Известия на Националния археологически институт т . XXXIX

10.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 0323-9535
Година : 2006
Корица : твърда
Страници : 300
Език : български

Описание

Съдържание
Р. Богомирова. „Известия на Българския археологически институт“ като фактор за социалната институционализация на археологическата наука в България в периода между двете световни войни
R. Bogomirova. „Bulletin of the Bulgarian Institute of Archaeology“ as a Factor for the Social Institutionalization of the Archaeological Science in Bulgaria in the Period between the Two World Wars (Summary)
Я. Бояджиев. Мобилност на индивидите и контакти между отделните общности през V хил. пр. Хр. (по данни от некрополите)
Y. Boyadzhiev. Mobility of Individuals and Contacts between Communities in the 5th Millennium B.C. (according to cemeteries information) (Summary)
А. Радунчева. За ролята на пещерата в религията на праисторическите общества
A. Raduncheva. On the Role of Cave in the Religion of Prehistoric Societies (Summary)
Й. Йорданов, Б. Димитрова. Пластична антропологична реконструкция на главата по женски череп от енеолитния некропол в м. Пчелина в Омуртаг
Y. Yordanov, B. Dimitrova. Plastic Anthropological Reconstruction of the Head after a Woman`s Skull from the Chalcolithic Necropolis in the Pchelina Locality in Omurtag) (Summary)
Б. Колева. Ритуални ями от VII—V в. пр. Хр. в североизточното подножие на Небеттепе в Пловдив
B. Koleva. Fosses rituelles du Vlle-Ve s. av. J. Chr. au pied nord-est de Nebettepe a Plovdiv (Summary)
М. Менкова. Състояние на проучванията на контактите на културата Езеро
M. Menkova. State of Exploration of the Interactions of the Ezero Culture (Summary)
В. Игнатов. Проучвания на тракийската култура в Новозагорско (VI в. пр. Хр. — I в. сл. Хр.)
V. Ignatov. Research of the Thracian Culture in the Area of Nova Zagora (6th century BC — 1st century AD) (Summary)
Г. Китов. Архитектурните подмогилни паметници в Долината на тракийските владетели
G. Kitov. Architectural Under-Tumular Monuments in the Valley of the Thracian Rulers (Summary)
И. Карайотов. Циркулация на месамбрийските бронзови монети
I. Karayotov. Circulation des monnaies en bronze mesambriennes (Summary)
С. Торбатов. Тракийско светилище от края на късножелязната и ранната римска епоха край Ефрейтор Бакалово, Добричко
S. Torbatov. A Thracian Sanctuary from the End of the Late Iron Age and the Early Roman Period near Efreitor Bakalovo, Dobrich Region (Summary)
В. Герасимова. Тракархът Фулвий Астик
V. Gerasimova. The Thracarch Fulvius Asticus (Summary)
А. Чолакова. Металургични производства в ранната история на Никополис ад Иструм
A. Cholakova. Metalworking in the Earliest Site Period of Nicopolis ad Istrum (Summary)
С. Чернева. Епиграфски и литературни данни за занаятчийски и търговски сдружения във Филипопол през римската епоха
S. Cherneva. Epigraphic and Literary Evidence on Craftsmen`s and Traders Guilds in Philippopolis in Roman Times (Summary)
З. Димитров. Фриз-архитравни блокове от храма на Фортуна в Ескус във фонда на Националния  археологически музей
Z. Dimitrov. Fries-Architravblocke aus dem Fortuna-Tempel in Ulpia Oescus im Fond des Archaologischen Nationalmuseums (Summary)
Н. Шаранков. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим(235-238)
N. Sharankov. Five Philippopolitan Inscriptions in Honour of Emperor Maximinus the Thracian and his Son Maximus Caesar (235-238 AD) (Summary)
В. Динчев. Селата в днешната българска територия през късноримската епоха (края на III – края на IV в.)
V. Dinchev. The villages within the modern territory of Bulgaria during the Late Roman period (the Late-3rd – the Late-4th Century) (Summary)
Р. Костова. Манастирът „на Мостич“ и въпросът за манастирите, основани от частни лица в България през X в.
R. Kostova. The Monastery „of Mostich“ and the Question of Private Monasteries Founded by Laymen in Bulgaria in the 10th Century (Summary)
Кратки съобщения  / Short reports
В. Герасимова. Два графита от гробница при с. Свещари
В. Герасимова. Вотивен надпис от с. Върбяне, Шуменска област
Б. Томова. Три късносредновековни накита
Отзиви и рецензии / Reviews
А. Радунчева, В. Мацанова, И. Гацов, Г. Ковачев, Г. Георгиев, Е. Чакалова, Е. Божилова. Неолитно селище до град Ракитово (Разкопки и проучвания, 29)
М. Домарадски, В. Танева. Тракийската култура в прехода към елинистическата епоха. Емпорион Пистирос, II. Септември, Изд. Белопринт, 1998, 119 с.

Също може да ви хареса…