-10%

Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век.

16.20 лв.

Автор : Стефка Първева

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 978-954-322-422-7

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 484

Език : български

Описание

В труда се проследяват моменти от делничното и празничното битие на селяните, елементи от техния реален и въображаем свят. Изследват се начините и степента на овладяване и организация на земите от селското и градското землище. Прави се реконструкция на производствения капацитет на базовото стопанство на селянина — райетския чифлик и прилаганите аграрни стратегии в микроикономиката на различни типове села. Анализират се потенциалните възможности за производство на аграрен излишък от страна на селяни и граждани и каналите за неговата пазарна реализация. Обръща се внимание на факторите, които създават условия за обедняване или замогване на земеделците, на количествените измерения на бедността и относителната състоятелност на селата и техните жители. Авторът прави опит да състави портрет на отделни професионални и социални групи сред селските общности от гледна точка на тяхното отношение към земята, като се стреми да открие мотивите в икономическото и социалното поведение на бедните или състоятелните селяни, на служителите на култа, на занаятчиите, на ябанджиите, на новоприелите исляма бивши християни, на жените, на чифликчиите.

Съдържание
Въведение

Увод

В контекста на османския XVII — първите десетилетия на XVIII век

Дял първи. Структура на аграрното и социалното пространство в селото: районът на Одрин и югозападен Пелопонес

Статут на селата в Одринско

Структура, съдържание и датиране на регистрите

Мерна единица за повърхнина

Глава първа. Жителите на селата в техните делници и празници

1. Състав на селата в Одринско

Социален състав на жителите на селата

Етнорелигиозни характеристики на селата

Демографски потенциал на селата и динамика в броя на селските жители

Приложение. Регистър на имената на немюсюлманите, жители на селата

2. Радости, грижи и страхове в ежедневието на селяните

Околна среда

Топонимия и историческа памет

Природни бедствия

Смъртоносните болести на времето: сипаница и чума

Закрилници и злосторници от въображаемия свят на селяните

Места за поклонение и закрила

Празници и веселия

Глава втора. Усвояване и организация на аграрното пространство в селското землище

1. Статут на земята в Османската империя

2. Селското землище

Граници на землището: законови норми и практика

Площ на селското землище

Усвояване и организация на земите в селското землище

Орни земи (ниви)

Неусвоена/празна земя, годна за засяване

Преодоляване на недостига на орна земя

Лозя

Градини

Пасищни зони: мера и ливади

Гори

Приложение към Глава втора. Таблици 1, 2

Глава трета райетският чифлик

1. Османският закон и земята на селянина

2. Плодородие на земеделските култури и производствен капацитет на райетския чифлик в Югозападен Пелопонес

Плодородие на зърнените култури

Реколтата от райетския чифлик в различните типове села, избрани от османския регистратор като „модел“

Производствен капацитет на средния райетски чифлик за района на казите Аркадия и Анаварин

Плодородие на маслиновото дърво, лозята и памука

3. Аграрни стратегии в микроикономиката на различните типове села

Селата в равнината: Филиатра

Селата в планината: Мали

Села от хълмистата и полупланинска зона: Варибоби и Християну

Приложение към Глава трета: таблици 3-6

Глава четвърта. Имуществени и социални характеристики на селяните

от югоизточна Тракия: районът на Одрин

1. Селяните и бедността

Причини за ускоряване на процеса на обедняване

Поведение на селяните в условията на нарастващо данъчно облагане

Количествени измерения на бедността

2. Състоятелни селяни

Селяните и търговията с аграрни излишъци: посоки, канали, механизми

Зърното и вътрешният пазар

Селяните и международната търговия / контрабандата със зърно

Лозарството и пазарът

Скотовъдството и пазарът

Селски пазари и панаири. Сливен през XVI в.

Щрихи от историята на Сливенския панаир

3. Имуществени характеристики на някои професионални и социални групи сред селяните

Служители на християнския и мюсюлманския култ

Занаятчиите

Ябанджиите

„Синовете на Абдуллах“

Жените

Приложение към Глава четвърта: таблици 1—22

Глава пета. Аскери чифлици в Одринско

1. Количествени характеристики на чифлишките стопанства според поземлените регистри от 1669 г.

Размери на поземлените имоти в ръцете на аскери

Съотношение между чифлишките и райетските земи в селата

2. Портрет на чифликчията в Одринско през XVII век

Мустафа челеби, син на Махмуд бей от село Айнтаблъ

Бекир беше, син на Абдуллах, пешак от с. Караагач

Хасан ага, бивш бостанджибашия от Одрин

3. Връзки и взаимоотношения между селяните и аскерите

Приложение към Глава пета: документи 1—3

Дял втори. Овладяване и организация на аграрното пространство в града

Глава първа. Град Аркадия. Структура и организация на градското аграрно пространство

1. Структура на застроената част на града

Крепостта

Чаршията

Махалите

2. Землището на град Аркадия

Маслинови насаждения и производство на зехтин

Лозя

Производство на коприна

Овощни градини

Ниви за зърнопроизводство и други култури

Животновъдство

Глава втора. София, Видин и Силистра

1. Овладяване и организация на аграрното пространство в застроената част на градовете

2. Градско землище

Ливади, овощни и зеленчукови градини

Лозя

Нив

Мера и животновъдство

Приложение към Дял втори: таблици 1—3

Заключение

Терминологичен речник

Географски речник

Съкращения

Извори

Литература

Summary