-10%

Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година IV (XXXVI), 2020. Изследвания в памет на професор доктор на историческите науки Иван Стоянов

27.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 2603-3534
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 672
Език : български

Описание

Съдържание / CONTENTS
За учения и преподавателя проф. д.и.н. Иван Стоянов
Петко Ст. Петков
About the Scholar and Lecturer Prof. Ivan Stoyanov, Dr. Habil
Petko St. Petkov…………………………………………………………………………………………………….. 13
Изказване на Елена Иванова Юнгханс пред участниците
в научната конференция, организана в памет на нейния баща –
проф. д.и.н. Иван Стоянов
A Speech Delivered by Elena Ivanova Junghans to the Participants
in the Scientific Conference in Memory of Her Father –
Prof. Ivan Stoyanov, Dr. Habil……………………………………………………………………………….. 21
Библиография на проф. д.и.н. Иван Стоянов
Bibliography of Prof. Ivan Stoyanov, Dr. Habil………………………………………………….. 35
Пламен Митев
Превземана ли е София от руската армия през 1829 г.?
Plamen Mitev
Did the Russian Army Seized Sofia in 1829?………………………………………………………. 73
Ивелин Савов
Русенската църковна община през първата половина на ХІХ в.
Ivelin Savov
The Ruse Church Community in the First Half of the 19th Century……………… 89
Николай Хрисимов, Симеон Цветков
За броя на участниците в обединената чета
на Хаджи Димитър и Стефан Караджата
Nikolay Hrissimov, Simeon Tsvetkov
About the Number of Participants
in the Consolidated Detachment (Cheta)
of Hadzhi Dimitar and Stefan Karadzhata…………………………………………………………… 99
Пламен Павлов
Хаджи Станьо Врабевски и „арсеналът“
на Тетевенския революционен комитет (1872 г.)
Plamen Pavlov
Hadji Stanyo Vrabevski and the “Arsenal”
of the Revolutionary Committee of Teteven (1872)……………………………………… 139
Дора Чаушева
За издирването на Васил Левски и следствието
срещу участниците в арабаконашкия обир според
нови документи от Османския архив в Истанбул
Dora Chausheva 
About the Pursuit of Vasil Levski and the Investigation
Against the Participants in the Robbery in Arabakonak Pass
According to New Documents from the Ottoman Archive
in Istanbul………………………………………………………………………………………………………………… 145
Атанаска Стамболийска 
Непознати снимки на Тодор Лука Лефтеров (1852–1876)
Atanaska Stamboliyska
Unknown Photos of Todor Luka Lefterov (1852–1876)……………………………… 161
Тихомир Тонков
Търновският старейшина Кръстю х. Недюв Момчоолу
(Момчоглу, Момчев) (след 1781–1870 г. ) – измерения
на гражданския дълг и патриотизъм
Tihomir Tonkov
The Tarnovo Elder Krastyo Hadji Nedyuv Momchoоlu
(Momchoglu, Momchev) (After 1781–1870) – Dimensions
of Civil Debt and Patriotism………………………………………………………………………………… 173
Христина Христова
Христо Тодоров Стоянов – образование и личностно формиране
Hristina Hristova
Hristo Todorov Stoyanov – Education and Personality Development……… 181
Драгомир Йорданов
Проектът на Васил Д. Стоянов за нови граници
на Балканите от 1863 г.
Dragomir Yordanov
Vasil D. Stoyanov’s 1863 Project
for New State Borders on the Balkans……………………………………………………………….. 201
Александър Александров
„Многострадална Геновева“ и многострадалният Пишурка. Ролята
на Кръстьо Пишурка за зараждането  на българския театър
Aleksandar Aleksandrov
The Long-Suffering Genoveva and the Long-Suffering Pishurka.
The Role of Krastyo Pishurka in the Birth of the Bulgarian Theatre…………… 227
Милко Палангурски, Светла Атанасова 
Нови щрихи към първообраза на Търновската конституция
Milko Palangurski, Svetla Atanasova
New Details About the Prototype of the Tarnovo Constitution…………………… 239
Петко Ст. Петков
Как и защо 19 февруари/ 3 март стана официален
и национален празник на България
 
