Експертиза на исторически и археологически ценности в Република България

30.00 лв.

Автор : Иля Прокопов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540736952

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 368

Език : български

Описание

Целта на настоящата книга е да изпълнява ролята на помагало в обучението на музейни и независими експерти. Методиката и технологията на работа са резултат от натрупания експертен опит и са съобразени със специфичните условия в България.
Към изданието е включен цветен каталог с разкрити фалшификати на културни ценности от България. Показани са и известни фалшификаторски школи в областта на нумизматиката.

Съдържание

В. Стефанов. Умът, Окото, Микроскопът

Цели на труда

Увод

Глава първа. Експертизата на исторически и археологически ценности в Република България — състояние към 2012 г.

1. Резултати от направените анализи

1.1. Музейните ценности като част от националния комплекс на културните ценности

1.2. Характеристика на предметите, съставляващи основния обем на музейните исторически и археологически ценности. Специфика на българските региони и наследството им от движими материални исторически и археологически ценности

1.3. Традиции в идентификацията и оценяването на музейни исторически и археологически ценности

1.4. Нормативна уредба и практика в областта на експертизата на музейни исторически и археологически ценности до 1989 г.

1.5. Нормативна уредба и практика в областта на експертизата на музейни исторически и археологически ценности след 1989 г.

1.6. Експерти и експертиза

1.7. Дефицити и слабости на съществуващата експертиза

1.8. Дефиниция и терминология за експерти и вещи лица

1.9. съдебната експертиза като модел за независимата: статус и организация. Основни документи, на които се базира

2. Специфика на експертизата на кулурни исторически и археологически ценности

Глава Втора. Дейност на музейния експерт при извършване на експертизата

1. Музейният експерт в областта на автентификация, идентификация и оценка на музейните исторически и археологически ценности

2. Приемане на задача за изготвяне на експертиза. Противоречия и конфликт на интереси. Възнаграждения на експертите и вещите лица

Глава трета. Работа на музейния експерт

1. Работа на музейния експерт по изработване на експертиза за предмети от археологически характер

2. Работа на музейния експерт по изработване на експертиза за предмети от историки-етнографски характер

3. Работа на музейния експерт по изработване на експертиза за монети и монетовидни паметници

4. Необходими знания по същността на обектите, въздействие на средата върху артефактите, отчитане на допълнителна намеса и времеви измерения на регистрираните промени

5. Работа на музейните експерт по изучаване генезиса и процесите, свързани с производството на фалшификати на исторически и археологически ценности

6. България. Фалшификати в нумизматиката

7. Усъвършенстване на експерта по разкриване на фалшификати чрез практически умения

8. Музейният експерт и работата му в областта на индустрията на исторически и археологически ценности, т.нар. луксозен пазар. Колекционерство и необходимост от експертиза

Заключение

Приложения

Списък на ползваните източници и литература

Използвани съкращения

Кратко терминологично помагало на експерта на културни ценности