-10%

Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова

49.50 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 2603-3534
Година : 2019
Корица : твърда
Страници : 777
Език : български

Описание

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

I. AD GLORIAM

Мария Калицин

Проф. д-р Красимира Мутафова – изследовател, преподавател, приятел, добър човек

Mariya Kalitsin

Prof., PhD Krasimira Mutafova – Researcher, Teacher, Friend, Good Person………………… 15

Невена Неделчева

Библиография на проф. д-р Красимира Мутафова

Nevena Nedelcheva

Bibliography of Prof., PhD Krasimira Mutafova……………………………………………………………. 19

Надежда Христова

Проф. д-р Красимира Мутафова: Преподавателят, колегата и приятелят

Nadezhda Hristova

Prof., PhD Krasimira Mutafova: Teacher, Colleague and Friend……………………………………. 41

Орлин Събев

Проф. д-р Красимира Мутафова: Учител, учен и вдъхновител

Orlin Sabev

Prof., PhD Krasimira Mutafova: Teacher, Scientist and Inspirer……………………………………. 43

 

II. ВОЙНАТА, МИРЪТ, ХОРАТА / WAR, PEACE, AND PEOPLE

Живко Жеков

Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада

Zhivko Zhekov

The Peloponnesian War and the Concept of Hegemony in Hellenistic Greece……………….. 47

Стела Монева

Демокрация и доносници (по примера на класическа Атина)

Stela Moneva

Democracy and Informers (Following the Example of HellenisticAthens)…………………….. 62

Владислав Иванов

Сарацинските пирати и „Свещената война“

в Западното Средиземноморие през VIII – X век

Vladislav Ivanov

Saracen Pirates and the “Holy War”

in the Western Mediterranean in the 8th – 10th Centuries………………………………………………… 72

Надежда Христова

Кръстоносната идея в личната кореспонденция на участниците в похода

Nadezhda Hristova

Crusade Idea in Personal Correspondence……………………………………………………………………. 83

Стефан Йорданов

Ивайло und kein Ende? III. Ретроспективни данни за огнището на т. нар. въстание на Ивайло от османотурски извори 

StefanYordanov

Ivaylo und kein Ende? III. Retrospective Data on the Outbreak

of the So-called Ivaylo’s Uprising from Ottoman Sources…………………………………………….. 97

 

III. ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО – ОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИЧНОСТИ, СЪБИТИЯ / URBAN SPACE – ORGANIZATION, PERSONS, EVENTS

Жулиета Гюлева

Териториална структура на Ловеч през XV – XVII век

Zhulieta Gyuleva

The Territorial Structure of Lovech During the 15th – 17th Centuries………………………………. 133

ДесиславаДимитрова

„По махалата ще ги познаете“ (по примера на Филибе през ХVІ – ХVІІ век)

Desislava Dimitrova

From the Neighborhood You Will Recognize Them

(on the Case Study of Filibe, the 16th – 17th   Centuries)…………………………………………………. 147

Алджан Джафер, Мийрям Салим

За историята на основаването на Ески Джума и Осман Пазар до      избора      им     за      центрове      на      нахии 

Aldzhan  Dzhafer, Miyryam Salim

The Development of Eski Dzhuma and Osman Pazar

Since Their Selection as District Centers (Nahiyes)………………………………………………………. 163

Стефан Пейчев

Водоснабдителната система на османска София през Ранния модерен период

Stefan Peychev

Water Supply System of the Ottoman Sofia in the Early Modern Period…………………….. 179

Гергана Георгиева

Административна структура и териториално деление на Търновска     каза/санджак     през      XIX     век 

Gergana Georgieva

Administrative Structure and Territorial Division

of Kaza/Sandzhak of Turnovo in the 19th Century………………………………………………………. 190

Атанас Дерменджиев

Териториалните общности като географска картина на социалните процеси

Atanas Dermendzhiev

Territorial communities as a geographical picture of social processes………………………….. 203

 

IV.ОСМАНСКАТА ИКОНОМИКА – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНОСТТА / OTTOMAN ECONOMY – BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

Орлин Събев

Ферман от султан Мустафа III за еснафите и ахиите. Преводи и интерпретации

Orlin Sabev

A Ferman by Sultan Mustafa III for the Guilds and Ahis.

