География, геополитика и обществено развитие

30.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий “

ISBN : 978-619-208-253-6

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 606

Език : български , английски

Изчерпан

Описание

Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЕОГРАФИЯТА КАТО СЪДБА / GEOGRAPHY AS DESTINY

Тамара Драганова, Мартин Дойков /

Tamara Draganova, Martin Doykov…………………………………………………. 15

I. ИСТОРИЯ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ / HISTORY, CULTURAL

AND HISTORICAL HERITAGE, CULTURAL TOURISM

Иван ТОДОРОВ

Columnae Herculis/Херкулесови стълбове – опит за систематизация

на литературни и исторически данни за античното географско название

Ivan TODOROV

Columnae Herculis ‒ An Attempt to Systematize Literary and Historical

Data on the Ancient Geographical Name………………………………………………. 31

Красимира МУТАФОВА

Слабопознати манастирски средища от XVI век (по данни

на османски регистри от периода)

Krasimira MUTAFOVA

Little-Known Monastery Centres Dating from the 16th Century

(According to Data from Оttoman Registers from the Same Period)………….. 38

Пламен ПАВЛОВ

Обиколките на Левски

Plamen PAVLOV

The ‘Tours’ оf Vasil Levski………………………………………………………………… 52

Петко Ст. ПЕТКОВ

Съюзници, покровители, партньори. Съседните държави

и великите сили в Българския преход към новото време

Petko St. PETKOV

Allies, Protectors, Partners. The Neighbouring States

and the Great Powers in the Transition of Bulgaria to the Modern Age………. 59

Вера БОНЕВА

Висше образование по културно-историческо наследство:

Българският опит

Vera BONEVA

Higher Education in Cultural Heritage: The Bulgarian Experience…………….. 73

Васка БЕЛЧОВСКА-НЕДЕЛЧЕВА

Ролята на музеите за общественото развитие

Vaska BELCHOVSKA-NEDELCHEVA

Role of Museums in Community Development……………………………………… 84

Дончо ИВАНОВ

Българска библиотека за устойчиво развитие

Doncho IVANOV

Bulgarian Library for Sustainable Development…………………………………….. 97

Боянка ДИМИТРОВА

Недвижимите културни ценности в малките общини на област

Велико Търново и техните възможности за развитие на културен туризъм

Boyanka DIMITROVA

Immovable Cultural Values in the Small Municipalities of Veliko Tarnovo

Province and Their Opportunities for Cultural Tourism Development……….. 104

Евгени КОЕВ

Кой е преславният стар дом на кан сюбиги Омортаг, от търновския надпис

в черквата „Св. 40 мъченици“? (Велико Търново в геостратегическите

измерения на средновековната география на България)

Evgeni KOEV

Which is the Old Home of Kanasubigi Omurtag from the Inscription

in the Holy Forty Martyrs Church in Veliko Tarnovo? (Veliko Tarnovo

in the Geostrategic Dimension of Bulgarian Medieval Geography)……………. 123

Веселин КЕРЕМЕДЧИЕВ

Най-старата културна институция в град Разград – НЧ „Развитие 1869“

на 150 години

Veselin KEREMEDCHIEV

The Oldest Cultural Institution in the City of Razgrad –

The 150-Year-Old Razvitie Community Centre, Established in 1869…………. 137

II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ /

SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY

Петър СТОЯНОВ

Концепции за поляризираното развитие

Petar STOYANOV

Concepts on Polarized Development……………………………………………………. 151

Косьо СТОЙЧЕВ

Справедлив преход: подход към нова пространствена парадигма

Kosyo STOYCHEV

The Just Transition: An Approach to a New Spatial Paradigm………………….. 162

Хелена ПИНА

Взаимоотношението град-страна по производство и консумация

на селскостопански продукти и демографските потоци: на примера

на термалните бани Longroiva (Североизточна Португалия)

Helena PINA

City-Country Relationships with Regard to the Production

and Consumption of Agricultural Products and the Demographic Flows:

