-10%

Дискриминацията в международното данъчно право

18.00 лв.

Автор : Ани Митева
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-483-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 236
Език : български

Описание

Книгата „Дискриминацията в международното данъчно право“ представлява първото българско изследване, посветено на въпросите на данъчната дискриминация.
На базата на конституционно установения принцип за равно третиране и спецификите на данъчната материя е изградена дефициния за „данъчна дискриминация“.
Трудът в основната си част е посветен на установената забрана за неравно данъчно третиране в международен план с фокус върху българската договорна практика и при осъществяването на сравнителноправен анализ на забраната за данъчна дискриминация на наднационално ниво.
В заключение са формулирани редица предложения de lege ferenda с оглед необходимостта от предоговаряне на вече сключените СИДДО от Република България. Конкретни предложения de lege ferenda са направени и с оглед бъдещата договорна практика на Република България.
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Използвани съкращения
Въведение

Глава Първа
Понятие за дискриминация 

§1 Идеята за дискриминация – исторически и философски аспект
§2 Идеята за дискриминация – правен аспект
§3 Понятие за данъчна дискриминация

Глава Втора
Забраната за дискриминация в Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на ОИСР   

§1. Обща характеристика
1.1. Обща характеристика на чл. 24 МСИДДО
1.2. Данъчната дискриминация в Мултинационалната данъчна конвенция и изменението и допълнението на МСИДДО и Коментара към него от 2017 г.
§2. Националността на лицата и забраната за дискриминация
2.1. Забрана за дискриминационно третиране въз основа националността на лицата
2.2. Забрана за дискриминационно третиране на лица без гражданство
§3. Други дискриминационни признаци
3.1. Забрана за дискриминация спрямо мястото на стопанска дейност
3.2. Забрана за дискриминация при данъчно признаване на плащания
3.3. Забрана за дискриминация спрямо участие в търговски дружества
3.4. Забрана за дискриминация спрямо вида на данъчното задължение
3.5. Дискриминационен характер на чл. 17 МСИДДО

Глава Трета
Анализ на антидискриминационните клаузи в СИДДО, сключени от Република България   

§1. Общ преглед
§2. Националността като дискриминационен признак в СИДДО, сключени от Република България
2.1. Забраната за дискриминационно третиране на основание националността на лицата
2.2. Забрана за дискриминация на лица без гражданство
§3. Други дискриминационни признаци, в СИДДО, сключени от Република България
3.1. Забрана за дискриминация спрямо място на стопанска дейност
3.2. Забрана за дискриминация при данъчно признаване на плащания
3.3. Забрана за дискриминация спрямо участие в търговски дружества
3.4. Забрана за дискриминация спрямо вида на данъчното задължение

Заключение
Библиография
Съдебна практика и практика на КЗД – Република България
Съдебна практика – чуждестранни съдилища
Съдебна практика – СЕС
Използвани връзки
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

 

 

Ани Митева завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.
Специализира Международно данъчно право в университета на Лозана, Швейцария през 2013 – 2014 г.
През 2015 г. заема длъжността „асистент“ в катед­рата по Медицинска етика и право към Факултета по обществено здраве на Медицински университет София.
През 2018 г. придобива образователната и научна степен „доктор по право“ (финансово право) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Понастоящем е главен асистент по финансово и данъчно право в катедрата по Административноправни науки към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и главен асистент в катедрата по Биоетика към Факултета по обществено здраве на Медицински университет София.
Автор e на редица публикации в областта на финансовото, данъчното право и общественото здраве.
Член е на Софийска адвокатска колегия и Международната фискална организация.

Също може да ви хареса…