Translations and Interpretations………………………………………………………………………………….. 217

Невена Неделчева

Социално-икономическа структура на християнското население в Хезарград през 40-те години на XIX век

Nevena Nedelcheva

Socio and Economic Structure of the Christian Population

of Hezargrad During the 1840s…………………………………………………………………………………….. 240

 

Николай Тодоров

„И затова се изселили от Русия и се върнали пак в Турско, защото съвсем свобода и мир станал“ –

към демографската и стопанската история на Северна Добруджа

NikolayTodorov

“And Therefore They Migrated from Russia and Went Back to Turkey, Because Freedom and Peace Were Settled” –to the Demographic and Economic History of Northern Dobrudzha…………………………….. 258

Веселин Горанчев

Гръкоезични документи, касаещи отпускане и предоговаряне на заеми от 60-те години на XIX век

Veselin Goranchev

Documents in Greek, Concerning Granting and Renegotiation of Loans from the Middle of the 19th Century………………………………………………………………. 287

 

V.МЮСЮЛМАНСКАТА КНИЖНИНА – БИБЛИОТЕКИ, КНИГИ И АРХИВИ / THE  MUSLIM  LITERATURE  –  LIBRARIES,   BOOKS  ANDARCHIVES 

Румен  Ковачев

За резултатите от обработката на едно ново постъпление от османски регистри – решителен тласък в развитието на българската османистика

RumenKovachev

About the Results from the Processing of new Ottoman Registers –

a Decisive Improvement in the Development of Bulgarian Historiography

on Ottoman Studies…………………………………………………………………………………………………….. 303

Стоянка Кендерова

Библиотеката към „Томбул джамия“ в Шумен – формиране на нейния фонд и състоянието му днес 

Stoyanka Kenderova  The Library of Tombul Cami in the Town of Shumen –

Formation of the Collection and Its Current State………………………………………………………… 325

Невена Граматикова

Книжната колекция в теккето на Назар (Назър) Баба във Видин

Nevena Gramatikova

The Book Collection in the Tekke of Nazar (Nazur) Baba in Vidin………………………………….. 336

Ахмет Ташгън, Вейсел Байрам, Атай Юнер Огузнаме на Сейид Локман и Саръ Салтук 

Ahmet Tashgýn, Veysel Bayram, Öner Atay  

Oðuzname of Seyid Lokman and Sarý Saltuk……………………………………………………………… 375

VI. РЕЛИГИЯ И САКРАЛНОСТ / RELIGION AND SACREDNESS

Казимир Попконстантинов

Заклинателни молитви против тресавици в епиграфски паметници от Х в.

Kazimir Popkonstantinov

Prayers against Fever in the Tenth-century Epigraphic Monuments……………………………. 407

 

Николай Кънев

Била ли е Българската църква автокефална преди въздигането £ в ранг на патриаршия?

Nikolay Kanev

Was Bulgarian Church Autocephalous before its Rise to the Rank of Patriarchate?…….. 416

Хитко Вачев

За ролята на конгрегацията и ктиторите в изграждането на католическата храмова мрежа в българските земи

през ХV – ХVІІ век

Hitko Vachev

On the Role of the Congregation and Benefactors in the Construction of a Catholic Churches’ Network in the Bulgarian Lands

in the 15th – 17th  Centuries……………………………………………………………………………………………. 437

Атанаска Стамболийска

Манастирската мрежа в западните нахии на Видинския санджак като част от Видинска епархия през  XVI–XVIII  век 

Atanaska  Stamboliyska

The Monastery Network in the Western Nachiyes of the Sandzhak

of Vidin as Part of the Diocese of Vidin in the 16th – 18th   Centuries……………………………….. 448

Андрей Андреев

„Заговорът“ на Никита Зюзин – елемент от отношенията светска – духовна власт в Русия през XVII век 

Andrey Andreev

Nikita Zuzin’s Conspiracy – an Element of the Relationship Between

Secular and Spiritual Power in Russia in the 17th Century…………………………………………….. 469

Десислава Вутова

Света Петка Търновска и небесният покров над вярващите (реликви, одежди и чудотворни икони)

Desislava Vutova

St. Petka of Turnovo as Believers’ Heavenly Protector

(Relics, Shrouds, and Miraculous Icons)……………………………………………………………………… 480

Айше Каяпънар

Алиано-бекташийски завиета в Източните Родопи (XV – XVI век)

AysheKayapanar

Allevi-Bektashi Zaviyes in the Eastern Rhodope (15th –16th Centuries)……………………….. 495

Любомир Миков, Анка Стоилова

Изображения на сакралните комплекси в Мека и Медина

Lyubomir Mikov, Anka Stoilova

Depictions of the Holy Sites of Mecca and Medina……………………………………………………. 519

 