the Case of the Longroiva Thermal Baths (Northeast Portugal)…………………. 175

Пламен ПАРАШКЕВОВ

За (не)състоялия се „край на географията“

Plamen PARASHKEVOV

About ‘the End of Geography’ that Took Place or Not……………………………. 186

Калина МИЛКОВА, Велислава СИМЕОНОВА,

Ивайло СТАМЕНКОВ, Христо ДОКОВ

Кризата от КОВИД-19 в дискурса на местното управление

и развитие в България

Kalina MILKOVA, Velislava SIMEONOVA,

Ivaylo STAMENKOV, Hristo DOKOV

The COVID-19 Crisis in the Discourse of Local Governance

and Development in Bulgaria……………………………………………………………… 196

Поля ЙОРДАНОВА

Словения – регионът на растеж на Източна Европа

Polya YORDANOVA

Slovenia ‒ The Growth Region of Eastern Europe…………………………………. 208

Божидар ЯНЕВ

Икономически профил на община Перник

Bozhidar YANEV

Еconomic Profile of the Municipality of Pernik…………………………………….. 220

Мирослав КАЦАРОВ

Съвременни проблеми в социално-икономическото развитие

на Тюменска област

Miroslav KATSAROV

Contemporary problems in the socio-economic development

of the Tyumen region………………………………………………………………………… 231

III. ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ / GEOGRAPHY

OF POPULATION AND TERRITORIAL COMMUNITIES

Румен ЯНКОВ

Някои наблюдения върху изборните резултати в Карнобатския край

Rumen YANKOV

Some Observations on the Election Results in the Karnobat Region………….. 247

Веселин БОЯДЖИЕВ

Кръглият град и солницата на българите в Карпатите

Veselin BOYADZHIEV

The Round Town and the Salt Mine of the Bulgarians in the Сarpathians….. 256

Димитър СИМЕОНОВ

Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние

на населението

Dimitar SIMEONOV

Quality of Life as an Element of the Overall Well-Being of the Population… 261

Миглена КЛИСАРОВА

Ранжиране на областните центрове в България на база налични функции

Miglena KLISAROVA

Ranking of Regional Centres in Bulgaria Based on Available Functions……. 268

Лейля ШЕФКЪ

Населението на Турция и процесът на обезлюдяването

Leyla ŞEFKI

The Population of Turkey and the Depopulation Process………………………… 282

Биляна МИЛКОВА

Електорален профил на населението в община Крумовград

чрез анкетно проучване

Bilyana MILKOVA

Electoral Profile of the Population in the Municipality of Krumovgrad

Through a Survey……………………………………………………………………………… 290

Десислава СИМЕОНОВА

Висшето образование в област Велико Търново – географски измерения

Desislava SIMEONOVA

Higher Education in Veliko Tarnovo Province ‒ Geographical Dimensions. 301

IV. ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА /

POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

Марин РУСЕВ, Павлинка ВЛАДИМИРОВА,

Кристиян ЛУКАНОВ, Ралица ЛУКАНОВА

Вътрешната геополитика на Република Турция (Електорална традиция

и макрорегионални основи при прогнозиране на изборните резултати)

Marin RUSEV, Pavlinka VLADIMIROVA, PhD,

Kristiyan LUKANOV, Ralitsa LUKANOVA

The Internal Geopolitics оf Turkey (Electoral Tradition

and Macro-Regional Basics in Forecasting Election Results)……………………. 313

Николай ПОПОВ

Кипърският национален въпрос

Nikolay POPOV

The Сyprus National Issue………………………………………………………………….. 325

Боян КУЛОВ

Геополитика „отдолу“: съпротива срещу периферизацията

чрез природната среда

Boian KOULOV

Geopolitics ‘from Below’: Resistance

to Environmental Peripheralization………………………………………………………. 334

Мартин ДОЙКОВ

Транспортните системи на страните от Западните Балкани

между географския и политическия детерминизъм

Martin DOYKOV

Transport Systems of the Western Balkan Countries Between

Geographical and Political Determinism……………………………………………….. 342

Стефан АНЧЕВ

Балканската политика на победителите в студената война

в края на ХХ и началото на ХХI в.

Stefan ANCHEV

Balkan Policy of the Winners in the Cold War in the Late 20th

and Early 21st Centuries……………………………………………………………………… 353

Симеон СИМЕОНОВ

Сталкинг при второ внимание. Примерът „Хитлер“

(по Мигел Руис „Отвъд страха“)

