-10%

Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, година III (XXXV), 2019. Изследвания в чест на 65-годишнината на професор доктор Мария Иванова

27.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 2603-3534
Година :  2022
Корица : твърда
Страници : 456
Език : български

Описание

Съдържание:
I. AD GLORIAM
 
Маргарита Василева
Юбилейно за проф. д-р Мария Иванова
Margarita Vasileva
Anniversary for Prof. PhD Maria Ivanova…………………………………….. 15
Още за човека, приятеля, учителя, колегата, изследователя…
проф. д-р Мария Иванова
More about the Person, Friend, Teacher, College, Reasercher
Prof. Phd Maria Ivanova…………………………………………………………….. 17
Библиография на проф. д-р Мария Иванова
Bibliography of Prof. PhD Maria Ivanova…………………………………….. 21
 
II. РОДСТВОТО – ИДЕЯ, ПОВЕДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ
Еля Цанева
Някои размисли върху изследване на родството в
традиционната култура – етнологичният поглед
Elya Tzaneva
Some Considerations about the Research on Kinship in
Traditional Culture – The Ethnological Viewpoint………………………….. 43
Диана Радойнова
Социални функции на кумството и кръстничеството
при българи и гърци от Странджа и Южното Черноморие
Diana Radoynova
The Social Roles of the Best Man and the Godfather in the Culture
of the Bulgarians and the Greeks from the Strandzha Mountains
and the Southern Bulgarian Blak Sea Coast…………………………………… 57
Йелис Еролова
Етническа идентичност и брачен избор
при „турчеещите“ се цигани/роми в България
Yelis Erolova
Ethnic Identity and Marital Choice Among Gypsies/Roma
with Turkish Identity in Bulgaria………………………………………………….. 73
 
III. МИТИЧНО СЪЗНАНИЕ, РЕЛИГИОЗНО СКАЗАНИЕ
И НАРОДНА ПАМЕТ
 
Рачко Попов
Кукерски игри при българите – категоризация
с оглед на календарната традиция
Rachko Popov
Kukerski Games with Bulgarians – Categorization in View
of the Calendar Tradition……………………………………………………………. 93
Тодор Моллов
Изборът на водач (станеник) в коледните песни
Todor Mollov
Choosing a Leader (Stanenik) in the Songs During Christmans……….. 101
Анчо Калоянов
Търновската служба за пренасяне мощите
на света Петка Епиватска
Ancho Kaloyanov
The Tarnovo’s Church Liturgy for the Transmission
of the Reliks of St. Petka Epivatska……………………………………………. 115
Теменуга Георгиева
Свети Спиридон Чудотворец – покровителят на занаятчиите
Temenuga Georgieva
Saint Spyridon – the Wonderworker and Guardian of the Craftsmen. 125
Светлозара Колева
Манастирът „Св. Марина“ при село Ботево в колективната памет
на населението от Варненско (минало и настояще)
Svetlozara Koleva
St. Marina monastery at the Village of Botevo, Stored in the
Collective Memory of the Population of Varna Region
(Past and Present)…………………………………………………………………….. 137
Миглена Петкова
Балканът и неговите „тайни“
(локалната памет на балканджиите в разкази, предания и легенди)
Miglena Petkova
The Balkan Mountains and Their “Secrets”
(the Local Memory of the Balkan People in Narratives,
Tales and Legends)…………………………………………………………………. 149
Емил АлександровПавлин Чаушев
Чуждици и диалектни думи, използани в българския народен говор
Emil Alexandrov, Pavlin Chaushev
Foreigns and Dialect Words used in Bulgarian National Language…… 163
Ангел Янков
Ракията – еманация на свещената триада за българина
Angel Yankov
The Rakia as Emanation of the Sacred Triad for Bulgarians…………… 181
Диана Мъглова
От древния пир до поетичния стих!
Кратка история на ритуалното винопитие у китайците!
 
