-10%

Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество

49.50 лв.

Автор : Камелия Касабова
Издателство : Труд и право
ISBN : 978-954-608-177-3
Година : 2010
Корица : твърда
Страници : 328
Език : български

Описание

Съдържание :
§ І. Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството

І. Особени правила за сключване на сделки (чл. 236 ТЗ и чл. 114, чл. 114а и чл. 114б ЗППЦК)
1. Правна уредба
2. Особени правила за сключване на сделки от обикновено акционерно дружество по реда на чл. 236 ТЗ
2.1. Обхват на сделките, подчинени на особените правила на чл. 236 ТЗ
2.2. Фактически състав на сключването на сделките по чл. 236 ТЗ
2.3. Прехвърляне на търговското предприятие (чл. 236, ал. 2, т. 1 ТЗ)
2.3.1. Въведение
2.3.2. Вземане на решение
2.3.3. Сключване на сделката
2.3.4. Вписване в търговския регистър
2.4. Прехвърляне на клон (чл. 17 ТЗ и чл. 236, ал. 2, т. 1 ТЗ)
2.5. Предоставяне ползването на търговското предприятие, чл. 236, ал. 2, т. 1 ТЗ
2.5.1. Лизинг на търговското предприятие
2.5.2. Наем на търговското предприятие
2.6. Разпоредителни сделки с активи (чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ)
2.7. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица (чл. 236, ал. 2, т. 3 ТЗ)
2.7.1. Поемане на задължения
2.7.2. Даване на обезпечения
2.8. Правни последици от сделка, сключена в нарушение на чл. 236, ал. 1-3 ТЗ
3. Особени правила за сключване на сделки от публично АД по реда на чл. 114, чл. 114а и чл. 114б ЗППЦК
3.1. Обхват на сделките, подчинени на особените правила на чл. 114, чл. 114а и чл. 114б ЗППЦК
3.1.1.Сделки на управление, на разпореждане и придобивни сделки с дълготрайни активи (чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК)
3.1.2. Сделки, които пораждат задължения за публичното АД към едно лице или към свързани лица, както и към заинтересовани лица или в тяхна полза (чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК)
3.1.3. Сделки, които пораждат вземания на публичното АД към едно лице, към свързани лица или заинтересовани лица (чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК)
3.2. Свързани и заинтересовани лица
3.3. Необходимост от съвместно предприятие при предоставяне или получаване за ползване на дълготрайни активи на публично АД
3.4. Процедура за сключване на сделките по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК
3.5. Изключения от ограничителния режим за сключване на сделки
3.6. Правни последици от сделката, сключена в нарушение на особените правила
4. Съпоставка на особените правила за сключване на сделки от обикновено и от публично акционерно дружество.

ІІ. Преодоляване на конфликт на интереси при договори, сключвани между акционерно дружество и заинтересовани лица (чл. 240б ТЗ и чл. 114, ал. 2 ЗППЦК)
5. Правна уредба.
6. Договори между членове на съветите (или свързани с тях лица) и обикновеното акционерно дружество (чл. 240б ТЗ)
6.1. Обща характеристика на договора по чл. 240б ТЗ
6.2. Фактически състав на сключването на договорите по чл. 240б ТЗ
6.3. Правни последици от сключването на договор при нарушаване на изискванията на чл. 240б ТЗ
6.4. Отговорност за вреди
6.5. Договарянето сам със себе (240б ТЗ и чл. 38 ЗЗД)
7. Сделки на публично акционерно дружество със заинтересовани лица (чл. 114, ал. 2 ЗППЦК)
7.1. Обща характеристика на сделките по чл. 114, ал. 2 ЗППЦК
7.2. Заинтересовани лица и свързани лица
7.3. Фактически състав на сключването на сделките по чл. 114, ал. 2 ЗППЦК
7.4. Правни последици от сключването на сделка при нарушаване на изискванията на чл. 114, ал. 2 ЗППЦК
8. Съпоставка на изискванията към договорите, сключвани при конфликт на интереси от обикновено и от публично акционерно дружество.