Simeon SIMEONOV

Stalking at Second Glance. The Hitler Example

(Based on Miguel Ruiz’s Beyond Fear)………………………………………………… 364

Ивайло ДУШКОВ

Развитие на идеите за асимилация и асоциация

във френската колониална геополитика

Ivaylo DUSHKOV

Development of the Ideas of Assimilation and Associatian

in French Colonial Geopolitics……………………………………………………………. 370

Михаела ДОНКОВА

България в сътрудничество с Гърция, Кипър и Турция – надежден

фактор за добросъседство на Балканите и Източното Средиземноморие

Mihaela DONKOVA

Bulgaria in Cooperation with Greece, Cyprus and Turkey ‒

A Reliable Factor for Good Neighbourliness in the Balkans

and the Eastern Mediterranean…………………………………………………………….. 381

V. ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ / NATURAL GEOGRAPHY

Цанко ЦАНКОВ, Светла СТАНКОВА

Съвременни основи на морфотектониката

Tzanko TZANKOV, Svetla STANKOVA

Modern Fundamentals of Morphotectonics…………………………………………… 393

Галин ПЕТРОВ

Дълбоката екология ‒ една съвременна концепция

за взаимоотношенията Човек-Природа

Galin PETROV

Deep Ecology ‒ A Modern Concept of the Man-Nature Relationship……….. 404

Николай МОНЧЕВ

Шумово натоварване на град Велико Търново

Nikolay MONCHEV

Noise Pollution in the City of Veliko Tarnovo……………………………………….. 415

Маринела АГАЛАРЕВА

Структурно-геоморфоложки черти, опасност, динамика и оценка

на риска в обсега на активния Оряховски свлачищен масив

Marinela AGALAREVA

Structural and Geomorphological Features, Hazard, Dynamics

and Risk Assessment Within the Scope

of the Active Oryahovo Landslide Mass……………………………………………….. 421

Мария ПЕТРОВА Динамика в броя на защитените територии

и защитените зони в България за периода 2000–2020 година

Mariya PETROVA

Dynamics in the Nnumber of Protected Areas

and Natura 2000 Sites in Bulgaria for the Period 2000‒­2020…………………. 438

Беатрис БОЙКОВА

Територии, поставени под определен природозащитен режим,

в границите на община Георги Дамяново

Beatris BOYKOVA

Territories Within the Municipality of Georgi Damyanovo,

Placed Under a Certain Nature Protection Regime …………………………………. 447

VI. ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ / GEOGRAPHY EDUCATION

Стела ДЕРМЕНДЖИЕВА

Методика и модели на образователното пространство по география

и икономика

Stela DERMENDZHIEVA

Methodology and Models of Educational Space in Geography

and Economics…………………………………………………………………………………. 459

Росица ВЛАДЕВА, Пенка РУСЕВА

Предимства и недостатъци на географското обучение

в електронна среда

Rositsa VLADEVA, Penka RUSEVA

Advantages and Disadvantages of Teaching and Learning Geography

in an Online Environment…………………………………………………………………… 479

Стела ДЕРМЕНДЖИЕВА, Васка БЕЛЧОВСКА-НЕДЕЛЧЕВА

Методология на разработване на проектите – от учебна

дисциплина до професионална реализация

Stela DERMENDZHIEVA, Vaska BELCHOVSKA-NEDELCHEVA

Project Development Methodology – from University Subject

to Professional Fulfilment…………………………………………………………………… 490

Тамара ДРАГАНОВА

Изучаването на Бразилия между основната и средната

образователна степен – вертикална интеграция, съдържателна

проекция и дидактическа интерпретация

Tamara DRAGANOVA

The Study of Brazil Between Primary and Secondary Education ‒

Vertical Integration, Content Projection аnd Didactic Interpretation………….. 505

Илиана ИЛИЕВА-ДЪБОВА

Проектната дейност в обучението по география

и икономика в българските училища в чужбина

Iliana ILIEVA-DABOVA

Project Activity in Ggeography and Economics Training i

n Bulgarian Schools Abroad……………………………………………………………….. 529

Полина ЦОНЧЕВА, Тамара ДРАГАНОВА

Съвременното образование в Китай – специфики и приоритети

Polina TSONCHEVA, Tamara DRAGANOVA

Modern Education in China ‒ Specifics and Priorities……………………………. 536

Милка АСЕНОВА

Дидактически аспекти на геоекологичното и неформално образование

чрез дейността на информационните и посетителски

центрове на МОСВ

Milka ASENOVA

Didactic Aspects of Geoecological and Non-Formal Education Through

the Activities of Information and Visitor Centres of the Bulgarian Ministry

of Environment and Water…………………………………………………………………. 542

Пенка ПОПОВА

Анализ на интердисциплинарните връзки между учебните предмети

„География и икономика“ и „Биология и здравно образование“

в седми клас на понятийно ниво

Penka POPOVA

Analysis of the Interdisciplinary Relations Between the Subjects

of Geography and Economics and Biology and Health Education

in the 7th grade on a Conceptual Level………………………………………………….. 555

Кристиана ДОБРЕВА-СТАНКОВА

Структурни компоненти на учебно-познавателния процес

по география и икономика в прогимназиален етап

Kristiana DOBREVA-STANKOVA

Structural Components of the Educational and Cognitive Processes

in Geography and Economics at Lower Secondary Level ……………………….. 566

Петя СЪБЕВА

Училищната география във визуален контекст

Petya SABEVA

School Geography in a Visual Context…………………………………………………. 579

Авторите / About authors ……………………………………………………………….. 593

Също може да ви хареса…