-10%

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

15.30 лв.

Автор : Красимира Мирчева

Издателство : Сиела

ISBN :  9789542830863

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 250

Език : български

 

Изчерпан

Описание

Книгата изследва тема, която не е била предмет на цялостен и обстоен анализ в българската административноправна литература.
Анализирани са приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес – граждански, наказателен и административен.
Изследвано е и обезпечаването на доказателствата в рамките на производство по издаване на индивидуален административен акт, а и дали страната в административното производство има право да иска обезпечаване на доказателства в производството по АПК.
За пръв път в доктрината са разгледани и въпросите, свързани с електронните доказателства и доказателствени средства по съответните специални закони, приложими в административния процес.
Очертани са предпоставките за отмяна на издаден индивидуален административен акт, респ. съдебно решение, в случай че са нарушени правила във връзка с доказването и доказателствените средства в административния процес по АПК.
Правят се редица предложения de lege ferenda относно отделни елементи на относимата уредба в АПК, обосновано се предлага законодателната уредба на доказването и доказателствените средства да се изгради самостоятелно в АПК (аналогично на НПК и ГПК), вместо да се препраща субсидиарно към ГПК.
Всичко това прави книгата полезна както за академичните, така и за практикуващите юристи – административисти.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ……….7
ПРЕДГОВОР…………………………… 9

УВОД………………………………….. 11

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКАЗВАНЕТО, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС……………………………… 15
§ 1. Обща характеристика на административния процес………. 15
§ 2. Цел и същност на доказването………. 18
§ 3. Предмет и обхват на доказването……. 31
§ 4. Тежест на доказването……………… 40

§ 5. Видове доказване…………………… 54

Глава втора. ДОКАЗАТЕЛСТВА И
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС……….. 57
§ 1. Доказателства и доказателствени средства – същност, правна характеристика и видове…………………. 57
§ 2. Писмени доказателствени средства…………………….. 64
§ 3. Гласни доказателствени средства…………………… 107
§ 4. Експертиза……………………… 118
§ 5. Веществени доказателствени средства………………. 133
§ 6. Оглед и освидетелстване………… 138
§ 7. Доказателствени средства
по някои специални закони……………… 143

Глава трета. ПРОЦЕДУРА ПО ДОКАЗВАНЕТО В
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО АПК……………… 147
§ 1. Събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства в производството
по издаване на индивидуален административен акт……… 147
§ 2. Доказване, доказателства и доказателствени средства в производството по оспорване на индивидуален административен акт пред по-горестоящ административен орган……………………… 191
§ 3. Доказване, доказателства и доказателствени средства в съдебното производство по оспорване
на индивидуален административен акт пред
първоинстанционния съд……………. 197
§ 4. Доказване, доказателства и доказателствени средства в съдебното производство по оспорване
на индивидуален административен акт пред касационната инстанция……………. 228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………… 236
БИБЛИОГРАФИЯ………………………. 244