-10%

Европейският Югоизток през втората половина на Х – началото на ХІ век. История и култура

45.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Военно издателство

ISBN : 978-954-509-539-9

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 806

Език : български , английски , немски и др.

Изчерпан

Описание

Европейският Югоизток през втората половина на Х — началото на ХІ век.
История и култура. Международна конференция. София, 6—8 октомври 2014 г.

Съдържание

I. История

V. Tăpkova-Zaimova. Les sources historiques sur les Comitopoules
В. Тъпкова-Заимова. Историческите извори за комитопулите (резюме)

Ν. Μουτσόπουλος. Γεγονότα του 9ου—10ου αίώνα καί ή έπανάση Κομητοπούλων στήν Πρέπα
Н. Муцопулос. Събитията от IX—X век и надигането на комитопулите в Преспа (резюме)

I. Mladjov. Bulgaria and the Magyars as allies and rivals across the Early Medieval frontier
Я. Младжов. Българи и унгарци — съюзници и противници през ранното средновековие (резюме)

D. Ziemann. Samuil and the West
Д. Цийман. Самуил и Западът (резюме)

K. Marinow. Mountain warfare in the Byzantine-Bulgarian military struggles, the end of 10th — the beginning of 11th century between theory and practice (An outline)
К. Маринов. Планинската война в българо-византийските военни сблъсъци от края на Х — началото на XI в. между теорията и практиката. Един щрих (резюме)

M. Salamon. The Belasitsa Battle or Belasitsa Military Operation?
М. Саламон. Битката при Беласица или военна операция при Беласица? (резюме)

Т. Томов. Битката при Ключ през 1014 г.

P. Schreiner. Die vermeintliche Blendung. Zu den Ereignissen von Kleidion im Jahr 1014
П. Шрайнер. Предполагаемото ослепяване. Относно събитията при Ключ през 1014 година (резюме)

L. Maksimović, B. Krsmanović. The Byzantine administration the Northern Balkans and Tsar Samuil
Л. Максимович, Б. Кръсманович. Византийската администрация в Северните Балкани и цар Самуил (резюме)

П. Павлов. Бележки за политическата идеология на Първото българско царство при цар Самуил и неговите наследници

D. Polyvyannyy. Territorial dimensions of medieval Bulgarian state identity
Д. Полывянный. Териториални измерения на средновековната българска държавна идентичност (резюме)

J. Shepard. Communications across the Bulgarian lands — Samuel’s poisoned chalice for Basil II and his successors?
Д. Шепард. Комуникациите през българските земи — Самуиловият отровен бокал за Василий II и неговите наследници? (резюме)

A. Delikari. Die Situation in Nord-West Makedonien während der Regierung des Basileios II., die sogennante Kirche des Zaren Samuel und die Gründung des Erzbistums von Ochrid
А. Деликари. Ситуацията в Северозападна Македония при управлението на Василий II, тъй наречената църква на цар Самуил и основаването на Охридска архиепископия (резюме)

Л. Симеонова. Българите и панаирите във Византия през ХІ—ХІІ век

П. Ангелов. Цар Самуил в представите на византийците

B. Petrovski. Central-Southern Europe under the restored Byzantine administration after the fall of Samuel state
Б. Петровски. Югоизточна Европа под възстановеното византийско управление след падането на Самуиловата държава (резюме)

M. Popović. Das Herrschaftsgebiet des Zaren Samuil im Mittelalter und dessen Erforschung zwischen 1890 und 1918
М. Попович. Владяната от цар Самуил територия през Средновековието и нейното проучване през 1890 и 1918 година (резюме)

И. Петкова. Българската историография по някои проблеми, свързани с цар Самуил и неговата епоха

А. Съботинов. Комитопулите и цар Самуил в чуждестранната историопис

II. Археология

Л. Дончева-Петкова. Плиска в края на Х—ХІ в. (Археологически свидeтелства)

J.-C. Cheynet. Les généraux byzantins face aux Bulgares au temps de Basile II et le destin de leurs familles
Ж.-К. Шейне. Византийските пълководци, воювали срещу българите по времето на Василий II, и съдбата на техните фамилии (резюме)

И. Йорданов. Печати на византийски военачалници участвали в българо-византийската война (976–1018)

Ж. Жекова. България и Византия (976—1025). Приносът на нумизматиката

К. Попконстантинов, Р. Костова. Погребални практики на българския елит през Х—ХІ в.: археология и епиграфика

Д. Рабовянов. Традиции и влияния в крепостното строителство на Първото българско царство в периода Х — началото на ХІ в.

