-10%

Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон

22.50 лв.

Автор : Явор Милтенов

Издателство : Авалон

ISBN : 978-954-9704-31-0

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 552

Език : български

Описание

Монографията на д-р Явор Милтенов разкрива историята на сбирката, характеристиките на нейните извори, заложените в нея преводачески и съставителски принципи. Чрез анализ на наследниците на Златоструй в средновековната славянска писмена култура (въз основа на около 180 хомилии, засвидетелствани в над 270 версии, съхранили се в над 40 славянски ръкописа), авторът извежда съставянето на преводни и компилативни антологии, на „изборници“, като основна и може би най-важна линия в прехода от възпроизвеждане на византийските образци към изграждането на собствена старобългарска книжнина. Това е едно изключително трудоемко, прецизно и приносно изследване в областта на славяно-византийската текстология, но също и в полето на старобългарския книжовен език, литературната история, археографията и изворознанието.

Съдържание

Предисловие

Глава 1. Пълна редакция на Златоструй. Ръкописна традиция, състав, източници

Глава 2. Кратка редакция на Златоструй, апендикс към кратката редакция: текстологическа история

Глава 3. Трета редакция на Златоструй — независима колекция, разклонение на кратката редакция или късна преработка?

Глава 4. Четвърта редакция на Златоструй. Анализ на състава и неговите източници чрез текстологическа съпоставка с поместените в пълната и кратката редкация стаии

Глава 5. Архетипът на Михановичевия хомилиар и колекцията Златоструй — текстологически отношения и взаимни влияния

Глава 6. Архетипът на колекцията Златоструй. Византийски източници, състав и особености на първоначалния хомилетичен свод

Заключение

Приложениe A. Славянският превод на хомилията De sancto hieromartyre Phoca и системата на пълната редакция на Златоструй

Приложение В. Версиите на In Epistulam ad Hebraeos homilia x в пълната и кратката редакция на Златоструй — съотношения между преписите, характеристики на протографите, данни за архетипа

Приложение С. Третата редакция на Златоструй като източник за реконструкция на първоначалния Златоустов свод — съпоставително проучване върху преписите на Sermo vii in Genesim

Приложение D. Текстологически доказателства за независимия характер на четвъртата редакция на Златоструй, почерпани от поместената в нея версия на Homilia de ieiunio et eleemosyna

Приложение Е. Преводът на Златоустовата Homilia v de paenitentia в Хомилиара и в три от редакциите на Златоструя — историята на текста като средство за проучване на историята на сбирките

Цитирана литература

Tabula versionibus

Index initiorum

Index auctorum et operum