Diana Maglova
From Ancient Feast to the Poetic Verse!
A Brief History of the Chinese Ritual Wine Drink!……………………….. 187
Илияна Ганчева-Акдаг
Особени погребения у мюсюлманите сунити в България
Iliyana GanchevaAkdağ
The Particularities of Traditional Funeral Ceremonies
of Sunni Muslims in Bulgaria…………………………………………………….. 205
Теменуга Георгиева
За някои особености в устройството
на католическите некрополи в Южна Франция
Temenuga Georgieva
About some Peculiarities of the Structure of
the Catholic Necropolis in Southern France…………………………………. 215
Джени Маджаров
Основни елементи на техническата, технологичната
и организационната осигуреност на обществата,
изследвани от стопанската антропология
Dzheni Madzharov
Main Elements of Technical, Technological and
Organizational Availability of Societies,
Researched by Economic Anthropology……………………………………… 225
Малвина Борисова
Фолклорните кукли на Мария Робева – пазителки на традицията
Malvina Borisova
The Folk Dolls of Maria Robeva – the Guardians of Tradition……….. 237
IV. МНОГОЛИКИТЕ ЛИЦА НА „ОНЕЗИ“ 45 ГОДИНИ
Илия Вълев
„Щом е мокро, значи е чисто!…“ Войникът и грижата
за личната и общата хигиена в казармата през социализма
Iliya Valev
“When it is Wet, it is Clean!…” The Soldier and the Care for Personal
and General Hygiene in the Conscription During Socialism……………. 243
Жанина Стоянова
Зози и суинги – алтернатива на допустимо и позволено през социализма
Zhanina Stoyanova
Zozas and Swings – the Alternative of Permitted
and Allowed During Socialism………………………………………………….. 269
Лора ДончеваАнка Игнатова
Паметта за Петко Рачев Славейков във Велико Търново
Lora DonchevaAnka Ignatova
The Memory of Petko Rachev Slaveikov in Veliko Tarnovo………….. 289
 
V. В ПАСАЖИТЕ НА ИСТОРИЯТА – ЛИЧНОСТИ,
СЪБИТИЯ, ПРОЦЕСИ
Пламен Павлов
Власт и страст… Царица Анна-Неда и нейните скандални родители
Plamen Pavlov
Power and Passion… Empress of Bulgaria Anna-Neda
and her Scandalous Parents ………………………………………………………. 307
Надежда Христова
Колко безопасно е било да си градски
жител в средновековна Англия? (на примера на Лестър
от средата на ХІІІ до началото на ХVІ в. )
Nadezhda Hristova
How Safe was it to be a Town Dweller in Medieval England?
(On the Example of Leicester from the Middle of the 13th
to the Beginning of the16th century)……………………………………………. 313
Красимира Мутафова
Ислямизация и идентичност на Балканите през ХVІ в. – между
християнството и исляма
Krasimira Mutafova
Islamization and Identity on the Balkans During the 16th century– between
the Christianity and Islam…………………………………………………………. 333
Павлин Атанасов
„Захарната революция“, Западните Индии и робството през XVII век
Pavlin Atanasov
The “Sugar Revolution”, the West Indies and
Slavery in the 17th Century……………………………………………………….. 345
Татяна Астарджиева
Балтийският регион – значение и място във
възгледите на Ал. В. Колчак
Tatyana Astardzhieva
Baltic Region – Meaning and Place in
the Views of A.V. Kolchak……………………………………………………….. 357
 
VI. НАУКАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Виолета Стойчева
За жените в историята – българо-македонски образователни паралели
Violeta Stoycheva
For Women in History – Bulgarian-Macedonian
Educational Parallels………………………………………………………………… 375
 
Стела Дерменджиева, Тамара Драганова
География и етнология в образователния процес
Stela Dermendzhieva, Tamara Draganova
Geography and Еthnology in the Educational Process…………………… 393
 
Тамара Драганова, Цветелина Мирославова, Анка Цончева
Дидактически прочит на открит урок по етнология
Tamara Draganova, Tsvetelina Miroslavova, Anka Tsoncheva
Didactical Reading of an Open Lesson on Ethnology……………………. 403
 
Мустафа Фахри Емурла
Първоначалното образование в Кърджалийски регион (1919–1941)
Mustafa Fahri Emurla
Primary Education in the Kardzhali Region (1919–1941)………………. 425
 
ЗА АВТОРИТЕ………………………………………………………………………. 443
ABOUT THE AUTHORS……………………………………………………………. 447