРКС ………………………………………….. 87

СОЦИОЛОГИЯТА КАТО СОЦИАЛНА ПРАКТИКА:

ОБЕКТИВИРАНЕ НА ОБЕКТИВИРАЩИЯ СУБЕКТ ………………………….. 105

Георги Фотев ДИГИТАЛНАТА СОЦИОЛОГИЯ …………………………………………. 105

Светла Маринова ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПОЛЕ

(Пиер Бурдийо и Улрих Бек между науката и политиката) …………………………….. 129

Светла Колева АНГАЖИРАНИЯ/ДИСТАНЦИРАНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА

ПРАКТИКА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, 1945–1989 Г. ………………. 156

ИСТОРИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ НА СОЦИАЛИЗМА ………………………… 171

Петя Кабакчиева СЪПРОТИВИТЕ ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ

РЕЖИМ – ТЕОРЕТИЧНИ ПИТАНИЯ …………………………………………………………. 171

Мартин Канушев НАРОДНИЯТ СЪД: РЕВОЛЮЦИОНЕН ТРИБУНАЛ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО НАСИЛИЕ ПОД ЛЕГИТИМАЦИЯТА НА ПРАВНА

НАКАЗУЕМОСТ …………………………………………………………………………………………. 193

Лиляна Александриева, Деян Кюранов ЧЕСТНИ КОМУНИСТИ?

(Три увода и едно заключение към темата „български комунизъм“) ………………. 212

Снежана Попова ПРЕОБРЪЩАНЕТО НА РАЗКАЗА:

МЕДИЙНИ КОНСТРУКЦИИ И СХЕМАТИЗАЦИИ 1946–1949 ……………………. 229

ПОЛИТИКИ НА ПАМЕТТА: ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО НА

ИСТОРИЯТА ………………………………………………………………………………………… 243

Андрей Бунджулов ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ИСТОРИЯТА

(Очертания на мълчанието) ………………………………………………………………………… 243

Юлиана Методиева „ТРЕТОТО ПОКОЛЕНИЕ“ – С БЕЛЕЗИ

НА КОНТРАКУЛТУРА, НО И НА ФАШИСТКИЯ

„ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МИНИМУМ“ …………………………………………………………….. 259

Богумил Жевсиевицки КОЛЕКТИВНОТО ВЪОБРАЖАЕМО В ЕДНО МЯСТО

НА ПАМЕТ За актуалността на Веберовото понятие родство по избор …………. 275

Иван Кръстев КАК НАЦИИТЕ ДА ИЗКУПЯТ ГРЕХОВЕТЕ СИ? ………………. 283

Мила Минева КАКЪВ НИ Е КОЛУМБ ИЛИ КАК СЕ МОБИЛИЗИРА

„ЧУЖДА“ ПАМЕТ ЗА ЛОКАЛНИ ЦЕЛИ ……………………………………………………. 292

ДРУГИ ВРЕМЕНА, ДРУГИ ПРОСТРАНСТВА:

БИОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ, АРХИВ ……………………………………………………….. 302

Пепка Бояджиева, Цочо Бояджиев МЯСТОТО И ВРЕМЕТО НА

УНИВЕРСИТЕТА: НЕУСПЕХЪТ НА ФЛОРЕНЦИЯ …………………………………… 302

Елена Михайловска НАЗАД, А МОЖЕ БИ НАПРЕД ВЪВ ВРЕМЕТО –

КЪМ МАРА БЕЛЧЕВА И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ …………………………………………. 318

Albena Yaneva THE PLOT OF ARCHIVING …………………………………………………. 331

Соня Комб ЛИПСВАЩИЯТ ДОКУМЕНТ: СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО

ПОЛИЦЕЙСКИТЕ АРХИВИ ……………………………………………………………………….. 353

НЕКЛАСИЧЕСКИ АНАЛИТИКИ НА ПАМЕТТА:

ТЕЛЕСНОСТ, ДИСКУРСИВНОСТ, ЕКСТАТИЧНОСТ ………………………… 368

Дарин Тенев РЕЗОНАНСЪТ КАТО ПАМЕТ ……………………………………………….. 368

Боряна Бунджулова ТЕЛЕСНА ПАМЕТ, ПРЕД-РЕФЛЕКСИВНА

СЕБЕСЪЗНАТОСТ И ИНТЕРТЕЛЕСНОСТ …………………………………………………. 377

Тодор Петков КОЙНЕ-ЕСТЕЗИС ПРИ СТАНГЕЛИНИ: ТЕЛЕСНО И

ДИСКУРСИВНО ПРИ ШИЗОФРЕНИЯТА ………………………………………………….. 394

СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И ЖИЗНЕНИ ШАНСОВЕ ……………………. 404

Майя Грекова КАК ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В

„ПРИОБЩАВАЩО“… ИЗКЛЮЧВАНЕ ………………………………………………………. 404

Калоян Харалампиев ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА

НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ (1959–2019 Г.) …………………………………. 423

Димитър Благоев ПРЕОСМИСЛЯЙКИ СОЦИАЛНАТА МОБИЛНОСТ

В ПОСТ-СОЦИАЛИЗМА ……………………………………………………………………………. 432

КРИТИЧЕСКА ОНТОЛОГИЯ НА НАСТОЯЩЕТО ……………………………… 441

Rastko Močnik IN THE TIMES OF POPULISM …………………………………………….. 441

Георги Медаров КЪМ ЕДНА ДИСКУРСИВНА ТЕОРИЯ

НА ТОТАЛИТАРИЗМА ………………………………………………………………………………. 464

Милена Якимова УТРЕ ЩЕ СМЕ ПО-ДОБРИ.

НО КАКВО БЕШЕ „УТРЕ“? ……………………………………………………………………….. 479

АВТОРИТЕ …………………………………………………………………………………………………. 492