-15%

Доживотният затвор по наказателното право на Република България

25.41 лв.

Автор : Невена Орманджиева
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542845836
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 372
Език : български

Описание

Съдържание :
Използвани съкращения
Предговор
Обща характеристика на наказанието доживотен затвор
 • Понятие за доживотен затвор
 • Сравнителноправен анализ на наказанието доживотен затвор
 • Историческо развитие на наказанието доживотен затвор в българското наказателно право
  • Периодът до приемането на първия български Наказателен закон
  • Доживотното лишаване от свобода според Наказателния закон от 1896 г.
  • Периодът след 09.09.1944 г. Наказателен закон от 1951 г. Наказателен кодекс от 1956 г.
  • Възстановяване на наказанието доживотен затвор в Наказателния кодекс от 1968 г.
 • Доживотното лишаване от свобода в българската наказателноправна литература
Правна уредба на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в наказателния кодекс на Република България
 • Правна уредба, която регулира приложното поле на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна
  • Предпоставки за налагане на наказанието доживотен затвор изключителна тежест на извършеното престъпление
  • Предпоставки за налагане на наказанието доживотен затвор без замяна
   • Условия, с които се ограничава възможността наказанието доживотен затвор без замяна да се въвежда като санкция в Особената част на Наказателния кодекс
   • Предпоставки за налагане на наказанието доживотен затвор без замяна в съдебната практика
  • Замяна на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна с лишаване от свобода съгласно чл. 55 и чл. 63 HK
  • Приложно поле на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в Особената част на Наказателния кодекс
 • Освобождаване от изтърпяването на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна
  • Замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода (чл. 38а, ал. 3-5 HK)
  • Помилване при наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна
Проблеми, които поражда правната уредба на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна
 • Наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна и целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК
  • Отношение на наказанието доживотен затвор към целите по чл. 36
  • Отношение на наказанието доживотен затвор без замяна към целите по чл. 36 НК
 • Правила за изпълнение на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна отношение към правната уредба на двете наказания в НК
 • Отношение на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна към изискванията, установени в международното право
Заключение. Предложения De Lege Ferenda
Библиография

Също може да ви хареса…