Г. Митрев. Самуиловата крепост-дема в Ключката клисура — нови теренни проучвания и наблюдения

В. Нешева. Военноопорни пунктове на цар българския цар Самуил в долините на Средна Струма и Струмешница през 1014 г.

III. Език и книжовност

F. Thomson. Gregory the Presbyter of Bulgaria: The man and the myths
Ф. Томсън. Григорий Презвитер български: човекът и митовете (резюме)

А.-М. Тотоманова. Самуиловите надписи и старобългарският книжовен език

S. Ivanov. Old Bulgarian Inscriptions vis-à-vis the Roman and Byzantine ones: The question of performativity
С. Иванов. Старобългарските надписи в сравнение с римските и с византийските: въпросът за съставянето (резюме)

A. Rigo. Les premières sources byzantines sur le Bogomilisme et les œuvres contre les Phoundagiagites d’Euthyme de la Péribleptos
А. Риго. Първите византийски извори за богомилството и съчиненията на Евтимий от Перивлепта срещу фундагиагитите (резюме)

И. Илиев. Деволското книжовно и литературно средище от края на IX до началото на XII век — от свети Климент до Михаил Деволски

E. Moutafov. Basil II: A Bulgar-Slayer or a True-born Bulgarian?
Е. Мутафов. „Българоубиец” или „Българоземец” е бил Василий II? (резюме)

A. Nikolov. On Basil II’s cognomen “The Bulgar-Slayer”
А. Николов. Около прозвището на Василий II „Българоубиец” (резюме)

S. Pirivatrić. Personal names in the ruling families of the First Bulgarian Empire in the second half of the 10th and early 11th centuries. Some observations on their political implications
С. Пириватрич. Лични имена сред управляващите фамилии на Първото българско царство през втората половина на Х и началото на XI в. Някои наблюдения върху тяхното политическо отражение (резюме)

С. Бърлиева. „…И появи се звезда-комета, и умря цар Самуил…“ Българският мотив в латинските хроники от Салическата епоха

K. Giakoumis. Contesting the sacred and the space. Saint John Vladimir and the Westernmost dominions of Tsar Samuel
К. Якумис. Засвидетелстваната святост в пространството. Св. Иван Владимир и най-западните владения на цар Самуил (резюме)

В. Велинова. Войните между българи с византийци през погледа на Константин Манасий

А. Милтенова. Времето на цар Самуил в средновековната българска литература

C. Pavlikianov. Bulgarian presence inside and north of Mount Athos during the late 10th and the early 11th century — the evidence of the Slavic toponyms
К. Павликянов. Българското присъствие в Светат агора Атон и нейните околности през късния Х и ранния XI век — свидетелствата на славянските топоними (резюме)

Φ. Μαλιγκκούδης. Οί Βούλγαροι Σλάβοι της Ίερισσου (10ος—10ος αι.)
Ф. Малингудис. Българските славяни от Йерисос (X—XI век) (резюме)

IV. Art / Изкуство

S. Kuyumdzhieva. Bulgarian Music during the epoch of Tsar Samuil (10th to 12th century)
С. Куюмджиева. Българската музика през епохата на цар Самуил (X—XII в.) (резюме)

Р. Русева. Базиликата „Св. Ахилий”, монашеството и изкуството в Преспа. Предварителни бележки

А. Миланова. Скулптурната украса на базиликата „Св. Ахил“ в контекста на византийската пластика

А. Джурова. Към въпроса за украсените гръцки ръкописи от X—XI век от Охрид с оглед на тяхното възникване

Е. Мусакова. Глаголическите старобългарски ръкописи от Х и XI век: състояние на проучванията върху тяхната украса

Л. Домозетски. Водоча преди и след 1014 г. Някои особености на църковното изкуство на прехода между Х и ХІ век

Използвани съкращения