Petko St. Petkov
How and Why Did 19 February / 3 March Become
an Official and National Holiday of Bulgaria? …………………………………………………. 279
Драгомир Георгиев
Бакал Иван Стоянов – един живот в името на възраждането
и укрепването на българщината
Dragomir Georgiev
Grocer Ivan Stoyanov – a Life in the Name of the Revival
and Strengthening of the Bulgarian National Spirit ……………………………………….. 293
Калчо К. Калчев
Доктор Анастасия Головина като психотерапевт
Kalcho K. Kalchev
Dr. Anastasiya Golovina as a Psychotherapist…………………………………………………. 309
Тодорка Михалева, Стефан Йорданов
За авторството на две публикации, приписвани на Захари Стоянов
Тodorka Mihaleva, Stefan Yordanov
Notes on the Authorship of Two Publications
Attributed to Zahari Stoyanov…………………………………………………………………………….. 323
Вера Бонева
„Народът е узрял за една велика борба“: Проекции на романа
„Под игото“ в историописните интерпретации
на Априлското въстание през ХХ век
Vera Boneva
“The People Are Ripe for a Great Fight”: Projections
of the Novel Under the Yoke in the Historiographical Interpretations
of the April Uprising During the 20th Century…………………………………………………. 353
Николай Червенков
Киприяновският манастир „Успение Богородично“ –
метох на Зографския манастир в Атон
Nicolai Chervenkov  
The Cyprian Monastery of the Dormition of the Theotokos
as a Town Church of the Zograf Monastery in Mount Athos………………………… 365
Антон Дончев
Нови данни за дейността на ген. Вилхелм Щрекер
като командир на източнорумелийската милиция (1879–1884)
Anton Donchev
New Data on the Activities of General Wilhelm Strecker
as Commander  of the Eastern Rumelian Militia (1879–1884)…………………… 379
Мария Крютченко
Роль Драгана Цанкова в формировании коалиции „умеренных“
либералов и консерваторов в Болгарии (1883–1885)
Mariia Kriutchenko
The Role of Dragan Tsankov in Forming the Coalition
Between the “Moderate” Liberals and the Conservatives
in Bulgaria (1883–1885)………………………………………………………………………………………. 393
Виолета Стойчева
Щрихи към портрета на Михаил Драгоманов като преподавател
във Висшето училище в София
Violeta Stoycheva
Details About the Portrait of Mihayl Dragomanov as a Lecturer
at the Sofia School of Higher Education……………………………………………………………. 405
Марко Златев
Кратък преглед на военните кампании и някои интересни моменти
от участието на Българската армия
в Първата световна война (1915–1918)
Marko Zlatev
A Brief Overview of Military Campaigns and Some Interesting Moments
of the Bulgarian Army’s Participation
in World War I (1915–1918)………………………………………………………………………………. 421
Георги Луков
Два документа за участието на 43-ти пехотен полк в боевете
на Каймакчалан през септември – октомври 1916 г.
Georgi Lukov
Two Documents on the Participation of the 43rd Infantry Regiment
in the Battles at Kaymakchalan Peak in September–October 1916……………. 433
Иво Косев
Стопанско-индустриална дейност на Братя Стайнови
в периода 1918–1948 г.
Ivo Kosev
Economic and Industrial Activities of the Staynov Brothers
in the Period 1918–1948……………………………………………………………………………………… 451
Людмил Спасов
Несбъднатата мечта на Георги Кьосеиванов
за „модерна свобода“ и „творческо“ управление
Lyudmil Spasov
The Unfulfilled Dream of Georgi Kyoseivanov
for “Modern Freedom” and “Creative” Governance………………………………………. 467
Станислав Иванов
Български женски съюз „Любов към родината“ – Ямбол
Stanislav Ivanov
Bulgarian Women’s Union “Love for the Motherland” – Yambol……………….. 483
Лора Дончева, Анка Игнатова
Паметници във Велико Търново, посветени на личности
и събития от епохата на Българското възраждане – идеи
и реализация (1879–1944 г.)
Lora Doncheva, Anka Ignatovа
Monuments in Veliko Tarnovo Dedicated to Personalities and Events
from the Age of Bulgarian National Revival –
Ideas and Realization (1879–1944)…………………………………………………………………… 491
Евгения Калинова
Мирният договор с България след Втората световна война
и ролята на СССР
Evgenia Kalinova
The Peace Treaty with Bulgaria After the World War II
and the Role of the USSR………………………………………………………………………………………. 523
Искра Баева
Как се ражда българското гражданско общество?
Iskra Baeva
How the Bulgarian Civil Society Was Born?…………………………………………………….. 539
Десислава Андреева
Смях по време на избори (из медийната рецепция
на българските изборни практики)
Desislava Andreeva
Polling Time, Laughter Time (A Focus on the Media Perception
of Bulgarian Election Practices)…………………………………………………………………………. 551
Мустафа Емурла
Учебното дело в Кърджалийския регион от началото
на ХIХ век до Балканските войни (1912–1913)
Mustafa Emurla
Education in the Kardzhali Region from the Beginning of the 19th Century
Until the Balkan Wars (1912–1913)………………………………………………………………….. 579
Антоанета Палангурска
Представяне на българското общество (1944–1989) в учебниците
по история и цивилизации за 7. клас. Резултати от контент-анализ
Antoaneta Palangurska
Representation of Bulgarian Society (1944–1989) in the History
and Civilizations Textbooks for Grade 7. Content Analysis Results…………….. 593
Юлия Симеонова
Българското културно-историческо наследство като ресурс
в обучението по история
Yuliya Simeonova
The Bulgarian Cultural and Historical Heritage
as a Resource in History Education …………………………………………………………………… 609
 
Олга Стрелова
„Отечественная“ – „Империалистическая“ – и снова
почти  „Отечественная“: политический маятник оценок
Первой мировой войны в школьных курсах истории России
Olga Strelova
“Patriotic” – “Imperialistic” – and Again Almost “Patriotic”:
A Political Pendulum of the Evaluations of World War I
in School Courses on Russian History………………………………………………………………… 615
Лъчезар Стоянов, Цветана Чолова, Зарко Ждраков
Град Костур (Кастория) в Българското средновековие
(За вотивната живопис на Михаил II Асен и Ирина Комнина
в църквата „Св. Архангели Митрополитски“ в Костур)
Lachezar Stoyanov, Tsvetana Cholova, Zarko Zhdrakov
The Town of Kostur (Kastoria) in the Bulgarian Middle Ages.
(About The Votive Painting of Michael II Asen and Irene Komnene
at the Metropolitan Church of the Holy Archangels in Kostur)……………………. 623
 
Снимки от конференцията
Photos of the Conference……………………………………………………………………………………… 651
За авторите………………………………………………………………………………………………………….. 663
About the Authors         667

Също може да ви хареса…