VII. ЩРИХИ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО / GLIMPSES FROM EVERYDAY LIFE

Борис Борисов, ГенчоДимитров 

Глинени лампи от Кастра Рубра 

Boris Borisov, Gencho Dimitrov

Ceramic Oil Lamps of Kastra Rubra…………………………………………………………………………….. 545

 

Момчил Младенов

Изгубените лица: две „срещи“ с българските селяни през ХІV век

Momchil Mladenov

The Lost Faces: Two “Meetings” with the Bulgarian Peasants in the 14th Century………… 556

Николай Хрисимов

За една българска традиция от Ранното Средновековие, съхранила се до ХХ век

Nikolay Hrissimov

One Bulgarian Tradition from the Early MiddleAges Preserved by the 20th Century………. 571

Илиян Петракиев

Имитативни капачета за териак на венецианската аптека “ALLATESTADјORO”       от        Великотърновско

Iliyan  Petrakiev

Imitation Covers for Theriac in the Alla Testa Dјoro Venetian Pharmacy

in the Region of Veliko Turnovo……………………………………………………………………………………. 578

Хюсеин Мевсим

Делници и празници в българското III-класно училище „Йосиф I“ в Цариград през 30-те години на миналия век

Hyusein Mevsim

Weekdays and Holidays in the Bulgarian 3rd-grade School “Joseph I”

in Tsarigrad in the 1930s……………………………………………………………………………………………….. 589

Мария Иванова

Българската роднинска терминология за кръвно родство. Опит за историческа типология

Mariya Ivanova

Bulgarian Blood-Kinship and Relationship Terminology.

An Attempt for Historical Typology……………………………………………………………………………. 612

Илияна Ганчева

Значението на госта в турската култура

IliyanaGancheva

The Importance of the Guest in Turkish Culture…………………………………………………………… 632

Анастасия Петрова

Културните символи и балканското ежедневие.

Езиковото отражение на гръцките представи за връзването

Anastasiya Petrova

The Cultural Symbols and the Balkan Everyday Life.

The Language Reflection of the Greek Perceptions of Binding…………………………………… 645

 

 

VIII.НОВОТО ВРЕМЕ – ЛИЧНОСТИ, ИНСТИТУЦИИ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ / THE MODERN TIME – PERSONS, INSTITUTIONS, GLOBALIZATION 

Пламен Павлов

Васил Левски и зографите от Галичник

Plamen Pavlov

Vasil Levski and the Icon Painters from Galichnik………………………………………………………… 667

Антон Дончев
Щрихи от нормативно-правната уредба на Източнорумелийската милиция
Anton Donchev
Glimpses from the Normative and Legal System of the Eastern Rumelian Police…………. 674
Николай Атанасов
Социално-икономически профил на православно християнските братства в Старозагорска епархия
Nikolay Atanasov
Socio-economic Profile of the Orthodox Confraternities in Stara Zagora Diocese……….. 686
Тодорка Михалева, Стефан Йорданов
От разбойника Амиш от „Записки по българските въстания“ до Кърджи Осман от рецензията на Вазовата драма „Руска“, или За националния   образ   на   турчина   у   Захари   Стоянов 
Todorka  Mihaleva, Stefan Yordanov
From the brigand Amish in “Notes on the Bulgarian Uprisings” to the Kýrcý Osman in the review of Vazov’s dramatic work “Ruska”,
or about the national image of the Turk as presented by Zahari Stoyanov………………… 700
Лора Дончева Григорова
Щрихи към живота и дейността на д-р Невена Събева Попова (по документи от Държавен  архив  –  Велико  Търново) 
Lora  Doncheva  Grigorova
Touches to the Life and Activity of Dr. Nevena Sabeva Popova (according to Documents from the State Archives – Veliko Tarnovo)
Lora Doncheva Grigorova…………………………………………………………………………………………… 729
Анка Игнатова
Документи за пребиваването на руското дружество на Белия кръст в Петропавловския манастир край Лясковец
Anka Ignatova
Documents for the Residence of the Russian White Cross Society in the
“St. Peter  and st. Pavel” Monastery of Lyаskovets……………………………………………………. 747
Стела Дерменджиева, ТамараДраганова
„Глобализация и регионализация“ – процесът като университетски курс
Stela Dermendzhieva, Tamara Draganova
“Globalization and Regionalization” – the Process as a University Discipline……………… 765
 
ЗА АВТОРИТЕ
ABOUT THE AUTHORS…………………………………………………………………………………………….. 777

Също може да ви хареса…