-10%

Емоционалната интелигентност : Възникване на парадигмата, обяснителни теории и измерване

31.50 лв.

Автор : Любомир Джалев

Издателство : НБУ

ISBN : 9786192332341

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 356 стр., с прилож.

Език : български

 

Описание

Съдържание
Благодарности ………………………………………………………………………………………………………… 9
Често използвани съкращения …………………………………………………………………………. 10
Списък на таблиците ……………………………………………………………………………………………. 11
Списък на фигурите ……………………………………………………………………………………………… 12
Въведение ………………………………………………………………………………………………………………. 15
Част I. Теоретични подходи към интелигентността …………………………….. 23
1. Класификация на теориите за интелигентността ………………………………… 24
2. Начални стъпки в изследването на интелигентността ………………………. 25
3. Психометрични модели на интелигентността ……………………………………… 33
3.1. Едномерни модели ……………………………………………………………………………………. 34
3.2. „Хоризонтални“ многомерни (мултифакторни) модели ……………………….. 40
3.3. Йерархични многомерни модели ……………………………………………………………. 64
4. Когнитивно-контекстни теории ……………………………………………………………….. 82
5. Обобщение: какво казват и какво не казват за емоционалната
интелигентност теориите за когнитивните способности? ……………………. 97
5.1. Тенденции, благоприятстващи приобщаването на
интелигентностите, насочени към хората, към кръга
на когнитивните способности ………………………………………………………………………… 97
5.2. Защо авторите на психометрични теории не са склонни да
разпознаят интелигентностите, насочени към хората? ……………………………. 104
5.3. Защо когнитивно-контекстните теории включват
интелигентностите, насочени към хората? ………………………………………………… 113
Част II. Концепции за емоционална интелигентност. Подходи и
теоретични модели ………………………………………………………………………………………… 117
6. Начално развитие на концепцията за емоционална
интелигентност ……………………………………………………………………………………………….. 117
7. Подходи за изследване и концептуални модели на
емоционалната интелигентност ………………………………………………………………… 124
7.1. Емоционалната интелигентност като умствена способност ……………… 125
7.2. Модели на емоционалната интелигентност като черта ……………………… 138
7.3. Смесени модели на емоционалната интелигентност …………………………. 148
8. Социална и емоционална интелигентност …………………………………………. 153
8.1. За статута и отношението между двете понятия ………………………………… 153
8.2. Сходства и различия ……………………………………………………………………………….. 155
Част III. Адаптация на Скала за възприета емоционална
интелигентност за българските социално-културни
условия. Психометрични характеристики. Норми за българската
популация ………………………………………………………………………………………………………….. 163
9. Методология ……………………………………………………………………………………………….. 164
9.1. Структура и психометрични характеристики на
оригиналната версия на Скалата за оценяване на устойчивите
метанастроения (TMMS) ……………………………………………………………………………….. 164
9.2. Пилотна форма на българската адаптация ………………………………………….. 165
9.3. Участници в изследването ……………………………………………………………………… 166
9.4. Процедура ……………………………………………………………………………………………….. 169
9.5. Адаптации на TMMS в различни социално-културни контексти ………. 169
9.6. Обобщение: националните (езикови) адаптации на TMMS
подкрепят трифакторната структура на скалата под условие ………………… 178
10. Анализ на латентната структура на Скалата за възприета
емоционална интелигентност ……………………………………………………………………. 179
10.1. Допускания при прилагане на изследователския
факторен анализ. ……………………………………………………………………………………………. 179
10.2. Изследователски факторен анализ на данните …………………………………. 183
10.3. Анализ на факторите от първи ред. Факторни тегла на
айтемите. Постигане на проста факторна структура ………………………………… 193
10.4. Интерпретация на факторите от първи ред ………………………………………. 198
10.5. Верификация на структурата на вторичните фактори ……………………… 218
10.6. Интерпретация на факторите от втори ред ……………………………………….. 224
11. Обобщение: какъв е психометричният модел на
възприетата емоционална интелигентност в българската
адаптация на скалата? …………………………………………………………………………………… 226
11.1. Структура на първичните фактори ……………………………………………………… 226
11.2. Фактори от втори ред ……………………………………………………………………………. 233
12. Стандартни (дълги) и кратки форми на Скалата за възприета
емоционална интелигентност ……………………………………………………………………. 235
12.1. Основни идеи в класическата тестова теория …………………………………… 236
12.2. Допускане за едномерност на данните ……………………………………………….. 241
12.3. Анализ на психометричните характеристики на субскалите ……………… 242
13. Норми за българската популация ……………………………………………………….. 269
Част IV. Влияние на някои социално-демографски признаци върху
възприетата емоционална интелигентност ………………………………………….. 277
14. Предварителен многомерен анализ на асоциацията между
социално-демографските и психологическите променливи ……………. 277
15. Влияние на фактора „възраст“ върху дименсиите на
възприетата емоционална интелигентност ……………………………………………. 280
15.1. Влияние на възрастта върху широкия фактор
Преживяване на емоциите …………………………………………………………………………… 280
15.2. Влияние на възрастта върху широкия фактор
Управление на емоциите ………………………………………………………………………………. 283
16. Влияние на фактора „пол“ върху дименсиите на възприетата
емоционална интелигентност ……………………………………………………………………. 286
16.1. Влияние на пола върху широкия фактор
Преживяване на емоциите …………………………………………………………………………… 286
16.2. Влияние на пола върху широкия фактор
Управление на емоциите ………………………………………………………………………………. 287
17. Влияние на фактора „образователен статус“ върху дименсиите
на възприетата емоционална интелигентност ………………………………………… 288
17.1. Влияние на образователния статус върху широкия фактор
Преживяване на емоциите …………………………………………………………………………… 288
17.2. Влияние на образователния статус върху широкия фактор
Управление на емоциите ………………………………………………………………………………. 290
18. Влияние на фактора „семеен статус“ върху дименсиите на
възприетата емоционална интелигентност ……………………………………………. 291
18.1. Влияние на семейния статус върху широкия фактор
Преживяване на емоциите ……………………………………………………………………….. 291
18.2. Влияние на семейния статус върху широкия фактор
Управление на емоциите ………………………………………………………………………….. 293
19. Обобщение: какво говорят за възприетата емоционална
интелигентност междугруповите различия? …………………………………………. 294
Част V. Дискусия и заключение ……………………………………………………………………. 309
Заключение ……………………………………………………………………………………………………… 325
Цитирана литература ……………………………………………………………………………………….. 329
Приложения ………………………………………………………………………………………………………… 357

Също може да ви хареса…