ІІІ. Отговорност за причинени вреди на дружеството
9. Правна уредба
10. Деривативният иск при обикновено АД (чл. 240а ТЗ)
11. Деривативните искове при публично АД (чл. 118, ал. 1 и чл. 118, ал. 2 т. 1 ЗППЦК)
11.1 Искът по чл. 118, ал. 1 ЗППЦК
11.2 Искът по чл. 118, ал. 2, т. 1 ЗППЦК
12. Съпоставка между деривативния иск по чл. 240а ТЗ при обикновено акционерно дружество и деривативния иск по чл. 118, ал. 2, т. 1 ЗППЦК при публично акционерно дружество

§ ІІ. Защита на акционерите при изменение на капитала

І. Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции
1. Правна уредба
2. Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции от обикновено АД
2.1. Предимствено право
2.2. Преклудиране на предимственото право
2.3. Ограничаване или отпадане на предимственото право2.4. Овластяване на управителния орган за увеличаване на капитала при ограничаване или отпадане на предимственото право.
2.5. Отнемане на предимственото право
3. Защита на акционерите при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на „права”
4. Съпоставка на защитата на акционерите при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции от обикновено АД и публично АД

ІІ. Защита на акционерите при увеличаване на капитала под условие
5. Правна уредба
6. Защита на акционерите при увеличаване на капитала под условие при обикновено АД
7. Защита на акционерите на публично АД чрез забрана за увеличаване на капитала под условие

ІІІ. Защита на акционерите при увеличаване на капитала с непарични вноски
8. Правна уредба.
9. Увеличаване на капитала на обикновено АД с непарични вноски.
10. Забрана за увеличаване на капитала на публично АД с непарични вноски

ІV. ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

11. Правна уредба
12. Защита на акционерите при увеличаване на капитала на обикновено АД със средства на дружеството
13. Защита на акционерите при увеличаване на капитала на публично АД със средства на дружеството

V. Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции
14. Правна уредба
15. Увеличаване на капитала на обикновено АД чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции
16. Защита на акционерите чрез забрана за увеличаване на капитала на публично АД чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции

VІ. Защита на акционерите при превръщане на облигации в акции
17. Правна уредба
18. Защита на акционерите на обикновено АД при превръщане на облигации в акции
18.1. Понятие за конвертируеми облигации
18.2. Издаване на конвертируеми облигации
18.3. Предимствено право на акционерите да запишат конвертируемите облигации
18.4. Конвертиране на облигации
18.5. Последици от превръщането на облигации в акции
19. Защита на акционерите на публично АД при превръщане на облигации в акции

VІІ. Защита на акционерите срещу принудително обезсилване на акции при намаляване на капитала
20. Правна уредба
21. Защита на акционерите срещу принудително обезсилване на акции при намаляване на капитала на обикновено АД
22. Защита на акционерите срещу обезсилване на акции при намаляване на капитала на публично АД
23. Съпоставка между защитата на акционерите срещу принудително обезсилване на акции при намаляване на капитала на обикновено АД със защитата на акционерите в публичното АД

§ ІІІ. Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

1. Правна уредба.
2. Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
3. Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
4. Съпоставка между правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му и аналогичното право на акционер в публично АД

§ ІV. Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание

І. Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите
1. Правна уредба
2. Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите по реда на чл. 223, ал. 1 и 2 ТЗ
2.1. Правна същност
2.2. Кой е легитимиран да иска свикване на общо събрание
2.3. Искане за свикване на общо събрание
2.4. Свикване на общото събрание
3. Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите по реда на чл. 118, ал. 2, т. 3 ЗППЦК
4. Съпоставка между правото на акционерите да искат свикване на общо събрание в обикновено АД и аналогичното малцинствено право на акционерите в публичното АД

ІІ. Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на АД.
5. Правна уредба
6. Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на обикновено АД, чл. 223а ТЗ.
7. Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на публично АД, чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК

Също може да ви хареса…