-10%

ЕПИСТЕМОЛОГИЯ НА ПОНЯТИЯТА. ЗАЩИТА НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ ЕЛИМИНАТИВИЗЪМ

18.00 лв.

Автор : Марта Петрова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5635-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 196
Език : български

Описание

Въпросът за понятията е централен не само във философията, но също намира своето място в дисциплини като когнитивната психология, невронауката, изследването на изкуствения интелект, лингвистиката, антропологията, логиката. Общоприетият съвременен възглед е, че понятията са конституенти на мисълта, което ги поставя на централно място в дискусиите в рамките на философията на съзнанието. Явяват се и ключов обект на изследване във философията, особено ако се приеме, че философията се занимава изцяло или отчасти именно с изследване на понятията. Концептуалният анализ се смята за основен метод за правене на философия, а ако обектите на анализ са именно понятията, то изследването на природата и структурата им изглежда като естествена последица от това допускане. Този възглед може да се проблематизира, ако под „концептуален анализ“ се разбира езиков такъв, а не анализ на понятията, но при всички положения това схващане е силно застъпено.
Въпреки че могат да се проследят множество въпроси, възникващи във връзка с понятията – както класически, така и съвременни, настоящата монография няма как да обхване всички тях. Разглеждането на употребите на термина „понятие“ в рамките на логиката и социалните науки например ще остане на заден план. За сметка на това ще бъде представено задълбочено изследване на понятията в рамките на философията на съзнанието, когнитивната психология, философията на науката, невронауката и епистемологията. Насочването на фокуса на изследване именно натам се дължи на наличието на нестихващ дебат по отношение на структурата на понятията в рамките на философията на съзнанието, силно повлиян от откритията в рамките на когнитивната психология, както и други емпирични дисциплини като невронауката, занимаващи се със същия или свързани с него проблеми.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод …………………………………………………………………………………… 7
1. Същност (онтология) на понятията …………………………… 15
1.1. Понятията като ментални репрезентации ………………….. 20
1.1.1. Ментални репрезентации – същност и видове
(пропозиционални и непропозиционални), видове
непропозиционални репрезентации ………………………….20
1.1.2. Понятия и ментални репрезентации ………………………. 35
1.2. Понятията като способности …………………………………….. 40
1.3. Понятията като фрегеански смисли ………………………….. 46
2. Теории за структурата на понятията …………………………. 51
2.1. Дезидерати ……………………………………………………………….. 51
2.1.1. Обхват ………………………………………………………………….. 53
2.1.2. Интенционално съдържание ………………………………….. 58
2.1.3. Когнитивно съдържание ………………………………………… 60
2.1.4. Придобиване …………………………………………………………. 63
2.1.5. Категоризация ………………………………………………………. 64
2.1.6. Композиционалност ………………………………………………. 66
2.1.7. Публичност …………………………………………………………… 70
2.2. Традиционни философски теории за структурата
на понятията …………………………………………………………….. 73
2.2.1. Имаджизъм ………………………………………………………….. 73
2.2.2. Дефиниционизъм ………………………………………………….. 78
2.3. Теории за структурата на понятията, базирани на
приликите ………………………………………………………………… 82
2.3.1. Прототипна теория ………………………………………………… 83
2.3.2. Екземплярна теория ………………………………………………. 90
2.4. Теории, базирани на същностни черти на информацията,
съдържаща се в понятията ………………………………………… 94
2.4.1. Теория за теорията ……………………………………………….. 94
2.4.2. Информационен атомизъм …………………………………… 104
2.4.3. Теория за прокситиповете ……………………………………. 112
2.4.4. Структурен плурализъм ……………………………………… 130
3. Концептуален елиминативизъм ………………………………… 137
3.1. Основни положения …………………………………………………. 137
3.2. Концептуалният елиминативизъм на Машъри ……………. 139
3.2.1. Понятия и естествени видове ………………………………. 142
3.2.2. Критика на концепцията за „естествени видове“ …. 144
3.2.3. Критика на хипотезата за необходимостта понятията да
бъдат естествени видове ………………………………………. 146
3.2.4. Критика на предложената от Машъри алтернатива
на понятията – невъзможност за фалсификация ……..148
4. Елиминативен физикализъм и понятия ……………………. 153
4.1. Основания за избора на елиминативния физикализъм
пред елиминативния материализъм ………………………… 155
4.1.1. Съвременни менталистки теории за съзнанието ….. 158
4.1.1.1. Функционализъм ……………………………………………… 162
4.1.1.2. Редуктивен материализъм ………………………………… 168
4.1.2. Критики и отговори на критиките към елиминативния
физикализъм ………………………………………………………. 179
4.2. Понятията в рамката на елиминативния физикализъм … 182
Заключение …………………………………………………………………… 185
Библиография ………………………………………………………………. 187

Също може да ви хареса…