ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ В НАСЛЕДСТВОТО

20.00 лв.

Автор : Петко Венедиков

Издателство : Петко Венедиков/Редактор д-р Васил Петров

ISBN : 978-619-7469-41-7

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 200

Език : български

Описание

Редактор д-р Васил Петров
От редактора:
Понякога първите издания са най-добрите. Под печат е отново първото издание на „Запазената част в наследството“, половин век след първата публикация. Запазени са всички авторови бележки под линия, критични коментари на отделни решения на Върховния съд, като са добавени коментарни бележки и библиографии.
СЪДЪРЖАНИЕ
ВАСИЛ ПЕТРОВ. Признават ли съдиите грешка, или за силата на аргументите, променящи тълкуването на закона…9
ГЛАВА I. НАСЛЕДНИЦИ СЪС ЗАПАЗЕНА ЧАСТ
1. Запазена част…15
2. Запазена част на низходящите…18
3. Запазена част на родителите…19
4. Запазена част на съпруга, когато наследя­ва сам, с родители или с низходящи…20
5. Запазена част на съпруга, когато наследя­ва с други роднини…23
6. Значение на отказа от наследство, извър­шен от един наследник със запазена част,
за запазени­те части на сънаследниците му…26
7. Част за наследниците по закона вследствие на ограничението за завещателни разпореждания в полза на лица, които не са по закона (чл. 14, ал. II ЗН…32
ГЛАВА II. ОБЩНОСТ НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ
8. Запазената част в нашето право…35
9. Запазена част и наследствен дял…38
10. Определяне състава на запазените части от наследодателя…40
11. Схващането, че съставът на запазените части може да се определи от наследодателя само в рам­ките на чл. 77 ЗН…43
12. Съображения в полза на възможността за наследодателя да определи имуществата за запазените части на наследниците…47
13. Отказ на наследника от завета, който по­пълва запазената му част…51
14. Завет, с който се задължава едно лице да допълни със свои средства запазената част на наследни­ка…55
15. Завет на право на избор за попълване запазената част…56
16. Ограничение на правото на наследодателя да определи състава на запазената част: завет на плодоползване или на гола собственост…………….58
ГЛАВА III. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ
17. Маса, от която са определя запазената част…63
18. Наследството като част от масата…64
19. Промени в наследствените имущества след откриването на наследството…67
20. Вземания срещу неплатежоспособни длъжници и неизискуеми вземания…68
21. Имущества, обременени с права върху чужда вещ…70
22. Недвижими имоти, внесени в трудово-коопе­ративно земеделско стопанство….73
23. Права под условие…75
24. Авторски права върху литературни и худо­жествени произведения, права на патент…76
25. Приспадане на задълженията…78
26. Приспадане на задълженията, когато насле­дяват низходящи и съпруг …81
27. Прибавяне на даренията…85
28. Непреки дарения…86
29. „Обичайни дарове…91
30. Оценка на даренията…92
31. Прибавяне на даренията, когато наследя­ват низходящи и съпруг
ГЛАВА IV. ПРИХВАЩАНЕ НА ДАРЕНИЯТА И ЗАВЕЩАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯ В ПОЛЗА НА НАСЛЕДНИКА ВЪРХУ НЕГОВАТА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ
32. Недостатъчност на наследството, за да се попълнят запазените части…96
33. Прихващане на даренията и завещателните разпореждания в полза на наследника върху запазената му част…102
34. Прихващане на даренията и завещателните разпореждания, когато от няколко наследници само някои искат възстановяване на запазената си част…107
35. Разпореждане на наследодателя прихваща­нето да се извърши върху разполагаемата част…114
ГЛАВА V. ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ
36. Възникване и погасяване на правото…117
37. Съдържание на правото на възстановяване запазената част…120
38. Взаимна независимост на отделните права на възстановяване…122
39. Отменяване на завещателните разпореждания…125
40. Отменяване на даренията…128
41. Отменяване на даренията и завещателните разпореждания, когато наследяват низходящи и съпруг …130
42. Частично отменяване, когато на едно ли­це са завещани или подарени няколко имущества…132
43. Частично отменяване, когато завещаният или подареният недвижим имот е делим…135
44. Частично отменяване, когато завещаният или подарен недвижим имот е неделим…137
45. Начин на отменяването, когато завеща­ният или подарен недвижим имот е неделим…142
46. Случай, когато надареният или заветни­кът е същевременно наследник със запазена част…145
47. Плодовете при отменяване на дарения или завещателно разпореждане…149
48. Отчуждение на подареното или завещаното…150
49. Частично отменяване на дарения и завети, с които се оставя право на ползване, гола собственост или пожизнена рента…152
ГЛАВА VI. ИСК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ
50. Иск за възстановяване на запазената част…156
51. Предявяване правото на възстановяване запазената част чрез възражение…159
52. Възстановяване на запазената част при делба…161
53. Приемането по опис като предпоставка, за да се упражни правото на възстановяване запазената част…165
54. Доказване размера на наследството…171
55. Доказване на даренията…173
56. Доказване датата на даренията…174
57. Решение по иска за възстановяване…177
СПИСЪК НА ЦИТИРАНИТЕ В КНИГАТА РАБОТИ…180
БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАСЛЕДСТВЕНОПРАВНА ЛИТЕРАТУРА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ…181
БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФ. ПЕТКО ВЕНЕДИКОВ…187

Също може да ви хареса…