Върхари и Орлица: две халколитни селища от източните Родопи

40.00 лв.

Автор : колектив
Издателство : НАИМ – БАН
ISBN : 978-619-254-008-1
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 612
Език : български
Код: 978-619-254-008-1 Категории: , ,

Описание

  Настоящият том включва публикациите на два обекта — селищата Върхари и Орлица. Те са тясно свързани помежду си в редица отношения. Преди всичко в тях са представени два хронологически последователни етапа на каменно-медната епоха (халколит): преходът между ранен и късен халколит и развитият късен халколит. И двете селища се намират във водосборния басейн на р. Върбица, на най-удобния път, свързващ Източните Родопи с Егейското крайбрежие. Те се различават по своето разположение от повечето планински обекти, чието съществуване се свързва основно с последния етап на халколитната епоха в днешните български земи. В този смисъл двете публикации представляват части на едно и също изследване — за развитието на халколитната епоха в Източните Родопи.
   И за двете селища подробно са представени географската среда, селищната структура, архитектурата, керамичния комплекс, откритите находки (кремъчни и огладени каменни сечива, антропоморфна и зооморфна пластика и др.), археоботанични останки, стопански дейности, относителна и абсолютна хронология.
Съдържание
Върхари и Орлица: две халколитни селища от Източните Родопи
Халколитно селище Върхари
I. Местоположение и история на проучванията
ІI. Археологически структури
ІII. Минерални и скални суровини от района на халколитно селище върхари
ІV. Кремъчен ансамбъл
V. Каменни сечива
VI. Украшения от камък
VII. Хромелни камъни
VIII. Антропоморфни изображения
ІX. Зооморфни изображения
Х. Керамични предмети
ХI. Керамични съдове
XI.1. Изворова база
XI.2. Технология
ХІ.3. Форми и украса на керамичните съдове
ХІ.4. Дъна на съдове с отпечатъци или друга интервенция по тях
ХІ.5. Паралели на керамичния комплекс от Върхари
ХII. Абсолютна и относителна хронология
ХIII. Археоботаничен анализ на растителните останки
ХIV. Стопански дейности на населението
ХV. Обобщение
Библиография
Къснохалколитно селище Орлица
I. Местоположение и история на проучването
ІI. Селищно устройство
ІII. Жилищна архитектура
ІV. Кремъчен ансамбъл
V. Огладени каменни сечива
VI. Хромелни камъни и каменни плочи
VII. Предмети от глина
VIII. Керамични съдове
ІX. Хронологическо място на обекта
Х. Археоботанично изследване
ХI. Стопанска дейност
ХII. Обобщение
Библиография

Също може да ви хареса…