Естетика. Генезис и развитие на художествената творба

25.00 лв.

Автор : Христо Карагьозов

Издателство : Византия

ISBN : 978-619-7314-29-8

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 264

Език : български

Изчерпан

Описание

За естетиката е писано много и заедно с това твърде различно. Желаещият да навлезе в една теория на изкуството, обединяваща понятия, категории и принципи, бързо се обърква и уморява от различните гледни точки и стилове на изразяване. Част от авторите залагат на визуалните изкуства, за да докажат твърденията си, други са вещи в литературата, поезията или театъра. За киното се е изписало безчет в новото време.

Музиката е по-труден материал за анализ. Тя е абстрактна като изразни средства, а и не е визуална. Нейната сюжетност е по-индиректна и не се обяснява толкова лесно. А и много изследователи не са толкова „изкушени“ от това изкуство.

В тази книга се прави опит за извеждане на базисните принципи, които „работят“ в една художествена творба. Говорим за диалектиката (форма/съдържание в изкуството), както и за това кои са елементите на красивото и как ни действат в психологически план. И всичко това е контекста на музиката в синхрон с останалите изкуства.

Авторът
Съдържание

Предговор

Приложение

Увод

Място на естетиката в нашата картина на света

Основни въпроси на естетиката. Обект на естетиката

Две различни разбирания за изкуството

Класификация на видовете изкуство

Устройство и елементи на художественото произведение

Двата свята на художествените образи

Какво е емоционални удовлетворение и какво — естетическо?

Градивни елементи в художественото произведение идващи от природата

Базисна схема на категориите, елементите и механизмите в естетическото възприятие

Красиво и прекрасно

Дотук в тази книга

Антропоцентрични и обективни основания на възприятието за красиво

Различните нива на красиво в градивните елементи на околния свят

Общовалидно красивото като отражение на абсолютната идея

Какво е грозно и какво — отвратително?

Форма. Превръщане на природните елементи в структура

Ролята на формата за емоционалното въздействие в изкуството

Подражание или видоизменяне на действителността в творчеството

Познавателната функция на формата в изкуството и ролята й за постигане на естетическо въздействие

Как формата носи емоционално удовлетворение?

Кога формата не носи емоционално удовлетворение?

Кое действа в едно произведение на изкуството?

Дотук в анализа на естетическото

Съдържание или какво е общото между „Името на розата“ и „Бяла роза“

Извънестетически елементи в съдържанието

Естетически и извънестетически механизми в построяването на художественото произведение

Кога въздействието идва от формата и кога — от съдържанието?

Кулинарен поглед върху създаването на едно произведение на изкуството

Възвишено в изкуството

Как въздейства изкуството в музиката?

Как се разказва една история в прозата и поезията и как — в музуката?

Сравнение на похватите за изобразяване в музиката и в изобразителните изкуства

Градивните елементи от действителността в музиката

Има ли смисъл изкуството?

Стилово развитие на видовете изкуства във времето

Неедновременно развитие на музиката във времето

Етапи в развитието на формата

Етапи в развитието на формата в музикалното изкуство

Личностите в изкуството

Как пресъздаваме действителността?

Юдит или: Един сюжет — различни изразни средства

Генезис на изкуството

Зрял период в изкуството

Пример за развитие на изразните средства във времето. Скулптурата в различните епохи

Упадъкът на формата

Неизбежният край на формата

Аналогия между първобитно/традиционно изкуство и съвременно изкуство

Генезис на новите изкуства. Кино

Внезапно привнасяне на нови елементи във формата. Фантастика и джаз

Кризата на изкуството в музиката

Елитарно и масово изкуство

Дотук уточнихме няколко момента

Разделение на изкуството на два клона на развитие

Ролята на масовото изкуство в различните видове изкуства

Масово изкуство и псевдоизкуство в музиката

Изразните средства в масовата комуникация

Как се изгражда (или изражда) формата в масовата музикална култура?

Използвани изразни средства в масовата музикална култура

Как общественото развитие тласка масовата музика към съдържателно и структурно израждане

Видеоклипът

Псевдоизкуство

Легитимация на псевдоизкуството чрез подбрани клакьори

Още малко относно хип-хопа

Новият тип вокалообразуване и неговата роля за бума на масовата култура в музиката

Снобизъм и конформизъм

Какви качества трябва да притежава един творец — изпълнител

Художествена фотография и тонрежисура

Заключение