Дисертации том 12 – Населението на Южна България VI-IX в. (по археологически данни)

25.00 лв.

Автор : Галина Грозданова

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-947-266-0

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 538

Език : български

Код: 978-954-947-266-0 Категории: ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение
1. Състояние на проучванията и проблеми на изследването
2. Исторически сведения
3. Нумизматични и сфрагистични данни (края на VI-IX в.)
3.1. Колективни монетни находки V-VII в.
3.2. Последни монети в ранновизантийските пластове на селищните обекти
3.3. Нумизматични данни VII-IX в.
3.4. Сфрагистични данни

II. Ранновизантийското наследство
1. Селищна характеристика в края на ранновизантийската епоха
1.1. Неукрепени (открити) и укрепени селища
1.2. Ранновизантийските градове в VI в. – фортификация, принципи на планиране и строителство
1.3. Разрушения и опожарявания
2. Керамика и керамично производство
3. Некрополи
3.1. Нехристиянски елементи в некрополите VI-VII в.
3.2. Елементи на костюма VI-VII в.

III. Средновековна епоха VII-IX в.
1. Селищна характеристика VII-IX в. Топография, планировка, жилищно строителство
1.1. Неукрепени селища
1.2. Селища в руините на ранновозантийските крепости
1.3. Средновековни селища на територията на античните градски центрове
2. Ранносредновековна керамика
2.1. Принципи на класификация и типология на керамиката
2.2. Класификация и типология на целите форми и фрагментирания материал
2.3. Керамика VII-IXв. от територията на Южна България: опит за сравнителен анализ
3. Некрополи VII-IX в
3.1. Горна граница в употребата на типовете гробни съоръжения от късноантичната епоха
3.2. Некрополи с дълги хронологически граници
3.3. Некрополи с кремация
3.4. Единични гробни находки от Североизточна Тракия
3.5. Група некрополи Абланица – Туховище
3.6. Югоизточна България – случайни находки

IV. Заключение
V. Библиография
VI.А. Селища
VI. Б. Некрополи
Приложение
Опис табла
Опис Карти
Табла
Карти
Таблици