Годишник на националния археологически музей т.11

10.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей -БАН
ISBN : 1310-7933
Година : 2007
Корица : твърда
Страници : 217
Език : български
Код: 1310-7933 Категории: ,

Описание

Съдържание
Introduction
М. Гюрова. Кремъчна колекция от Перперикон: символни и утилитарни внушения
M. Gurova. Flint Assemblage from Perperikon: Symbolic and Utilitarian Connotations (Summary)
Л. Перничева. Цилиндрични керамични предмети с врязани знаци от Югозападна България
L. Pernicheva. Cylindrical Ceramic Objects with Incised Signs from Southwestern Bulgaria (Summary)
Т. Шалганова. Символика на глиганските зъби в архаичната култура (неолитна-бронзова епоха)
T. Shalganova. Symbolic Meaning of the Boar’s Tusks in the Archaic Culture (from the Neolithic till the Bronze Age) (Summary)
М. Тонкова. Депа за дарове от късножелязната епоха от светилището при Бабяк, Западни Родопи
M. Tonkova. Depots for Offerings and Offerings from the Late Iron Age from the Sanctuary at Babyak, West Rhodopes Mountain (Summary)
Д. Агре. Тракийски могили от късноелинистическата епоха в долината на река Вит, Община Ябланица
D. Agre. Thracian Tumuli Dated to the Late Hellenistic Period in the Vit Valley, Yablanitsa Municipality (Summary)
Р. Георгиева, Д. Момчилов, К. Господинов. Надгробна могила край Карнобат от римската епоха
R. Georgieva, D. Momchilov, K. Gospodinov. A Tumulus Dated to the Roman Period near Karnobat (Summary)
М. Иванов. Раннохристиянска гробница от Източния некропол на Сердика
M. Ivanov. Early Christian Tomb from the Eastern Necropolis of Serdica (Summary)
К. Трендафилова. Метални принадлежности към облеклото (V—VI в.) от колекцията на Исторически музей – Котел
K. Trendafilova. Metal Accessories to the Costume (the 5th – 6th century AD) from the Collection of the Museum of History in Kotel (Summary)
В. Григоров, Р. Василев. Земленият вал Еркесията
V. Grigorov, R. Vassilev. The Erkesiyata Earthen Rampart (Summary)
С. Горянова. За средновековните обувки (по повод на находка от Велики Преслав)
S. Goryanova. About Mediaeval Shoes (Regarding a Find from Veliki Preslav) (Summary)
И. Сотиров. Калоян II Александър Асен. Недооценената теза за съдбата на последния пряк наследник на Асеневци в историята на Второто българско царство до 1256 г. (част – II)
I. Sotirov. Kaloyan II Alexander-Asen. The Underestimated Thesis about the Fate of the Last Direct Descendant of the Asenids in the History of the Second Bulgarian Kingdom until 1256 (Part II) (Summary)
From the museum collections
В. Герасимова. Фрагмент от статуарна група на боговете Юпитер Долихен и Юно Долихена
V. Gerassimova. A Fragment of a Group of Statues of the Deities Jupiter Dolichenus and Juno Dolichena (Summary)
З. Димитров. Акротерий от фонда на НАИМ-БАН
Z. Dimitrov. An Acrolerion Kept at the Institute of Archaeology and Museum – a Unique Monument of the Roman Architectonic Plastic Art from Lower Moesia (Summary)
С. Горянова. Шпора от XII—XIII в. от фонда на Националния археологически музей
S. Goryanova. A 12th-13th Century Spur from Northeastern Bulgaria from the Collection of the National Museum of Archaeology (Summary)
Б. Томова. Надгробните паметници — извор за облеклото през късното средновековие (по находки от фонда НАИМ-БАН)
B. Tomova. Grave Stones from the Museum of Archaeology as a Source for the Costume in the Late Mediaeval Period (Summary)
Reports
Н. Тонков. Геофизично проучване на могилата Светица край град Шипка
N. Tonkov. Geophysical Survey of Svetitsa Tumulus in the Town of Shipka (Summary)
С. Горянова. Антична гема от аметист в средновековен накит от Велики Преслав
S. Goryanova. Roman Amethystine Gemma in a Mediaeval Jewel from Veliki Preslav (Summary)
Reviews
К. Меламед. Временна изложба „Нови находки във фондовете на Националния археологически музей 13 декември 2005 -февруари 2006 г.“
K. Melamed. New Finds in the Collections of the National Museum of Archaeology – a Temporary Exhibition, December 13, 2005 – February, 2007 (Summary)
М. Рехо. Обмяна на опит с Р Италия в областта на музейното дело
M. Reho. An Exchange of Experience with the Republic of Italy in the Field of Museum Studies (Summary)
Personalities
А. Жалов, М. Стаменова. Кратки упътвания за разкопки и проучвания на пещери. Непубликуван ръкопис на Рафаил Попов от 1931 г.
A. Zhalov, M. Stamenova. „Short Instructions for Excavations and Explorations of Caves“ – an Unpublished Manuscript by Rafail Popov of 1931 (Summary)
Б. Томова. Васил Аврамов и неговите сбирки
B. Tomova. Vassil Avramov and his Collections (Summary)

Също може да ви хареса…