-10%

Европейско кооперативно дружество

17.10 лв.

Автор : Асен Воденичаров

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542831211

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 388

Език : български

 

Описание

Потребностите за устойчив, интелигентен и интензивен стопански растеж и всестранното задълбочаване на интеграционните процеси между държавите членки на Европейския съюз обуславят възникването на нова наднационална правноорганизационна форма на стопанско сдружаване с кооперативна идентичност, каквато е Европейското кооперативно дружество (на латински език Societas Cooperativa Europaea или съкратено – SCE).

Предмет на детайлно изследване са специфичните принципи на обединяване и функциониране, които го отличават от познатите форми на дружествената типология, и поради които то не се покрива с нито една от традиционните фигури в гражданския и търговския оборот. Заедно с това се извеждат структуроопределящите му белези, които го характеризират като нов съвременен правен инструмент и новаторски бизнес модел за икономическо сдружаване.

В монографията се разкрива същностната му юридическа характеристика като корпоративно устроено образувание. Извеждат се няколко правни хипотези за учредяването на SCE, като се подчертава императивният наднационален елемент. Очертава се универсалната правоспособност, обхващаща всички стопански сегменти.

Анализират се детайлно общностните актове и нормативните рамки на отделните държави членки в изследваната материя. Особено внимание се отделя на практиката на Съда на Европейския съюз и на националните съдилища.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа. ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО – НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРА ЗА СТОПАНСКО СДРУЖАВАНЕ С КООПЕРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ
§ 1. Европейското кооперативно дружество – нов наднационален субект с европейски измерения
§ 2. Правна същност на Европейското кооперативно дружество

Глава втора. ОБЩНОСТНИ ПРАВНИ АКТОВЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЩИ ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО (SCE)
§ 1. Общностна регламентация на Европейското кооперативно дружество с непосредствено приложим ефект
§ 2. Индиректна общностна регламентация на Европейското кооперативно дружество

Глава трета. НАЦИОНАЛНА ПРАВНА УРЕДБА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО
§ 1. Конституционноправна основа на регламентация на ЕКД
§ 2. Национална законова и подзаконова правна уредба на Европейското кооперативно дружество

Библиография
Юриспруденция на Съда на Европейския съюз
Приложения