-10%

Договорът за разпределение на ползването на съсобствена вещ

22.50 лв.

Автор : Крум Тодоров

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-263-1

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 248

Език : български

 

Код: 978-619-226-263-1 Категории: , ,

Описание

Едни от най-често срещаните  спорове по граждански дела са тези относно разпределението на ползването на обща вещ. Лаконичната законова уредба и разнопосочната съдебна практика по тълкуването ѝ са породили множество дискусионни въпроси, част от които са пряко свързани с договора за разпределение на ползването. Цялостното проучване на разглеждания правен институт е извършено след задълбочен преглед на теорията и съдебната практика. Книгата съдържа препратки към над 200 съдебни акта, свързани с разпределението на ползването на общата вещ. Анализът включва и редица предложения de lege ferenda.

Изданието има подчертано практически характер. Разгледани са както общите въпроси, свързани с договора за разпределение на ползването, така и специфични хипотези –  обвързан ли е частният правоприемник на съсобственик от сключения от праводателя му договор за разпределение на ползването; как се разпределя отговорността на съсобствениците по чл. 49 и чл. 50 ЗЗД при наличие на договор за разпределение на ползването; как влияе договорът върху възможността да се отдава под наем съсобствената вещ; представлява ли разпределението на ползването на общата сънаследствена вещ действие по мълчаливо приемане на наследството, и др.

Крум Тодоров е доктор по гражданско и семейно право. Автор е на множество публикации в областта на облигационното и на вещното право.

Глава I. Общи въпроси на договора за разпределение на ползването между съсобственици

I.1. Историческо развитие на разпределението на ползването на обща вещ

I.2. Нормативна основа

I.3. Същност на договора за разпределение на ползването

I.4. Страни по договора за разпределение на ползването

I.5. Особености на дължимата престация по договора за разпределение на ползването

I.6. Форма на договора за разпределение на ползването

I.7. Съдържание на договора за разпределение на ползването

I.8. Видове разпределение на ползването

I.9. Правна класификация на договора за разпределение на ползването според критериите за класификация на облигационните договори

I.10. Права и задължения на страните по договора за разпределение на ползването

I.11. Предварителен договор относно неформален окончателен и предварителен договор за разпределение на ползването

I.12. Обект на договора за разпределение на ползването

I.13. Изменение на договора за разпределение на ползването

I.14. Прекратяване на договора за разпределение на ползването

Глава II. Разграничение на договора за разпределение на ползването от други правни фигури. Сравнителноправен преглед  

II.1. Разграничение между договора за доброволна делба и договора за разпределение на ползването

II.2. Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици и споразумението относно ползването на семейното жилище при развод

II.3. Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици и договора за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип

II.4. Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици на обща вещ и договора за разпределено във времето право на ползване на собственост по чл. 149 и сл. ЗЗП

II.5.1. Уредба на разпределението на ползването в Германия

II.5.2. Уредба на разпределението на ползването в Русия

II.5.3. Уредба на разпределението на ползването в Италия

Глава III. Специфични въпроси на договора за разпределение на ползването между съсобственици

III.1. Съгласие за предаване на владение по договор за разпределение на ползването между съсобственици

III.2. Обвързан ли е частният правоприемник на съсобственик от сключения от праводателя му договор за разпределение на ползването?

III.3. Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици

III.4. Отговорност на съсобствениците по чл. 49 и чл. 50 ЗЗД при наличие на договор за разпределение на ползването на общата вещ

III.5. Разпределение на естествените и гражданските плодове при договор за привременна делба

III.6. Разпределение на полезните, необходимите и консумативните разноски в контекста на сключен договор за разпределение на ползването

III.7. Влияние на договора за разпределение на ползването между съсобственици върху възможността да се отдава под наем съсобствената вещ

III.7.1. Група I – Правоотношение между съсобствениците, приели решение за отдаване на общата вещ под наем в нарушение на ДРП, и съсобственика, по отношение на когото приетото решение е в ущърб

III.7.2. Група II – Правоотношение между правоимащия съсобственик и наемателя

III.7.3. Група III – Правоотношение между съсобствениците наемодатели и наемателя

III.8. Възпрепятстване на разпределеното с договор ползване като основание за иницииране на производство по чл. 32, ал. 2 ЗС

III.9. Конвертира се ли нищожният поради неспазена форма или невъзможен предмет договор за доброволна делба в договор за разпределение на ползването?

III.10. Представлява ли разпределението на ползването на общата сънаследствена вещ действие по мълчаливо приемане на наследството

Също може да ви хареса…