Зайковски требник от 14 век. Изследване и текст

25.00 лв.

Издателство : Валентин Траянов

ISBN : 978-954-9928-61-7

Година : 2012

Корица : твърда

Страници : 384

Език : български

 

Описание

Зайковски требник от 14 век. Изследване и текст
Автори: Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева

 

Най-архаичният пълен текст на требник в българските книгохранилища, със следи от глаголически акростих и изключително ценен лексикален материал е представен с точно издание и прецизно изследване на базата на широк езиков материал.

 

Съдържание

Съдържание на ръкописа

Увод

Кодикологично и археографско въведение

Външно описание

Количествена характеристика

Система и тип на линиране

Писмо и орнамент

Записи и бележки

Графическа система

Буквени знаци

Лигатури

Съкращения

Знаци за числа

Препинателни знаци и завършителни знаци

Надредни знаци

Правописна система

Графеми за носови гласни

Графеми за ерови гласни

Графеми за ъ и я

Графеми за звук е

Графеми за звук и

Графеми за звук о

Графеми за звук у

Графема ы

Графично отражение на някои промени с гласните

Консонантни явления

Изводи

Езикови особености

Мофролого-синтактични особености

Съществителни имена

Прилагателни имена

Местоимения

Наречия

Глаголи

Причастия

Лексикални особености

Заемки

Архаична лексика

Сравнително по-нови форми

Редки и характерни думи

Зайковският требник и южнославянската евхологична традиция от XIV век

За локализацията на Зайковския требник

Литература

Основни речници, справочници и съкращения

Принципи за предаване на текста на ЗТ